ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik H09, TEK345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-21 - 2009-11-04
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Ekonomi och produktionsteknik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»2 9%
Cirka 20 timmar»8 38%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»4 19%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.71

- mer i slutet av kursen» (Cirka 20 timmar)
- Mycket i slutet, väldigt lite i början.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»5 23%
100%»15 71%

Genomsnitt: 4.66

- Hr haft en del frånfall av undervisningstimmar pga. sjukdom.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 23%
Målen är svåra att förstå»4 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 9%

Genomsnitt: 2.42

- Det pratas om ingenjörens roll att man ska få inblick i hur den är, och jag upplever det som mer teorisk kunskap, men vi har jobbat mer praktiskt och fördjupat känns det som.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- vet ej om man inte fattar dem» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»12 60%
Ja, i hög grad»6 30%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.35

- Varit många olika delar i examinationen, ganska bra kan jag tycka, men lite rörigt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.71

- Rittekniken var bra, och pumpaxeldelen med specifika temat "så här ska ni göra den", var bra. Övriga föreläsningar om projekt i arbetslivet, kommunikation, historia gav inte mkt, den informationen kom för tidigt och handlade mkt om saker vi inte vet ngtting alls om. Lite för mkt tema Volvo oxå.» (Ganska liten)
- Vissa delar var mycket viktiga, andra inte. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 50%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Rörigt med massa häften, otydlig info i dom, olika delar av kursen blandat i olika häften.» (Ganska liten)
- ritläsningsboken var viktig i övrigt nej.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»6 28%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 2.76

- Kursadministrationen kändes mest rörig. Webbsida och utdelat material fungerade bra. » (Ganska dåligt)
- bra med uppladdning av föreläsningsmaterial på portalen. facit till övningshäftet "ritningnignsläsning" ute på hemsidan en dag innan duggan, dåligt. känns som lärarna inte pratat så mkt sig emellan. bra att man lämnar i en preliminär rapport till "svenskaläraren" som ger lite kommentarer. källor till fördjupningsdelen inom metallbearbetsningmetoder va ganska svåra att hitta.» (Ganska dåligt)
- saknades facit på vissa övningsuppg» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»4 20%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»8 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- sådär» (?)
- Visste inte riktigt var man kunde få tag i läraren på dagtid. En bortrest lite för mkt upplevde jag det som. konsultationstider bra dock.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Inom gruppen, vissa gjorde ingenting» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»13 61%
Hög»5 23%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.19

- I starten var det lugnt, sen ökade belstningen allt eftersom kursen fortgick, vissa delar kunde man inte jobba med förrän man fått den föreläsningen. Och ibland kom de i fel ordning» (Hög)
- Eftersom några gruppmedlemmar inte gjorde sin del, blev det mycket för oss andra» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»11 52%
Hög»8 38%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.38

- Svårt att sätta igång i början innan man fått all info ang. projektet, därför blev det stressigt på slutet. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 38%
Godkänt»7 33%
Gott»6 28%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- manga ointressanta gastforelasare, daligt samarbete mellan forelasare.» (Dåligt)
- LFlummig kurs!» (Dåligt)
- Rörig kurs. Allt kom i fel ordning. Mycket måste ändras för att den ska bli bättre til nästa år. Tanken med kursen var att den skulle bredda för ingenjörsyrket, tyckte snarare att den gjorde yrekt ännu smalare! Mer varierade föreläsningar! Med projektledare från olika företag...inte bara VOlvo! » (Dåligt)
- Rörigt» (Dåligt)
- märks att det är första året, fullt förståligt, men information vad som ska göras och hur måste gå fram bättre. Jag och en till var närvarande på fler muntliga redovisningar än ngn annan var, och bara den delen skillde dom olika grupperna åt så fantastiskt mkt. En grupp hade hittat på ett företaget "pumpaxel ab" och vill "sälja" pumpaxeln, och några andra fick för sig att få fram ett så lågt pris på den som möjligt på pumpaxeln, och några nämnde den knappt. Själva projektet bör inte heta "tillverkning av pumpaxel" tycker jag, för just det momentet är bara en del i hela projektet.» (Dåligt)
- Lite oorganiserat ibland. Dessutom gav en del av gästföreläsningarna inte så mycket då föreläsarna inte alls la sig på vår nivå.» (Godkänt)
- Det var en väldigt bra kurs att ha som inledningen. Man en stor förståelse för hela processen och det gillade jag.» (Gott)
- Lite luddiga mål, men kul att göra något fysiskt föremål» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursens grundtanke, dvs en introduktionskurs till programmet. »
- helheten av processen. Det var väldigt kul att vi faktiskt fick göra en produkt som man kunde hålla i och inte bara jobba teorietsik som jag är van vid.»
- Att man tillverkar något»
- Att man tillverkar en fysisk detalj.»
- De olika momenten.»
- Idén med kursen!»
- kopplingen mellan teoretiskt och praktiskt arbete»
- Det var givande att lyssna på många olika människor.»
- Rittekniken, rapportskriveriet, skrivteknik, arbetslivsinblick genom folk som kommer och pratar. det mesta. :)»
- prel. inlämning av rapport till "svenskalärare" ritningsföreläsaren. pumpaxeldelen - men måste framgå tydligare vad det är och varför just den.»
- Bredden på kursen, att den innefattar många olika ämnen.»
- Bredden är mycket uppskattad.»
- Själva kursen och kursens placering i första läsperioden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- battre samarbete mellan larare, och mer sammanhang i kursen!»
- Planeringen av lektioner»
- Ordningen förläsningarna kommer i samt göra klart för gästföreläsarna vilken nivå klassen ligger på»
- Bättre ordning på föreläsningar och demonstrationer. Bättre kommunikation mellan lärarna, så att alla säger samma sak, och vet vad de andra har sagt och inte. Se till att gästföreläsare lägger sig på vår invå.»
- Upplägget och planeringen.»
- Ordningen på de olika föreläsningar. Visning av svarven i början! »
- Förändra ordningen på föreläsningarna»
- Mer om hur arbetet skulle skrivas, att de olika föreläsarna har bättre koll på vad vi kan och vad det är vi ska göra.»
- Man bör se över vilka lektioner som kommer när. Vissa föreläsningar som krävde grundkunskaper kom innan föreläsningarna där grundkunskaperna lärdes ut.»
- Lite mer struktur, och lite mer röd tråd i upplägget.»
- Namnbyte på projektet man gör, pumpaxeln är bara endel av det. Tydligare framgå vad den muntliga delen ska innehålla. Jag tycker att eftersom alla grupper fördjupat sig inom en specifik metallbearbetsningmetod så bör resp. grupp redovisa framförallt om just den, så andra får lära sig mer. Nu pratade alla(nästan) om den evigt uttjatade pumpaxeln som alla endå hade gjort likadant med.»
- Ändring av ordningen på föreläsningarna, så att man tidigare skulle kunnat komma igång med projektet. Tydligare förklaring på vad projetet innebar, tex bakgrund till vad en pumpaxel är för något. Bättre kontakt föreläsare emellan. »
- Bättre närvaro under handledning för rapportskrivningen, en obligatorisk inlämning till Peter innan deadline skulle vara uppskattat.»
- Organisation, bättre kommunikation mellan föreläsare. Gästföreläsningar på enklare nivå. »

16. Övriga kommentarer

- Mycket trevlig och lärorik kurs på det hela.»


Kursutvärderingssystem från