ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Strukturmekanik HT11, TME185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-11 - 2012-01-20
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och förväntningar

1. Har kursens mål och förväntningar kommunicerats under kursens gång?


21 svarande

De framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Bra»11 52%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 4.09

- Jag tycker särskilt att de schematiska diagrammen som funnits med sedan föreläsning ett, och som på sätt och vis knyter samman hela strukturmekaniken, har varit till väldigt stor nytta. God pedagogik!» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål 1 uppfyllts?

Att kunna genomföra härledningar av strukturmekanikens matrisfomulerade samband på systemnivå utgående från 2D och 3D stångverkan, balkverkan och vridverkan samt för fjädrande stöd, geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 23%
Bra»9 42%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 4.09

- Detta blev allt tydligare närmre tentan.» (Bra)

3. Hur väl har kursens lärandemål 2 uppfyllts?

Att kunna formulera sunda beräkningsmodeller för strukturmekaniska system innefattande: 2D och 3D fjädrar, stänger och balkar, symmertri, inre leder, bivillkor och statisk kondensering, fjädrande stöd, samt geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Bra»7 33%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 4.14

4. Hur väl har kursens lärandemål 3 uppfyllts?

Att kunna tillämpa Calfem/Matlab som beräkningsverktyg.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Bra»6 28%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 4.52

- För svåra uppgifter och bitvis för lite handledning» (Ganska bra)

5. Hur väl har kursens lärandemål 4 uppfyllts?

Att kunna kritiskt bedöma beräkningsmodeller och beräkningsresultat.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 38%
Bra»10 47%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 3.61

- Hade velat se fler exempeltal genomgångna kring detta.» (Bra)

6. Hur väl har kursens lärandemål 5 uppfyllts?

Att kunna formulera beräkningsmodeller för potentialproblem med 1D flöden.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»3 14%
Bra»10 47%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 3.95

- Att inse nyttan med analogierna blev för mig en stark motivator till att ta in kunskap.» (Mycket bra)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar? Upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

21 svarande

För låg»0 0%
För hög»1 4%
Något för låg»0 0%
Något för hög»7 33%
Bra»13 61%

Genomsnitt: 4.52

- Måttligt imponerad av förklaringen "Det här ÄR en jobbig läsperiod..."» (Något för hög)
- Jag tyckte att det var en mycket bra och intressant kurs. Därför tycker jag att ambitionen var på en bra nivå!» (Bra)


Organisation och genomförande

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur har kompositionen av föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter stött utbildningens mål, nivå och ditt eget sätt att studera?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Bra»11 52%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 3.95

- Lite schemastrul och några stressiga inlämningsuppgifter.» (Ganska bra)
- inlämningsuppgifterna tog all tid från att få en djupare förståelse, och att hinna läsa ordentligt i boken mellan föreläsningarna» (Ganska bra)
- Föreläsningarna har inte gett mig så mycket, men så har det varit i de flesta andra kurser också. Bäst för inlärningen har varit inlämningsuppgifterna och diskussion med kamrater.» (Bra)
- Logisk och väl strukturerad upplägg för kursen gjorde det lätt att hänga med. Den schematiska bilden över härledning från lägsta till högsta nivå borde ha funnits uppe hela tiden på powerpointen. Övningstentorna kom för sent. Förtydligande kring vad som skall finnas med i inlämningsuppgift för att nå full poäng behövs. I någon av inlämningarna med handberäkningar skulle en graf av polynom 3 el. 4 studeras, underförstått "hitta läge för lokal extrempunkt". Det är omständigt och ger lite att beräkna sådant för hand. Diary funktionen fungerar dåligt (inte alls) på de flesta av datorerna.» (Mycket bra)

9. Hur har läroboken fungerat?

Ge gärna kommentarer kring läroboken - såväl problem som förtjänster.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»5 23%
Bra»9 42%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 3.8

