ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation,LMT968, lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»9 47%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»4 21%

Genomsnitt: 2.52

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»2 10%
50%»5 26%
75%»5 26%
100%»7 36%

Genomsnitt: 3.89


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 21%

Genomsnitt: 2.47

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 15%

Genomsnitt: 2.15

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»5 33%
Vet ej/har inte examinerats än»6 40%

Genomsnitt: 3.13


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»6 31%

Genomsnitt: 3.05

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»9 47%

Genomsnitt: 3.31


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt hjälp»5 26%

Genomsnitt: 3.78

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 26%
Hög»7 36%
För hög»6 31%

Genomsnitt: 3.94

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 26%
Hög»9 47%
För hög»5 26%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»12 63%
Gott»5 26%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.1

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- 1 Inlämningsuppgiften. Jag tycker personligen att det är ett bra sätt att verkligen gå till botten med saker och ting och faktiskt förstå! 2 Chansen till att sitta och räkna lite ekonomi under lektionen. Då kan man verkligen passa på att få hjälp.»
- Bra undervisning i ekonomidelen. Tydligt och grundligt. Lagom takt.»
- Tomas föreläsningar var kanon!»
- Hemtentamen i organisationsdelen (dock ett minus att tidigare elever haft sant/falskt frågor) och salstentamen på ekonomidelen var bra.»
- Den skriva hemtentamen i organisationsdelen.»
- Hemtentamen i organisationslära»
- Det är en bra tanke med hemtenta på organisationsdelen. Men allvarligt gör den MINDRE! Ekonomidelen var bra.»
- Ekonomidelen hade ett bra upplägg och tentan motsvarade på ett bra sätt vad vi hade pratat om.»
- Föreläsningarna hjälpte mycket för tentamen, de bör ha samma upplägg!»
- Tomas pettersson som lärare i ekonomidelen. Jättebra och pedagogisk lärare som verkligen ville lära ut. Toppenbra att skriva på tavlan som han gjorde och inte använda sig av power point. »
- Jättebra föreläsare i ekonomidelen. Bra upplägg med repetition»
- Den idustriella ekonomidelen bör bevars, har varit på bra nivå, bra undervisning på lagom nivå med bra genomgångar påtavlan. Hemtenta är ett väldigt bra sätt att lära sig, informationen går in sätter sig bättre så hemtenta är bra, men den vi fick är inte acceptabel om man jämför med tidigare års tentamen på organisationsdelen (ja och nej frågor), alldeles för omfattande hemtenta»
- Thomas Persson var superbra som föreläsare. Bra pedagogik vilket innebar mycket skrivande på tavlan och hade inte ppts, vilket uppskattas mycket hos mig som student. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tidsbegränsa inlämningsuppgiften till 3 veckor. Det gör i alla fall så att jag lägger ner mer tid på den!»
- Hemtentan i organisationsdelen var alldeles för omfattande gentemot hur stor del av kursen som den skulle representera.»
- Hemtentan är alldeles för omfattande för att bara vara en liten del av kursen. Den tar sjukt lång tid och frågorna är alldeles för långa. »
- Det är väldigt mycket kurslitteratur för att läsas samtidigt som en annan kurs»
- Hemtentamen. Man la ner mycket mer tid på den än vad den ger i högskolepoäng. Antingen göra den mindre eller ställa noggrannare frågor. Göra begränsningar i hur mycket som behövs/ska besvaras då det lätt blev att man skrev mer och mer och mer för att "gardera" sig, kändes det som iaf.»
- Hemtentamen kändes för omfattande. Kanske kan den bantas ner lite.»
- Hemtentan var orimligt stor. När organisationsdelen är på 1.5hp är det inte OK med en så omfattande tenta som man behöver lägga ner all sin tid på och man skriver 18 sidor på. Även om man hade lång tid på sig så var det alldeles för mycket och när man har andra kurser blir de lidande. Dessutom var det ytterst oklart var godkänntnivån låg.»
