ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Matematisk statistik VT13, TMA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-01 - 2013-06-15
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

37 svarande

1 (inte alls)»1 2%
3 8%
15 40%
16 43%
5 (över förväntan)»2 5%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Haha om jag hade dåliga förväntningar då? Luddig fråga...» (3)
- Det här har varit min lägst prioriterade kurs den här stressiga läsperioden, så jag har ganska lite grund för mina åsikter. Låg prio av intresseskäl, inget annat.» (3)
- Till största delen var det en väldigt rolig och intressant kurs. Hade hört att den skulle vara väldigt svår. Särskilt på introduktionsföreläsningen för Kf blev vi ganska rejält skrämda, jag tyckte sen inte kursen var så farlig. Men en del andra gjorde nog det i och för sig. » (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
7 20%
12 35%
5 (mycket relevant)»15 44%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.23

- Den inledande "kasta tärningar"-biten känns alldeles för lätt och ointressant, men det som dyker upp från ca lv4 eller så är viktigt.» (4)
- Har läst kurser i fel ordning, men statistik är ju något som kommer igen inom många olika områden och är viktigt att få ett grepp om.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

34 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
6 17%
19 55%
5 (Mycket bra avvägt)»8 23%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var väl OK, men det var inte så mycket fokus på det vi lärde oss v. 2-4 typ, så även om man hade jobbat på bra då och kände att man hade lärt sig mycket nya saker så var det som att i jämförelse med det mer komplicerade som kom sen så var det från de tidiga veckorna "för enkelt" för att fråga om på tentan, det kändes inte riktigt rättvist. » (2)
- Skrev ej tentan, men tidigare års tentor stämde med vad jag såg av föreläsningarna.» (3)
- Väldigt lätt tenta!» (4)
- Frågorna kunde dock ha varit lite bättre formulerade» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

37 svarande

<25%»7 18%
25-50%»5 13%
50-75%»9 24%
>75%»16 43%

Genomsnitt: 2.91

- Khan academy hade bättre struktur» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
12 34%
15 42%
5 14%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var röriga. Handstilen var oläslig. Jag hängde inte med under föreläsningarna, och mina anteckningar var värdelösa för att förstå i efterhand.» (1 (inte alls bra))
- Förstod tyvärr ingenting» (2)
- Om jag ska vara ärlig så var de flesta föreläsningarna bara förvirrande. När jag läste föreläsningsanteckningarna i efterhand så var det osammanhängande. Tydligare rubriker och bättre taveldisponering. » (2)
- Det var svårt att hänga med på föreläsningarna. Dels gick det mycket fort fram, dessutom var föresläsningarna röriga och otydliga och man fokuserade på fel saker.» (2)
- Hitta en bättre balans i tempo för vad som är svårt och vad som är lätt... Det kanske är olika för olika personer men ofta gick det i en behaglig takt vid de svårare grejerna och alltför långsam takt i början av kursen och vid andra lätta moment.» (2)
- Lite oklar struktur. Jag frågade mig relativt ofta "vad av allt detta är sats, vad är bevis, etc..", "vart leder detta", "varför pratar vi om det här nu". Överblick över hela kursen får man nästan aldrig förrän den är slut, men överblick över enskilda föreläsningar lyckas andra föreläsare bättre med.» (2)
- Alltför anpassade för KF-studenterna» (3)
- Det var svårt att hänga med då det gick för snabbt ibland.» (3)
- Klart och tydligt, men Olle ger ett lite "trött" intryck.» (3)
- I början av varje föreläsning skrevs ca 6 punkter upp på tavlan över vad som skulle gås igenom. Det är ju bra, men det var nog inte en enda gång som Nerman hann gå igenom alla, oftast inte mer än hälften. Allting tog alltid mycket längre tid än beräknat, det var väldigt frustrerande att Nerman inte lärde sig att bedömma tidsåtgången bättre utan fortstte med det här beteendet hela kursen, varje föreläsning. Den sista föreläsningen togs det till sin spets. Först vill jag säga att den första timmen med genomgång av allt som ingick i kursen kändes onödig, då vi hade fått ut lika mycket av att läsa innejållsförteckningen till boken. Det som faktiskt hade varit bättre var om de viktigaste satserna och begreppen hade gåtts igenom. Eller att hela föreläsningen lagts på att gå igenom en tenta. Detta trodde Nerman skulle ta ca 30 min, men sen började han med att lägga typ 15 min på den första uppgiften som dessutom var väldigt lätt,ochde svårare uppgifterna hanns inte med alls. » (3)
- Okej, förutom att vi ständigt låg efter. Bra att först spalta upp vad man ska göra under föreläsningens gång, men saknar någon form av återkoppling till dessa rubriker när ämnet blir aktuellt, ibland förstod man inte när ett nytt ämne påbörjades. Kanske kan stryka under rubriken i listan som gås igenom för tillfället, om man inte vill skriva den igen.» (3)
- Inledningsvis ett väldigt lågt tempo. Blev bättre efter första två veckorna dock.» (3)
- För lätt i början, annars bra» (4)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

