ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Bryggtjänst, SJO315

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-12-15
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»11 40%
Cirka 20 timmar»10 37%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.92

- ganska mycket mer än andra kurser dock.» (Högst 15 timmar)
- Lite för stora grupper till varje körning, blir vi va 8 stycken i vår grupp och det blev lätt att bara 1 eller 2 personer gjorde det själva faktiska arbetet med ex sjökortsplanering, mindre grupper hade varit bättre så hade varje enskild individ fått mer belastning. » (Cirka 20 timmar)
- Beroende på hur krävande körningarna var» (Cirka 20 timmar)
- Det är svårt att uppskatta. Jag har varit på alla föreläsningstimmar och så men inte arbetat väldigt mycket på egen hand.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 11%
100%»24 88%

Genomsnitt: 4.88

- Allt var obligatoriskt, missade dock första föreläsningen.» (100%)
- Det mesta av kursen var obligatorisk så det föll sig naturligt att delta i all undervisning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 66%

Genomsnitt: 3.33

- Ofta kan målen vara alltför luddiga och komplicerade för att förstå men Lars såg till att förklara och gå igenom exakt vad han förväntade sig att vi skulle lärt oss vid kursens slut.» (Målen är svåra att förstå)
- solklart» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»5 19%
Ja, i hög grad»7 26%
Vet ej/har inte examinerats än»12 46%

Genomsnitt: 3.11

- Då vi har tränat på hur an arbetar i ett bryggteam och uppkörningen var ensam, testar det inte om man uppnått målen. Men det var bra med en uppkörning för att testa de kunskaper som man fått under skoltiden.» (Nej, inte alls)
- Uppkörning var ett bra test av de kunskaper och färdigheter vi lärt oss i tidigare kurser. Mycket lite ifrån själva Bryggtjänsten var med i uppkörningen. » (Nej, inte alls)
- Skulle behövt mer tid att sätta sig in i bryggutrustningen.» (I viss utsträckning)
- tillexempel bryggsamarbete ingick inte alls i examinationen» (I viss utsträckning)
- Mycket bra initativ med praktiskt examination. Detta visar att man kan omsätta teorin i praktiken, inte bara rabbla den på en tenta.» (Ja, i hög grad)
- Kul med en utomstående examinator som inte har varit närvarande på lektioner, har lättare att göra en rättvis bedömning än lärarna.» (Ja, i hög grad)
- uppkörning kommer senare» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»14 51%

Genomsnitt: 3.44

- Med tanke på att uppkörningen var en timmes ensam bryggvakt hade vi alla nog gynnats av att få öva köra ensamma innan uppkörningen med tanke på att även om vi hade ansvarsfördelning under simulatorkörningarna så var det ändå naturligt med "diskussion" och man förde dialog under navigationen vilket inte riktigt var fallet vid uppkörningen. Även om jag var med på den studentledda simulatorkörningen hade jag uppskattat en "officiell" simkörning då vi fick köra ensamma och få feedback av lärarna. » (Ganska stor)
- Undervisningen var mer ledande till att själv fatta besluten och varför man ska fatta de besluten i dessa situationer.» (Ganska stor)
- Mycket intressant» (Mycket stor)
- Mycket bra lärare, de bästa vi haft. Repo och Lars Axvi är mycket kunniga. Seriöst iintryck, samt första gången jag känner att det ställs lite krav på mig som student.» (Mycket stor)
- Lars föreläsningar var en stor del av kursmaterialet då vi inte hade några andra läroböcker!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»6 22%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.4

- Väldigt lite kursmaterial. » (Mycket liten)
- Har inte haft någon direkt kurslitteratur.» (Mycket liten)
- ok men kunde varit bättre» (Ganska liten)
- Praktiskt lagd kurs» (Ganska stor)
- När det gällde planeringen inför körningarna märkte man tydligt att vi som var med på extrakörningarna i lysekil i våras var till fördel då vi hade ett lite annat "tänk" än de 3 i gruppen som inte gjort det. så det var verkligen bra att vi som "ville" fick möjlighet till att köra lite extra i våras (även nu under den studentledda simulatorkörningen)» (Ganska stor)
- när man gör "eget" sjökortsarbete lär man sig mycket» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»23 88%