- Varje kapitel startar på en ganska hög växel, om man säger så. Boken kanske skulle kunna kompletteras med en övningsbok med övningsuppgifter på fler svårighetsnivåer. Nu sitter man och stirrar på ett uppslag i några timmar tills man förstår, känns inte bra. Men innehållet som finns är ju å andra sidan väldigt välstrukturerat och tydligt vilket är bra!» (Ganska bra)
- ibland tig det lång tid att läsa igenom och förstå eftersom härledningarna stod någon annan stans och i vissa fall hade man hoppat över att skriva med vissa led vilket försvårade förståelsen då man själv var tvungen att klura ut hur de tog sig fem led fram.» (Ganska bra)
- Den var pedagogisk men power point:arna på föreläsningar var det jag föredrog. Facit var ett irretationsmoment. För många småfel. Omständigt att grafer ibland presenteras vända upp och ned emellantåt utan någon pedagogisk förklaring.» (Bra)
- Exemplen är till stor hjälp!!» (Bra)
- Skulle önska fler och mer utförliga svar. För övrigt en väl upplagd bok, och bra med exempel.» (Bra)
- Boken är bra med sina exempel.» (Bra)
- Mycket bra bok.» (Mycket bra)
- En väldigt komplett lärobok för introduktion till ett ämne med så hög inlärningströskel!» (Mycket bra)

10. Hur har övningar och handledning fungerat

Fick du tillräcklig tillgång till handledning under de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen som relevant och konstruktiv?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Bra»8 38%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 4.23

- ibland bra handledning, men de tog sig tid när de hjälpte. Handledningen borde ha legat bättre i förhållande till inlämningarna.» (Ganska bra)
- Det känns som att handledarna i princip alltid varit till hands, vilket har varit väldigt skönt. Särskilt bra med Hula och Jonas som suttit på samma våning också och ställt upp även utanför arbetstid då det inte alltid gått att tima arbetet med passen som varit schemalagda.» (Bra)
- Väldigt bra tillgång till handledning. Om man ville ha hjälp kunde man få hjälp. Handledarna har varit kunniga.» (Mycket bra)

11. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat som stöd för din inlärning?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 23%
Bra»6 28%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 4.23

- Man lärde sig calfem men där räknar funktioner ut saker man skulle få större förståelse för om man gjorde det för hand. » (Ganska bra)
- Bra med inlämningarna under kursen. Skulle dock varit bra att få se något exempel på var man skulle lägga nivån och hur mycket som skulle redovisas. Ett exempel på lägsta godkända nivån.» (Mycket bra)
- För mig har de varit helt avgörande när det kommer till att komma över den höga inlärningströskeln och gav mig en god ingång inför plugget till tentan.» (Mycket bra)

12. Hur har Matlab/CALFEM fungerat som arbetsverktyg i kursen

Har Matlab/CALFEM utvecklat ditt kunnande/självförtroende/lust till en experimenterande/utforskande ingenjörskonst?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Bra»7 33%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 4.09

- Jag gjorde dock om några funktioner så att jag fick felmeddelanden om när jag gjorde samma fel som tidigare. Det tog ibland lite för mycket tid att felsöka kod när man skickade in data i fel format i funktionerna. Detta skulle kunna utvecklas till kommande versioner av CALFEM. /Martin» (Bra)
- Tycker såklart att CALFEM borde vara med på tentan.» (Bra)
- Vilken kraft!» (Mycket bra)
- Har fått en helt ny bild av Matlab genom användandet av CALFEM för problemlösning i denna kurs.» (Mycket bra)

13. Hur har inslagen kring konceptuell förståelse av strukturmekaniken fungerat?

I år har omfattningen av denna del (ett utökat lärandemål 4) vid sidan av den traditionellt beräkningsmetod-orienterade strukturmekaniken varit något större än tidigare. Kommentera gärna detta.

- Bra»
- Lite för lång tid på den lätta biten, och för lite tid på det svårare.»
- Inget jag lagt märke till.»
- Bra inslag men det var dock lite upprepning av saker vi redan sett. Bra att repetera men jag tror att du ibland trodde att det var första gången du visade oss vissa bilder och teorier.»
- Bra att kunna läsa konstruktioner. Inte strikt kopplat till strukturmekanik som jag ser det.»
- Ja, det finns ju en tydlig skillnad här i jämförelse med andra ingenjörskurser. »
- Det har märkts i det faktum att vi haft en del exempelföreläsningar. Detta har känts väldigt relevant och bra.»


Egna reflexioner

14. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller upplägg vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Inlämningarna och förläsningarna var det som betydde mest för min inlärning.»
- De bra föreläsningarna och inlämningsuppgifterna.»
- Tjuvstarten i lp1. Det var lite väl intensivt där ibland, men i slutet av kursen var det skönt att ha haft en månad extra på sig för då han grunderna sjunka in bättre.»
- Den goda tillgången på handledning.»
- att man får arbeta själv med uppgifter tillsammans med handledares stöd»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna är ett måste för kursen.»
- Inlämningsuppgiterna är tuffa men bra att ha då man hela tiden jobbar sig genom kursen.»
- Uppskattar att kursen är så strukturerad. Sakliga föreläsningar med bra och tydliga PowerPoint-presentationer, bra koppling till boken.»
- Alla moment känns viktiga att ha kvar.»
- handledningen»
- Inlämningsuppgifter. Momenten av konceptuell förståelse.»
- handledning för inlämningsuppgifterna»

15. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Beräkning med vektorer borde ligga bättre i fas med linjär algebra. Gör det möjligt att lämna in inlämningarna av matlabuppgifter digitalt så vi slipper massa onödiga utskrifter.»
- Föreläsningarna är svåra att hänga med i. En inl. Upg kanske kan vara att genomföra en härledning från mat. nivå uppåt så man förstår tänket»
- Ibland blir föreläsningarna lite för långa för att fokus ska vara på topp hela tiden. Fördela inlämningarna jämt, eventuellt med längre tid för den största uppgiften. »
- Större fokus på förståelse för de strukturmekaniska fenomenen.»
- Det var lite snurrigt med många inlämningsuppgifter på kort tid där en av inlämningarna dessutom var väldigt tidskrävande. Här hade det varit bra att dels få veta att en av inlämningsuppgifterna var så pass tidskrävande och att ha fått inlämningsdatum som stämde från början.»
- Lägg ut power-pointsen direkt efter avslutad föreläsning. Ibland har det dröjt för länge.»
- för mig har föreläsningarna inte gett så mycket. »
- Se över inslagen kring konceptuell förståelse så att upprepning undviks.»
- Kanske till och med i överkant mycket tillgång till handledare under övningarna, två hade räckt. Koppla en morot till teoridelen av kursen för att få oss att vilja lägga dyrbar tid på att få teoretisk förståelse och lära oss terminologin kring det ordentligt.»
- Jag skulle gärna se att marathon-monster-föreläsningarna försvinner. Två timmars föreläsning på rad är mer än nog, ingen orkar hela eftermiddagar med föreläsningar av denna intensiva sort. Tycker att man hellre skulle få 0.5 bonuspoäng per inlämningsuppgift och istället få tillgodoräkna sig dessa även till godkänt.»
- Inget behöver tas bort. Det som jag tycker är viktigast att förändra eller utveckla skulle kanske vara föreläsningarna. De är ju absolut inte dåliga, och det är en bra blandning mellan det väldigt specifika (beräkningsgångar etc.) och det lite vidare perspektivet (Potatisar på rullstöd, inspirationsbilder etc.), men ibland kan det vara svårt att hänga med i beräkningsprinciperna när allt dyker upp på en slide. Det skulle ju självklart ta för lång tid att rita alla matriser och modeller på svarta tavlan, men det kanske går det att använda några av powerpoints många möjligheter för att successivt rita upp en slide samtidigt som momenten förklaras.»
- dra ner på tiden med bilder från verkligheten, anknytningen till arkitekturen»
- De teoretiska föreläsningarna har varit väldigt svåra för mig att ta till mig.»
- Fler tillfällen för frågor och handledning»

16. Helhetsomdöme och kursens relevans i utbildningen

Plats för fria kommentarer

- Mer bilder på riktiga knutpunkter mellan bärande element med resonemag kring hur dessa fungerar samt hanteras/modelleras i beräkningsmodeller.»
- Väldigt bra! Mycket pga att KG har varit lyhörd och fört en diskusion med oss genom kursens gång. Det Visar att han är flexibel, engagead och vill att vi ska lära oss. Det ger en bra kurs!Kursen känns väldigt relevant för utbildningen.»
- Det känns som en mycket bra och relevant kurs. Det bästa tekniska så här långt.»
- Stor relevans. Överlag en bra kurs.»
- CALFEM-delen presenterar ett effektivt beräkningsverktyg som jag tror att jag kommer ha nytta av. Generellt har det varit givande att få diskutera konstruktioners verkningssätt. Jag har fortfarande mycket att bygga upp där.»
- Det var en riktigt bra kurs. En av de bästa hittills!»
- Bra kurs, bra föreläsningar. Vore intressant att hinna kika på sista kapitlet, kanske prioritera ned de konceptuella delarna för att få rum med det?»
- Som helhet känns det som en väldigt lärorik och relevant kurs, med bra upplägg.»
- Kursen har varit den svåraste men också den mest intressanta och relevanta under utbildningen så långt. Känns som att många ämnen som vi läst tidigare länkas samman. Att ha läst Linjär Algebra perioden innan var väldigt bra - kul också att få en så nyttig tillämpning av matematiken med en gång!»Kursutvärderingssystem från