36 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 20%
6 20%
10 34%
5 (mycket bra)»7 24%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för lätta. Att dela upp dom så att F och KF har olika hade varit bra. » (2)
- Språket utgjorde ett litet hinder. Övningsledarna uttryckte sig mindre klart på engelska än de antagligen hade gjort på sina resp. modersmål, och många studenter verkade tveka att ställa frågor. (Det är ju egentligen grundskolans fel att folk inte vågar prata engelska, men...) Ofta väldigt lågt tempo på övningarna, mycket upprepningar av enkla saker och för lite nyttig förklaring av det nya/svåra som uppgiften är tänkt att belysa.» (2)
- Övningarna låg ofta före planeringen vilket gjorde att man inte hängde med. Vi hade inte alltid hunnit gå igenom allt på föreläsningarna.» (4)
- Både Mariana och Alexei var väldigt bra! Deras upplägg och allting, något av det jag är allra mest nöjd med under mitt första år på Chalmers. En idé vore kanske att ha separata grupper för F och Kf, då vi ligger på lite olika nivåer med våra kunskaper. » (5 (mycket bra))
- Lärorika!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»3 9%
4 12%
6 18%
10 30%
5 (mycket bra)»10 30%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bonusuppgifterna var väldigt svåra att förstå, jag förstod inte vad man skulle svara på.» (1 (inte alls bra))
- Svårt att förstå vad som faktiskt söktes.» (2)
- De tog alldeles för mycket tid i förhållande till hur många bonuspoäng de gav.» (2)
- Problembeskrivningen till den andra bonusuppgiften var dåligt formulerad och därmed svårförståelig.» (3)
- Lite för enkla koncept, men väl avvägd mängd bonuspoäng. Kanske värt att göra ytterligare en uppsättning uppgifter, som handlar om senare del av kursen och/eller går mer på djupet. De nuvarande kontrollerar att man kan grunderna, "svårare" uppgifter skulle öka inlärningen.» (3)
- Gjorde bara den första. Den var lite omständigt formulerad en del ställen, men själva uppgiften var bra och rolig. Den andra upgiften gjorde jag ett försök på men den förstod jag inte alls vad den frågade efter. » (4)
- Gav mycket förståelse, efter att man lyckats tolka den krångliga meningsuppbyggnaden.» (4)
- Roliga!» (4)
- Något oklara begrepp användes men uppgifterna var vettiga.» (5 (mycket bra))
- Mycket lärorika!» (5 (mycket bra))
- Lärorika!» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»4 10%
8 21%
11 29%
9 24%
5 (Mycket stor)»5 13%

Genomsnitt: 3.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde mest tentor och sammanfattningar. » (1 (Mycket liten))
- Har läst "vanlig" statistik tidigare, varför det mesta var repetition och inte var avgörande för min inlärning. » (2)
- Jag har inte hunnit lägga tid på kursen, men hade jag gjort det tror jag att undervisningen hade varit tillräcklig.» (3)
- Mest tack vare räknestugorna.» (4)
- Räkneövningarna har varit till jättestor hjälp. "Statistik är ett praktiskt ämne"!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

37 svarande

Ja»0 0%
Nej»37 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»1 2%
1 2%
23 62%
9 24%
5 (För hög)»3 8%

Genomsnitt: 3.32

- Den var egentligen ganska låg, men lagom för mig som behövde lägga tid på andra kurser också.» (3)
- Det är mycket denna perioden!» (4)
- Det var intressant material men, det är inte en så stor kurs och det kändes lite väl mycket nya saker. Det som gicks igenom helt nytt i lv8 tycker jag verkligen borde strykas, arbetsbelastningen var redan väldigt hög då och den sista veckan kunde väl fått gå till repetition. » (4)
- Det är mycket i kursen men jag förstår också att man måste ha dessa delar för att kursen ska ge någonting. Jag kan dock tycka att det gick väldigt långsamt i början och alldeles för snabbt på slutet. » (4)
- Väldigt mycket tid och energi lades ner på den här kursen, och med tanke på antalet högskolepoäng känns det orimligt.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 30%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt samarbete»4

Genomsnitt: 3.69

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»9 32%
Har ej sökt hjälp»8

Genomsnitt: 3.14

- Ofta många som frågade på övningarna, och språket gjorde att det tog mer tid än det borde.» (Ganska dåliga)
- Tack vare mina klasskamrater och de extra räknestugorna som lades in för Kf.» (Ganska bra)
- Som Kf:are kändes det ibland jobbigt att ställa frågor som kunde uppfattas som "dumma".» (Ganska bra)
- Övningsledarna var mycket engagerade och hjälpsamma.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

37 svarande

1 (ej prisvärd)»2 7%
9 33%
12 44%
4 14%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 2.66

