ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp4åk1: TIF190 Fysik för ingenjörer 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-24
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
41 svarande

0 0%
6 14%
16 39%
19 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
41 svarande

1 2%
7 19%
20 55%
8 22%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
41 svarande

0 0%
6 17%
13 37%
16 45%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
41 svarande

1 2%
8 22%
15 42%
11 31%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
41 svarande

0 0%
4 9%
21 51%
16 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
41 svarande

0 0%
5 12%
20 48%
16 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Bra exempelräkningar!»
- Bra med mycket tid för övningar i slutet»
- Åkes anteckningar. »
- boken var bra, varierande o lärorika uppgifter. Även sista tillfället för frågor med Åke gav väldigt mycket. »
- Duggorna är bra, men sista duggan borde vara på färre kapitel än vad den var nu.»
- Duggorna!»
- Laborationen var mycket givande!»
- demoräkning laborationen»
- Åkes fantastiska pedagogik och entusiasm.»
- Upplägget på föreläsningarna är mycket bra. Till skillnad från en del andra kurser känns det som om det uppmuntras att eleverna är delaktiga under föreläsningen. Bra med snabb respons från tentor! Lagom svårighetsgrad på tentamen. Mycket bra med egen formelsamling - man lär sig väldigt mycket på att skriva denna noggrant!»
- Lite mer grundläggande samt fler övningstillfällen»
- Det mesta av innehållet»
- Bra upplägg med två delar ur fysiken. Lagom nivå på problemen. Åke Fäldt var väldigt duktig och engagerad.»
- Att upplägget är sådant att det finns mycket "utfyllnadstid" i slutet på kursen där man får möjlighet till att befästa kunskapen och få tid till att räkna många svårare problem.»
- Upplägget på föreläsningarna: Öppen diskussion och repetition.»
- Räkneövningar»
- Jag tycker att labben var givande och jag gillar upplägget av kursen och lektionerna. »
- Kursinnehållet var bra»
- Intressanta föreläsningar och Åke gjorde sitt bästa för att interagera med studenterna. Bra med en laboration som gjorde att man fick större förståelse för termodynamikmomentet.»
- Åke Fäldt. Och Serway"s Principles of Physics. Både Fäldt och boken förklarar väldigt bra och ger många konkreta exempel och det är lättare att lära sig med alla exempel eftersom det hela hamnar på en lägre abstraktionsnivå. Även laborationen var väldigt givande och jag lärde mig en del som jag inte förstått tidigare om pV-diagram och termodynamiska kretsprocesser. Fäldt är en av de mest pedagogiska personer jag träffat bland alla de lärare jag haft under mina skolår. Av de lärare jag mött på Chalmers är det Åke som visat störst engagemang i kursen och studenterna, det märks att han verkligen bryr sig om hur det går för oss i kursen. Veckan innan tentamen gavs man möjlighet att ringa och ställa frågor, direkt efter tentamen låg svaren ute på hemsidan, tentan rättades på säkerligen någon form av Chalmers-rekordtid (vilket kändes bra, så att man inte behövde gå och fundera på hur det gått så länge). Så en hälsning till Åke: "Fortsätt som du gör, ingenting behöver ändras!". :)»
- Man märker att Åke tycker det är kul att föreläsa och att han vill att vi ska förstå. Härligt med sådant engagemang, man blir mer motiverad att lära sig då, samt att det minskar chansen för att man skippar en föreläsning, då alla känns värdefulla. »
- Föreläsningarna ! Åke är väldigt pedagogisk !»
- Allt var bra. Bra med uppgifter på olika moment, och föreläsningsanteckningarna (kanske kunde varit lite bättre förstås)»
- Övningarna»
- Bra föreläsningar.»
- labben»
- Föreläsaren är lätt att lyssna på. Duggorna var bra.»
- Åke! Han gör fysiken intressant på ett mycket pedagogiskt vis och ger sig inte förrän alla fattat. Släpp honom aldrig.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Att övningarna på tavlan borde vara mer sifferexempel samt spegla tentamen lite bättre..»
- Mer övningar.»
- Hemsidan måste förbättras! Den är väldigt rörig.»
- Fler och mer avancerade laborationer hade varit uppskattat. Fler övningstillfällen med handledare.»
- struktur»
- En "testdugga" så att man får se ungefär hur det kommer att se ut. »
- Det fanns möjligtvis tid för att gå in lite djupare på vissa områden.»
