ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik i kemitekniken, LKT400, lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»8 50%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.93

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 31%
Målen är svåra att förstå»3 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 37%

Genomsnitt: 2.56

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 57%
Ja, i hög grad»1 7%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 2.78


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.53

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 2.93

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.06


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»6 37%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»2 12%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.62

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 50%
Hög»7 43%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.56

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 18%
Hög»10 62%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 25%
Godkänt»7 43%
Gott»4 25%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.12

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gunnar är bra och förstående och hjälper till när det behövs, även när man är väldigt frustrerad på uppgifterna!»
- Ulla har en (utmärkt) tendens att rycka till sig intresset från studenter genom sin personliga utstrålning och sitt genuina sätt. »
- Organisationen att man jobbar med enskilda projekt i grupper. Att få räkna på något kemirelaterat jag Matlab en verklighetsförankring som hade saknats om man bara hade jobbat med beräkningar och funktioner i programmet.»
- Trevliga projekt, men både de och laborationen krävde en högre kunskapsnivå än den jag besatt.»
- inledande kompendie till matlab»
- Tillgången till hjälp, var en väldigt krånglig kurs med svåra moment så det var bra med mycket hjälp även om man fick vänta länge på hjälp många gånger.»
- Det var bra lärare, de var tydliga och använde bra exempel. Lätt att förstå och hänga med i undervisningen. »
- Laborationerna»
- Redovisningsformen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- På ett elevantal på cirka 30 kan det behövas en till lärare under dator-tilfällena och laborationerna, detta för att underlätta för Gunnar samt oss elever som får hjälp fortare!»
- Jag har inga förslag alls, jag var innan kursen skeptisk till att åka till Lindholmen, men måste säga att det var värt restiden.»
- Jag saknade ett första tillfälle i datorsal där man bara får sitta och bekanta sig med programmet. Som det var nu kastades vi direkt in i en labb trots att vi inte kunde något. Dessutom skulle de underlätta om det fanns fler handledare vid labbar och arbete med projektet. En lärare på 30 elever som behöver mycket hjälp gjorde att det tog lång tid att komma vidare om man fastnade.»
- Det hade varit bra om hela projektet funnits på kurssidan från början. Det är lättare att jobba med ett projekt när man ser helheten och kan planera och förbereda sig. För att det inte ska bli så mycket väntan på hjälp hade det varit bra med fler handledare på övningarna. Ett tillfälle i början där man får möjlighet att testa grundfunktionerna i matlab hade varit bra.»
- Det hade behövts en till lärare/hjälplärare, det tog alldeles för lång tid att få hjälp. Någon lektion kunde kanske avsatts till att få testa på matlab bara för att få lite känsla för det innan första laborationen och inlämningen.»
- upplägget, svårt att få hjälp svårt att förstå vad projektet gick ut på då föreläsaren inte själv kan säga det. föreläsningarna gav inget alls. extremt dumt att ha seminarium fredag eftermiddag lv7.»
- Det var inte förrän i slutet som jag fattade vad det var vi hade gjort. Det känns lite konstigt att ha detta projekt innan man läst teorin......den kommer vi väl att läsa till våren. Det var svårt att få hjälp......fick vänta länge. Men Gunnar gjorde så gott han kunde men det hade behövt en person till eller färre i klassen det är min åsikt. Det borde funnits riktlinjer vad som skall vara med i slutgiltiga presentationen.»
- Det måste bli lite smidigare med utdelat material. Man kunde inte förbereda sig till lektionerna eller börja i tid när det inte fanns ute i tid.»
- Tenta uppgifterna 1-5 tyckte inte jag speglade vad vi fokuserat på i kursen eller vad övnngstentorna handlade om. »
- Fler lärare om det går! »
- Det behövs bättre introduktion till matlaben. Om man inte hade några grundkunskaper innan så förstod man i princip ingenting. Det kändes som att föreläsaren utgick från att man hade vissa grundkunskaper inom matlab och programmering. »
- Föreläsningarna borde vara mer grundläggande. Vi har aldrig arbetat med MatLab tidigare. »
- Mer övning på grundläggande programmering enligt häfte som vi fick utdelat.»
- En till hjälplärare som det tydligen funnits tidigare år. En lärare har varit för lite under lektionerna när det är något helt nytt vi håller på med och alla behöver hjälp. Långa väntetider.»

16. Övriga kommentarer

- Arbetsbelastningen på läsperioden är alldeles för hög, alla kurser känns som 7,5 hp och ångesten och frustrationen är ganska stor. »
- Jag läste lite mer än planerat denna läsperioden, och det blir givetvis mindre tid (och kraft) till självstudier och vill återigen framhäva Ullas insatts som föreläsare. Då jag inte gjort tentamen än så vill jag inte ta ut någonting i förskott, men jag fick känslan tidigt att det skulle gå att klara tentamen p.g.a. föreläsningar och läsa igenom boken som enda förberedning. Inte för att tentamen är så enkel, men för att föreläsningarna var så minnesvärda och boken så bra strukturerad. Fredrik var också duktig, väldigt hjälpsam på att lugnt och strukturerat sätt, tydlig.»
- Jag är medveten om att läraren hade kursen för första gången i år men något som vore bra inför nästa år är om beskrivningarna av projektens olika faser läggs upp lite innan lektionen avsatt för dem. På så sätt hade man kunnat komma bättre förberedd. Att vi inte hade läst kinetik innan denna kurs upplevde jag tidvis som en begränsning. En uppmaning om att repetera hur man löser diffekvationer hade varit på sin plats i början av kursen så att man var påläst på det när man behövde den kunskapen. Överlag en bra kurs och jag tycker jag har lärt mig väldigt mycket.»
- Denna hade passat bättre när vi läser/har läst teorin.»
- Bra kurs :)»
- Under laborationstillfällena borde det ha funnits fler att hjälpa. Man satt mest och väntade på hjälp. Det kändes som att man saknade förkunskaper inför kursen. Kanske borde matlab introduceras tidigare i programmet. Kursen borde i alla fall vara mer grundläggande. Hade uppskattat att få lära mig att använda matlab vid ett eller två labbtillfällen innan projektet sattes igång»


Kursutvärderingssystem från