Genomsnitt: 3.88

- Mycket bra upplägg i pingpong, tydligt och lätt att hitta.» (Mycket bra)
- Har skötts ypperligt, målbild för andra lärare av hur det kan skötas på ett bra sätt.» (Mycket bra)
- Ping Pong fungerade perfekt och föreläsnings-slides lades upp snabbt. Det gillas!» (Mycket bra)
- Tycker att pingpong sidan fungerar väldigt bra med att hämta alla dokument som behövdes för körningarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»24 88%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.96

- Snabba svar via är alltid uppskattat» (Mycket bra)
- Lars Axvi är suverän när det gäller att finnas till hands även utanför undervisningstillfällena.» (Mycket bra)
- Lars Axvi har alltid funnit tid till att svara på frågor, även efter lektionstid.» (Mycket bra)
- Har inte känt att jag personligen behövt fråga om hjälp men är ganska säker på att det har funnits stora möjligheter att få hjälp och ställa frågor för de elever som känt att de behövt det.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.74

- Vi fick påverka grupperna så det blev bra.» (Mycket bra)
- Som alltid :)» (Mycket bra)
- När vi har varit tvunga att samarbeta med andra elever, som till exempel vid simulatorkörningarna, har denna fungerat mycket bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»17 62%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Den elev som säger att hösten -10 har varit jobbigt kan inte ha mycket att ge, sätt mer krav på eleverna, visst att vi ska skriva ett X jobb men det finns fortfarande tid till att göra annat. » (För låg)
- Intensivt med föreläsningar i början för att sen fokusera på körningarna, tycker det var ett bra upplägg.» (Lagom)
- Lagom med tanke på det parallella examensarbetet. Hade kursen gått samtidigt som en annan kurs hade tempot varit för lågt.» (Lagom)
- I början av kursen var det ganska mycket att göra eftersom vi hade ex-jobbet samtidigt. Men sedan när sim. körningarna började så fungerade det bra att kombinera med ex jobbet.» (Lagom)
- Arbetsbelastningen var hög men inte för hög, egentligen är den kanske lagom då!! Till varje simulatorkörning skulle vissa uppgifter genomföras och detta tycker jag var bra. Man tvingas att vara förberedd för att kunna genomföra körningen på ett rätt sätt.» (Hög)
- Stundtals en del tidskrävande planering inför simulatorkörningarna men det hade man igen vid själva simulatortillfället.» (Hög)
- Mycket att göra inför simulatorkörningarna, men ju mer man gjorde innan desto mindre stressigt blev under själva körningen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»14 51%
Hög»11 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- Det var rätt omfattande uppgifter som skulle göras innan simulatorkörningen så det var bra när vi tilläts att inom gruppen sammarbeta och göra uppgifterna trots separat inlämning» (Lagom)
- Den var väl utspridd under läsperioden.» (Lagom)
- Examens arbetet har tagit för mycket tid och energi. » (Hög)
- Examensarbetet tynger.... omotiverande, samt tråkigt att behöva lägga så mycket tid på det. Hade hellre lagt mer på Bryggtjänstkursen.» (Hög)
- Otacksamt att ha en kurs paralellt med examensarbetet....» (Hög)
- Lite jobbigt med att läsa kursen brevid examensarbetet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 3%
Gott»8 29%
Mycket gott»18 66%

