ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktion till mekatronik, SSY075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»20 58%
Cirka 20 timmar»4 11%
Cirka 25 timmar»7 20%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.82

- Kursen kom lite i sista hand + att det inte var så mkt som behövdes göras.» (Högst 15 timmar)
- En stor del undervisning» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»8 23%
100%»24 70%

Genomsnitt: 4.61

- Jag har varit sjuk vid två tillfällen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 17%
Målen är svåra att förstå»6 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 26%

Genomsnitt: 2.73

- Otydliga direktiv. Lärarna gav olika information om delar i kursen vilket gjorde det svårt att veta vad som egentligen stämde.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 54%
Ja, i hög grad»11 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.57


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»16 47%
Ganska stor»13 38%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»11 32%
Ganska liten»14 41%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- har inte varit ngn kursliteratur» (Mycket liten)
- Inte haft någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- fanns ej ngn» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»24 70%
Mycket bra»5 14%

Genomsnitt: 2.97

- fanns ej ngn» (Mycket dåligt)
- Det verkade som att lärarna inte pratade med varandra, den ena veckan skulle redovisningen vara 15min nästa inte mer än 10 osv, dom hade ingen koll» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»20 60%
Mycket bra»9 27%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.24

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 50%
Mycket bra»16 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Alla la inte ner lika mycket tid och sen säger någon att han ska klippa ihop arbetet snyggt men det blir värdelöst osv..» (Ganska dåligt)
- När vi väl kommit igång att arbeta så fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Svårt med så stora grupper ( +10 personer)» (Ganska bra)
- vissa uteblev ur gruppen» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»18 52%
Hög»11 32%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.26

- Även om det inte var mkt som behövde göras så känndes det sammantaget så eftersom vi hade 2 kurser till.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»12 35%
Hög»17 50%
För hög»4 11%

Genomsnitt: 3.7


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 11%
Godkänt»20 58%
Gott»8 23%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.11

- Snurriga föreläsare. Den ena säger en sak och sen veckan efter kommer nästa och säger något helt annat. Vi har även fått retur på utseendet av vår rapport och det har dom egentligen inte gått igenom. Typsnitt, placering av sidor osv. Det dom har gått igenom har vart mest vad de olika stycjeba ska innehålla.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tydligare vilka moment som var obligatoriska, flera i gruppen var borta vid moment som "kändes" obligatoriska..»
- det muntliga presentationssystemet»
- Metoden att arbeta med arbetshäften och sedan redovisa dem för att nå godkänt. Minskar stressen otroligt mkt i jämförelse med om man bara skulle ha en tenta.»
- Att arbeta i grupp.»
- vet inte»
- kurshemsidorna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En föreläsare! Fattar inte varför dom skulle byta fram och tillbaks.»
- En första genomgång hur en rapport ska vara uppbyggd samt bibliotekssökningen kunde varit tidigare i kursen. Vi "förväntades" kommit igång innan vi egentligen vetat hur rapporten skulle varit strukturerad.»
- kraven som ställs och tiden vi får på oss, det är inte rimligt med tanke på kursens poäng.»
- Föreläsningarna har varit röriga, ev problemställningar har ofta inte lösts fullständigt utan bara gåtts igenom kortfattat. Säkert bra för dom elever som har haft goda förkunskaper, men helt meningslöst för oss andra...»
- Mindre grupper runt kanske 4 i varje grupp.»
- Mera tid och spesefikare målställningar»
- Mindre grupper»
- En lärare, inte två olika som inte pratar med varandra»
- Något som sätter in det i sammanhanget mer skulle vara bra. Kändes lite som ett nödvändigt ont.»
- mer raster»
- tydligare instruktioner för raporten»

16. Övriga kommentarer

- Har inte missat en ända föreläsning. När jag suttit och repeterat under kursens gång har anteckningarna från föreläsningarna varit helt oanvändbara. Gemensamma genomgångar har inte haft någon "röd tråd".»


Kursutvärderingssystem från