- Hemtentan. Jag tycker det är ett bra upplägg att ha organisationsdelen som hemtenta men den tenta vi fick var på tok för stor, helt galet oproportionell. Den skulle examinera 1,5hp men jag skulle påstå att jag lade mer tid på att skriva den än på resten av kursen och den 7,5hp-kurs som jag läste parallellt. På 1,5hp kan man inte kräva en utförlig text och analys av alla kursens element, det går bara inte. Hemtentan var en stor källa till stress och olust. Kurslitteraturen till organisationen var ganska bra (powerpointen var jättebra att gå tillbaka till i efterhand). Litteraturen till ekonomidelen var dock inte särskilt bra, framförallt räkneboken motsvarade inte den sortens frågor som senare kom på tentan. Dessutom krävde vissa övningar i den att man hade kunskaper som inte hade med ekonomi att göra.»
- Hemtentan var väldigt tung. Vad jag förstod så är organisationsdelen mindre än ekonomidelen men det kändes inte så om man kollar på tentan för ekonomin och hemtentan.»
- Hemtentan! Jag är personligen mer för hemtenta än salstentor. Men hemtentan i organisation är helt orimligt stor. Jag fick en chock när jag såg att tidigare år har fått två frågor på tentan som tillhörde organisationsdelen medan vi fick skriva en hemtenta på 20 sidor. »
- Det var bra med inlämning på organisationen, dock tyckte jag det var mycket luddigt vad som förväntades av mig där. Dessutom fick vi ingen feedback. Sedan tycker jag det är mycket konstigt att ha en en föreläsare och en annan som skriver och rättar tentan. Dessutom verkade det inte som de visste vad som skulle gås igenom resp vad som kom på tentan. Likviditet och soliditet fanns i tentan men inte i de kapitlen som vi hade i boken. Föreläsaren gick igenom en del men eftersom det inte fanns i kurslitteraturen så struntade man i det. Bättre kommunikation där. Annars tyckte jag att föreläsaren på ekonomin var jättebra och mycket kompetent.....det jag saknade var kommunikationen dem mellan. Organisationen tyckte jag var lite löst hängande i luften. Man hade inte behövt ha så många schemalagda timmar till den. Den tog mycket tid hemma till hemtentan.»
- Hemtentan var väldigt stor och man satt med den till läsvecka 6 och prioriterade den före räknestugor. Kan man banta ner den lite till nästa år kanske?»
- Organisations hemtentan var väldigt stor och om fattande med tanke på att den inte hade så stor del av hela kursen.»
- Hemtentan. Jag har tills nu i alla fall, aldrig lagt ner så mycket tid på något som denna hemtentan. Tyvärr har all min tid lagts på att få klart den och mkt lite på de industriella ekonomi delen och andra kursen biokemi. Så när jag säger att arbetesbetastningen varit hög och att jag lagt många timmar beror de på hemtentan i organisation»
- Organisationsdelen av kursen examinerades med en väl omfattande hemtenta. Den innehöll för många frågor och delfrågor vilket gjorde tidsåtgången orimlig avseende på antalet högskolepoäng.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant med ett ämne som inte enbart handlar om kemi. Förhoppningsvis så får man ett jobb på ett företag i framtiden och de ska ju gå med vinst. Själv så har jag inget intresse av att enbart sitta på ett laboratorie hela dagarna utan syssla med lite andra saker på ett företag.»
- Vi är kemiingenjörer och är på chalmers för att läsa just kemi. Ha det i åtanke vid upplägg av kursen och vid undervisning.»
- Överlag tycker jag ekonomidelen funkade väldigt bra, dock kändes det inte som att teorifrågorna på tentan var något vi hade pratat om på lektionen vilket var synd då många antagligen missade poäng där. Jag tycker det är bättre när läraren för kursen gör tentan så han vet vad han ska fokusera på. Vad det gäller ekonomidelen är jag väldigt negativ. Jättetrevlig lärare men svårt att få hjälp och svar på frågor. Samt väldigt luddiga direktiv vad det gäller hemtentan. Som nämnt innan är hemtentan alldeles för stor för att det ska vara rimligt för en 3,5 p kurs. Jag känner att de andra kurserna blev väldigt lidande då så mycket tid gick till hemtentan. Då skall även förtydligas att jag började skriva redan andra läsveckan. »
- Kan man bara lägga kursen i block två lektioner på förmiddagen eller eftermiddagen.......går inget annat. Hur klar är man i huvudet mellan 3-5. Jag hade nästan inga schemalagda morgontimmar.......finns de? Vad behöver jag göra för att få det?»
- Föreläsaren som hade ekonomidelen var väldigt bra.»
- Det är inte rimligt att ha en hemtenta som motsvarar 2 poäng av kursen på 10 fråger med 3 frågor i en fråga = 30 frågor. Så mycket tid som som lagts ner är inte rimligt (väldigt tungt, ingen tid till de andra kurserna). Behöver ges mer instruktioner, alltså vad som förväntas, vad som är godkänt. 20 sidor till 2 poäng är inte ok. Tycker inte om att vara försöksperson.»


Kursutvärderingssystem från