ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande cell- och molekylärbiologi,, UCM010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»8 24%
Cirka 20 timmar»12 36%
Cirka 25 timmar»8 24%
Cirka 30 timmar»5 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- kandidatarbetet har haft prioritet, samt jag läser en till kurs» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»8 24%
100%»24 72%

Genomsnitt: 4.69

- krockat med andra kurser» (50%)
- Missade en vecka när jag var bortrest.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 33%
Målen är svåra att förstå»4 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 30%

Genomsnitt: 2.51

- Kommer nog göra det under tentaveckan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns inga mål?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi fick målen mycket sent och de var mycket otydliga och luddiga» (Jag har inte sett/läst målen)
- målen fick vi först när det var två veckor kvar. så jag kan inte påstå att jag har haft något vidare utbyte av att ha läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kom mycket sent under kursens gång.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag uppfattade målen som att de kom sent och när de väl kom varde otydliga och luddiga.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen borde vara mer tydliga!» (Målen är svåra att förstå)
- bra mål men de måste komma ut mycket tidigare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen kom upp på kurshemsidan runt läsvecka 6-7, vilket är alldeles för sent. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tyvärr så fick vi inte kursmålen förrän efter begäran i läsvecka 6 el 7.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 30%
Ja, i hög grad»6 23%
Vet ej/har inte examinerats än»12 46%

Genomsnitt: 3.15

- kontiga frågor, känndes itne som om den fokuserade på små oviktigheter kände inte att man fick visa att man lärt sig saker. t.ex frågan om southern northern blotting, varför fråga om ett namn o itne kolla förståelse? » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»18 54%
Mycket stor»10 30%

Genomsnitt: 3.15

- På så vis att man har känt igen sig när man läst om det på egen hand. » (Ganska stor)
- Varierar mellan föreläsare» (Ganska stor)
- marie, jeanette och pers föreläsningar har varit mycket bra, strukturerande och givande. de andra håller tyvärr inte måttet. Informationen gick inte fram och det var ostrukturerat» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gjorde så att man fick en uppfattning av vad som var viktigt» (Ganska stor)
- Förutom Per Sunnerhagens föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»18 54%
Mycket stor»13 39%

Genomsnitt: 3.3

- Boken är bra, även om den på vissa områden blir lite väl omfattande» (Ganska stor)
- Köpte inte kurslitteraturen, använde övningshäfte och gamla tentor som övning.» (Ganska stor)
- -||-» (Ganska stor)
- Boken var bra att ha då man inte förstod, eller ville förstå bättre» (Ganska stor)
- bra bok men det måste finnas material att läsa om växt biologin och genetiken. dåligt att det inte finns.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»20 60%
Mycket bra»10 30%

Genomsnitt: 3.21

- Viktiga ord-listan fick vi ut mycket sent, dåligt! Det var lite rörigt på kurshemsidan » (Ganska dåligt)
- Kurshemsida saknades, vilket krävde att man närvarade på alla lektioner för att få allt material.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»13 40%
Har ej sökt hjälp»5 15%

Genomsnitt: 3.62

- fler frågestunder hade varit bra, sista veckan» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»22 66%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.87

- Det är bra att diskutera med varandra och förklara för varandra, dock var denna kurs svår att hjälpa varandra med eftersom det var mycket läsa i boken.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»21 63%
Hög»10 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.24

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»23 69%
Hög»7 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Särskilt/Iallafall i början» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»13 39%
Gott»18 54%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.66

- ibland förklaras inte det mest grundläggande och när man då går vidare förstår man ingenting. Mer fokus på det viktigaste är ett bra tips till ca 2 av föreläsarna. » (Godkänt)
- Kvalitet på föreläsare varierar, Holms första var mer förvirrande än underlättande.» (Godkänt)
- (Godkänt)
- Störande moment: -Biotek-klassen hade för vana att droppa in högljutt de första femton minutrarna av föreläsningen. -Vissa tog upp alldeles för mycket föreläsningstid genom att ställa frågor som de kunnat söka svar på själva eller fått veta om de lyssnat ordentligt.» (Gott)
- Magnus Holms föreläsningar skulle behöva lite mer struktur, ibland var det svårt att koppla vad som hörde ihop och man fick en känsla av att man hoppade fram och tillbaka mellan olika områden. Det är dessutom tex inte pedagogiskt att försöka rita alla typer av mikroskopi i en och samma bild, det är mest förvirrande. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att föreläsarna har så bra kontakt med varandra, de vet vad de andra gått igenom, ungefär hur mycket klassen kan.»
- Olika föreläsare som föresläser om olika saker ger en rolig variation. Frågestunderna är också bra!»
- Gunnar Bjursell»
- frågestund, laborationen,»
- Laborationen, gärna fler. Bredden på kursen»
- gästföreläsarna»
- Roligt med många olika föreläsare som alla är duktiga inom sina områden.»
- Gunnars föreläsningar»
- Meios, mitos och genetik föreläsnignarna var mycket spännande och bra»
- Gunnar Bjursell»
- laboration, kursinnehåll»
- Laborationen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursmål och nyckelbegrepp borde delas ut i början av kursen. »
- Kursboken är i och för sig en bra bok men jag uppfattar den som väldigt avancerad och dessutom är den skriven på väldigt svår engelska. Det kanske går att hitta en kursbok som mer är inriktad på endast det som kursen handlar om?»
- Eventuellt ny kurslitteratur. Svårläst! Inte säker på vad labben gav. Borde finnas laborationer som är närmare knytna till kursen.»
- lägg mer fokus på att förklara det viktigaste än att bar mata på med en massa info. »
- Mer innehåll på föreläsningarna/fler föreläsningar. Kursbok sövande/tidskrävande.»
- magnus holm. tyvärr»
- Ge ut nyckelbegreppen till kursen redan från början. Har hört att det finns en mer sammanfattad version av the cell. Den vi använde var väldigt "pratig".»
- kursmaterial»
- Vissa föreläsningar var lite "flummiga" och något ostrukturerade. Det gavs lite väl mycket tid åt frågor under föreläsningarna, kunde ha besvarats mer kortfattat eller efter föreläsningen var slut.»

16. Övriga kommentarer

- På vissa föreläsningar har det varit väldigt många frågor till föreläsarna från vissa elever. Visst ska man fråga om det inte är något man förstår, men ibland har det verkligen blivit överdrivet och frågan har utvecklats till en dialog mellan en student och föreläsaren som inte intresserar övriga elever. Detta har i sin tur inneburit att föreläsaren inte hunnit föreläsa om allt som var tänkt och att övriga elever där med inte får den information och kunskap som de förväntar sig från föreläsningen. Vid en föreläsning där det uppstår mycket frågor kanske föreläsaren kan avsätta de sista 5 minuterna till dessa frågor och annars kan man spara sin frågor till frågestunden eller maila föreläsaren.»
- Marie Kannius ska ha massor med credit för att hon höll sig till det viktigaste och förklarade på ett mycket pedagogiskt sätt!!! Mer av detta!!»
- Det var ibland svårt att hänga med när föreläsarna hade ostrukturerade föreläsningar och det inte gick att förstå vilket begrepp som hörde till vilket område.»
-


Kursutvärderingssystem från