Genomsnitt: 4.62

- Alltid kul att få göra något praktiskt, hoppas på en uppkörning liknande den vi gjorde i ARPA kursen, » (Gott)
- MRM-delen och simulatorövningarna var jättebra. Vissa föreläsningar var lite svåra att ta till sig, och då tänker jag i första hand på gästföreläsningarna.» (Gott)
- Lars Axvi inspirerar till goda resultat» (Gott)
- Tyvärr är det alltid tidsbrist. » (Mycket gott)
- Har varit den bästa samt mest relevanta kursen hittils.» (Mycket gott)
- En av de bäst kurser vi har haft på utbildningen.» (Mycket gott)
- Tack Lars och Reto för en riktigt bra kurs! Bland de bästa vi fått under de fyra år som vi nu gått på skolan. » (Mycket gott)
- Mycket bra med praktiska övningar. Det ger en själv insikter om vad man kan bra och inte på ett ojämförligt sätt. Synd bara att examensarbetet häger över och gör en aningen ofokuserad. Det hade med fördel kunnat läggas så att examensarbetet ej genomfördes samtidigt, och med större krav på eleven i planering och utförande. » (Mycket gott)
- Kursen var mycket givande och Lars är en utmärkt lärare. Ibland kan det kännas som om att han har för höga förhoppningar på mig, som elev, men det behöver inte vara en negativ egenskap. Detta gör att man försöker mer.» (Mycket gott)
- En av de mest givande och mest verklighetsförankrade kurserna på utbildningen. Mycket hänger på Lars Axvi som är påläst, engagerad och som är lätt att föra ett resonemang med.» (Mycket gott)
- Lärarna i kursen är pedagogiska, engagerade i eleverna samt uppdaterade gentemot verkligheten i branschen. Ger ett mycket gott intryck.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Axvi & Reto Weber, topp 3 på bästa lärarna vi haft. Dem känns moderna och verkliga, inga avdankade gubbar eller personer som "bara" läst något teoretiskt. Riktiga sjömän helt enkelt. »
- MRM-delen och sim-övningarna.»
- Planeringsdelen inför körning»
- Kurslitteratur»
- kursen som den är nu, kurs upplägget var bra »
- Lärarna»
- Bevara övningskörningarna man gjorde terminen innan. Dessa var mycket viktiga för att känna sig hemma på bryggan och på så sätt snabbt komma in i kursen och inte slösa tid på onödigheter.»
- Lärarna»
- Föreläsarna och lärarna»
- lärarnas mycket goda engagemang! »
- allt.»
- Simulatorkörningarna och diskussionerna i grupper.»
- Uppkörning, Simulatortillfällen. »
- Lars, Reto och simulatorövningarna»
- Att ha de inledande föreläsningarna vi hade i början, då fick man den "grundläggande" informationen.»
- i princip allt.»
- Jag tycker att större delen av upplägget borde bevaras.»
- Simkörningarna var väldigt bra, roligt att testa med manövrering till kaj också.»
- Uppkörningen i simulatorn.»
- Praktiska uppkörningen, även att en utomstående examinator tyckte jag var bra.»
- Lars Axvi Uppkörningen i simulatorn. Antalet sim-körningar, manövreringskörningarna.»
- Lärarna samt simulatorövningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- -Mindre Grupper så att varje elev får chansen att köra mer. -Fler körningar om möjligt. -Ej obligatoriska föreläsningar Skapa en dokument om det grundläggande inställningarna respektive brygga och maila ut det till eleverna så att dom har lite mer kunskap om systemet, det tycket alla i vår grupp var ett stort problem "systemkännedommen" »
- Vissa gästföreläsningar gav ingenting. Sen tycker jag att det borde tas fram lite bättre kurslitteratur. Typ en enkel manual för hur man för loggbok etc och inte bara lagtexter.»
- Lärarledd utb. i handhavande av brygg-utrustning.»
- Riktig genomgång av bryggutrustningen»
- få mer tid för systemkännedom, öva på en mindre dator/simulator innan man kör i den stora simulatorn, få mer simulator tid! »
- Kanske fler körningar om utrymme finns»
- Mer tid i simulatorn är ju alltid önskvärt och utbildningen borde enligt min mening innehålla mer instruktörsledda simulatorövningar.»
- Mer simulatortid, mycket mer tid!!!»
- mer tid i simulatorn, mer konstruktiv kritik på körningar. mindre MRM kursmaterialet i denna del av kursen mycket dåligt och inget att lägga ner pengar på »
- en betydkigt grundligare genomgång av systemen på bryggorna. kanske nåt pm med uppgifter till det tillfället där man fick komma upp och trycka på knappar.examinationen bör även innehålla mer av det som gås igenom underföreläsningsserierna och mrm, eftersom samarbetet är en viktig del i kursen.»
- Mer simulatorträning och delar i kursen så vi får ut ett BTM certifikat.»
- En lärarledd eller tydlig presentation i powerpoint där utrustning med tyngd på radar och Ecdis inför "provapå" lektionen. Kände mig lite osäker även under uppkörningen. »
- Viss spridning av föreläsningarna hade uppskattats»
- Fler simulatorkörningar!! Kändes lite fattigt med 4 simulatortillfällen varav man då var 3 pers på bryggan för att sim5 göra uppkörning ensam, ganska stor omställning, speciellt om vi inte hade getts möjligheten att göra studentledda simulatorkörningen, så som sagt, fler simulatortillfällen och då kanske även något tillfälle då man får känna på och köra ensam.»
- Om möjligt fler körningar, dessutom tror jag på att läraren tydligare delar in deltagare i olika roller på bryggan. Att välja själva i all ära men det finns viss risk för att det blir lite ojämnt, där en person sköter fler uppgifter än de andra och alla inte fullt ut har koll på situationen. »
- Kanske kan det vara en idé att låta eleverna själva dela in sig i grupper inför simulatorkörningarna.»
- Man kanske skulle kunna tänka sig att man kör ett simulatortillfälle tidigt i kursen för att man själv ska kunna se skillnaden före och efter att ha gått kursen.»
- bokningsystemet till uppkörningen, min bokning försvann och orsakade förvirring innan det löste sig.»
- Ännu fler simulatorkörningar om det är möjligt... »
- Möjligheter till mängdträning inför övningar i bryggsimulatorn.»

