ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 1 2009 lp4, LKT335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»4 36%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»4 36%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»2 18%
50%»0 0%
75%»4 36%
100%»5 45%

Genomsnitt: 4.09


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.36

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 66%
Nej, målen är för högt ställda»3 33%

Genomsnitt: 2.33

- För mycket arbete för få poäng» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»7 63%

Genomsnitt: 3.45


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 3

- Räkneövningarna har varit till stor hjälp, men anteckningarna blir svåra att följa när läraren hoppar över vissa beräkningar eller inte utför beräkningarna fullständigt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»5 45%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.63

- Boken är tråkig, svår och opedagogisk, dessutom verkar den ta upp saker som inte är med på föreläsningarna.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.54


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.27

- Hade varit bättre med lite mer ledning till uppgifterna så man slipper fråga flera gånger på varje uppgift och därmed bara känna sig dum. Till slut blir det liksom pinsamt, man kan inte fråga 10+ gånger på ett övningstillfälle.. och jag är ändå inte dum i huvet ,)» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»8 72%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.9

- Som sagt för mycket arbete för antalet poäng» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»8 72%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4.27


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»5 45%
Gott»5 45%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Intressant men man skulle behövt mer tid på sig att lära sig. Alldeles för svårt att greppa så mycket teori.» (Godkänt)
- Tyckte tentan var lite för svår om man jämför med de övningstentor vi fick ut.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort seminarieuppgifterna, ingen gillade eller förstod uppgifterna. Det hade varit mycket bättre med föreläsningar istället »
- Semenarie uppgifterna bör ligga tidigare det blir väldigt mycket i slutet»

16. Övriga kommentarer

- Skulle velat ha något/några tillfällen för att räkna tenta tal med lärare. Även gå igenom teoriuppgifterna.»
- Tentan var alldeles för svår, till stor del för att frågorna är luddiga, dåligt utformade och otydliga. Ämnet är svårt nog som det är, utan att man utöver dessa ska hålla på och lösa gåtor innan man kan börja arbeta med uppgifterna. Vissa teorifrågor verkar totalt orelevanta, jag tror inte jag i framtiden kommer ha så stor nytta av att veta hur t.ex. en Kennedyextraktor ser ut!»
- Tentamen var väldigt svår.»


Kursutvärderingssystem från