- Drog mig för att köpa den eftersom den var så dyr.» (2)
- Jag kommer inte ens ihåg vad den kostade, så jag vet inte.» (3)
- Köpte inte boken pga av det höga priset, laddade ner den från internet istället. Boken var väldigt bra, jag hade mycket nytta av den.» (Köpte inte boken)
- Jag använde min gamla bok "Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar", skriven av Gunnar Blom. Den är inte lika omfattande, men mycket enklare att ta till sig! Det upplevde även klasskamrater till mig som läste ur boken. Kanske kunde denna eller liknande bok övervägas? Skulle iofs krävas kompletterande material om momentgenererande fkner. » (Köpte inte boken)
- köpte gammal upplaga begagnat och den var prisvärd...» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
4 10%
11 29%
15 40%
5 (Mycket stor)»6 16%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lånade min pappas bok från 80talet och tyckte den var bättre i många fall.» (2)
- Har knappt hunnit plugga alls.» (3)
- Tycker dock att instuderingsuppgifterna är dåliga då facit saknas på nästan alla!» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»30 96%
Nej»1 3%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.03

- Fler tentor med lösningar borde ligga ute redan från början. » (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bonusuppgifterna»
- Inlämningsupptifterna tyckte jag var ett väldigt bra inslag. Hade dock varit väldigt intressant att veta hur det gick.»
- Inlämningarna. »
- Bonusuppgifter. Alexei som övningsledare, han var mycket bra.»
- Mariana som övningsledare.»
- Den goda andan bland mina kurskamrater önskar jag även nästa års elever! Det var det som hjälpte mig mest när jag arbetade med denna kurs.»
- Övningarna med övningsledarna. »
-
- Bonusuppgifterna.»
- Det tydliga kompendiet med hemräkneövningar och kursplan.»
- Räkneövningarna»
- bonusuppgifterna.»
- Det mesta!»
- Den senare delen av kursen, och bonusuppgifterna.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken, helst till en bok med fler exempel och mer kortfattad teori »
- Förenkla bonusuppgifterna och gör de tydligare.»
- Är lågt tempo första 2 veckorna vilket gör att man lägger för mycket tid på saker man redan kan och för kort tid på nya saker. Föreläsaren behöver förbättra sin tidsuppfattning.»
- Man kan nog hinna med lite mer material i kursen, lite väl enkelt. »
- Nu vet jag att kursen redan kommer att förändras på de punkter som jag vill till nästa år, tex. att vi inte ska läsa den med Fysik 2orna och att det ska vara ett bättre upplägg på kursen. Så det är väl bara att vänta och se. »
- Nerman måste jobba med sin uppfattning om tid. »
- Kursboken»
- Texten i bonusuppgifterna, det blev inte bättre på andra försöket. »
- Räkneövningarna får gärna räkna på det vi haft under veckans föreläsning och inte räkna på sånt som gås igenom nästa vecka.»
- Gör inte kurser blandade med Kf-ettor och F-tvåor. Strukturera upp föreläsningarna mer. Varje föreläsning börjades med en lista på vad som skulle gås igenom, vilket är bra. Sen körde föreläsaren på utan att tala om eller göra tydligt när han bytte till nästa område, och man fick sitta och gissa. Tro det eller ej, men en så simpel sak som att skriva upp nästa ämne som en underrubrik när man börjar prata om det gör det jättemycket lättare att skriva bra anteckningar och hänga med i vad som sägs. Mycket tid gick åt till att undra "menar han det här eller det där" och jag tror att det lätt vore löst om föreläsningarna planerades lite mer.»
- Lite mer struktur i föreläsningarna.»
- Kf bör (och ska) inte läsa med Fysik då de redan lärt sig långt mer matte än vi har. Tycker hastigheten var väl hög och pedagogiken kanske inte bäst i alla lägen.»
- Högre tempo de första veckorna och kanske även lite tydligare info om bonusuppgifterna på hemsidan.»
- Listan med rekommenderade uppgifter uppdaterades efter hand, ofta långt efter att man redan hade räknat uppgifterna från den gamla listan. Det borde vara klart innan kursens början. Föreläsningarna måste bli lättare att hänga med på. Vi lade mycket tid på relativt enkla saker om sannolikhet i början, vilket ledde till att svåra saker från statistiken gicks igenom snabbt sista veckan innan tentan. Det var inte så bra. »
- Bättre struktur på föreläsningarna, högre tempo på räkneövningarna (och fokus på svårigheterna i uppgifterna, inte på enkla rutinräkningar), minska andelen jätteenkel intuitiv sannolikhetslära i början och lägg mer krut på det intressanta som kommer i slutet. Det kanske inte är bra att F2 läser med KF1 (om det nu är det som håller tillbaka kursen innehållsmässigt)?»

18. Övriga kommentarer

- Hoppas det blir bättre till nästa år!»
-
- Ämnet är intressant och relevant, men varken föreläsningarna, räkneövningarna, eller valet av omfattning och fördelning av kursinnehåll är riktigt rätt.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.4
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från