16. Övriga kommentarer

- Vi går nu sista året på vår utbildning, det kan inte behövas att varje lektion skall vara obligatorisk och att man skall få göra extra arbeten för det missade lektionerna, det tycker jag är helt fel. De elever som väljer att INTE komma på en förläsning är sjävla förlorarna och missar viktig fakta men att bestraffa detta med att göra en massa extra arbetet leder väll inte till nått, inför då istället en skriftlig tentamen så får ju eleverna själva ta och hitta den info som det gick misste om. Ifall en sådan tenta skulle införas se då till att den är SVÅR, att den verkligen tar med allt inom ämnet, vi har alldeles för lätta tentor på denna utbildning. En annan sak som slog mig när vi körde övningarna i simulatorn var att ingen igentligen vill vara rorsman, känns som om alla är lite förbi det stadiet i sin utbildning. Alla vill bestämma och leka befälhavare "även om alla kanske inte är lämpade" men ialla fall, mina tanke var som så att man skulle kunna samköra med tvåor och ettor. Hör med några från respektive årskull om det frivillig vill agera rorgängare åt fyrorna i deras körningar. Det yngre eleverna får då komma upp och titta i simuloatorn något som jag själv har saknat en massa, detta skulle ju ge dem ett mål att sträva efter och se att längre fram i utbildningen kommer något praktiskt roligt. Det skulle också få lite extra rorsmans och brygg vana. Fyrorna skulle i sin tur kunna lära de yngre lite. Man lär genom att lära, de skulle kunna tillämpas och det skulle också kunna testa dem ifall de frågvisa ettorna frågar fyrorna saker. »
- högervänsterom MARSCH!»
- Trevlig och bra kurs, ganska lagom med tanke på att examensarbetet tar ganska mycket tid under denna perioden.»
- Mer simövnings moment»
- Bra kurs som gett mig kunskap i hur jag själv fungerar och hur ett brygg-team fungerar praktiskt.»
- Lars Axvi är en mycket bra och kompetent lärare»
- kursen var bra men jag känner att jag skulle velat ha lite mer kött på benen innan och efter kursen, bl.a mer gir planering, bättre ECDIS kurs och under kursen kunnat använda en mindre "simulator" för att öva manövrering och girar »
- .....»
- Bra lärare. Axvi och Reto är mycket kunniga och bra som instruktörer.»
- tack för en bra kurs!»
- den bästa kursen vi läst här på skolan. kanske för att det är en chans att "knyta ihop säcken" efter snart fyra år på skolan, kanske för att det är kul med simulator. delvis mycket att göra inför men det spelar ingen roll när man får ut så mycket av det. Bra och engagerade lärare!»
- Övrigt mycket givande kurs»
- Bra kurs med väl förberedda föreläsare. »
- Som sagt, tack för en bra kurs»
- Vad hände med övningskörning med riktigt fartyg? VI uppfattade det som förra året när vi gjorde manövrering och girplanering att vi även skulle få tillfälle att precis som tidigare 4e årssudenter att få köra mörkernavigering på övningsfartyg (som tydligen förra året hyrts in precis som det gjorde för manövreringen förra året...) hade valet stått mellan att öva med den båten förra året vid manövrering och girplanering eller bryggtjänst hade det antagligen känts mer fördelaktigt att köra RIKTIG båt nu när vi snart ska jobba i skarpt läge och då inte vara ansvariga för själva tilläggningen av fartyg... Annars en bra kurs, bra att vi fick tillfälle att köra Lysekil förra året och studentledda körningen nu i höst då det ökade möjligheterna att öva.»
- Mer sådana här kurser.»
- Det har varit en lärorik kurs som gjort mig väl förberedd på mina uppgifter som framtida vakthavande befäl, det har till stor del berott på Lars Axvi. Han har dessutom en utomordentligt bra klädsmak!!»
- Studentledda sim-körningar där man får vara själv på bryggan var en bra idé.»


Kursutvärderingssystem från