- Nej, kursen täcker allt jag förväntade mig av den.»
- Ett ordentligt formelblad»
- Jag tycker att de är viktigt att de är olika svårhetsgrader på tentafrågorna så de inte är 6 jättesvåra uppgifter. Jag tycker att lektionerna har varit bra. Skulle dock uppskatta om Åke tydligt beskrev vilket område i boken som han pratar om (sidnr.). Jag tycker även att ett blad med alla formler ska delas ut och sedan istället skippa "fusklappen". »
-
- En laboration som hänger samman med mekanik-delen skulle vara intressant för att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken och se hur det faktiskt fungerar.»
- Nej.»
- Tydligare struktur, veta mer vad som förväntas av en under kursens gång. »
- En bättre avvägning mellan vad som kan uppfattas som lätt och svårt, så respektive ämne får den behövda tiden. Visserligen väldigt svårt att genomföra, då allt sådant är subjektivt. Mer repetition av härledningar till formler. De är lätta att glömma och behöver fräschas upp, plus att det är bra om man missat en föreläsning. »
- Kan inte komma på något som saknades. »
- Jag tror att kursen hade blivit bättre om kurshemsidan var mer strukturerad samt att föreläsningstiden förvaltades på ett bättre sätt. Jag tycker föreläsningstempot var något högt så belastningen att hinna lära sig det man gick igenom var hög. Det fanns som bekant mycket tid i kursen vilket visade sig i slutet då det var mycket repetition. Dessutom gillar jag inte föreläsningstimmarnas placering. För kompakt, bättre med mer utspritt över veckan.»
- Hade varit trevligt om något av det smarta som föreläsaren säger hade skrivits ner på tavlan. »
- Åkes kursanteckningar kan uppdateras och göras mer pedagogiska genom att highlighta det viktigaste. (Jobba fram en mer pedagogisk layout). En eller två laborationer om andra moment i kursen hade varit bra, så att man kan relatera till verkligheten.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Labben»
- Svängningar, var ganska litet kapitel så kändes onödigt. »
- Nej.»
- Labben var väl sådär. »
- Nej»
- nej»
- Engelska duggor. Bättre med svenska.»
- Laborationen. Den gav inte mycket»
- Teorin bakom "stöttalet". Man skulle kunna förkorta denna del. Istället för att göra hela härledningen så räcker det med att beskriva principen bakom det.»
- Kommer inte att tänka på något speciellt. Kursen innehöll relativt få olika moment och alla kändes relevanta.»
- Vet ej»
-
-
- Jag använde mig nästan uteslutande av boken och förde lite anteckningar under föreläsningarna, så för min del var de färdigskrivna föreläsningsanteckningarna inte nödvändiga. Jag vill inte att de ska tas bort eftersom andra antagligen hade nytta av dem, men personligen använde jag dem inte eftersom det blev för mycket att läsa både dem och boken. På ett sätt så stör de mig lite också, för jag vill skriva mina egna anteckningar, annars lär jag mig inte. Därför skrev jag egna anteckningar i blocket istället för att skriva kommentarer i de "färdiga" anteckningarna. :)»
- laborationen gav inte mycket.»
- Föreläsningsanteckningar»
- Inget jag kan komma på.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Att man lätt kunde kontakta examinatorn var jättebra!»
- Jag tycker att Åke har en bra inställning som är "det här är lätt". Men kanske att han kan tona ner den lite då vi i vissa fall kan känna oss lite korkade för att vi inte förstår det som ska vara så lätt. »
- Kurshemsidan borde verkligen bli bättre!»
- 1331473962»
- Föreläsningarna och tentamen återspeglade inte uppgifterna i läroboken»
- Åke Fäldt var väldigt duktig. Även kurslitteraturen var intrssant, men omfattande.»
- Kombinationen - lärorik information på föreläsningarna och eget arbete är det som fungerar bäst för mig.»
- Övningarna deltog jag inte i utan jag räknade själv istället. Så även om de ingick i kursen så "ingick de inte i min kurs". Vet inte vad jag ska svara på frågan, men det känns dumt att skriva att de var lärorika då jag inte var där. Nu räknade jag mycket under de sista veckorna av kursen och detta räknade jag själv. Men hade jag behövt hjälp hade jag inte tvekat att gå till ett övningstillfälle. Jag vill dock inte fråga om hjälp direkt på en uppgift - jag sitter helst med den i en timme eller nåt för annars blir den "förstörd" av att jag får svaret "serverat" utan att anstränga mig ordentligt... :)»
- Åke ska ha en stor eloge !»
- Åke var ibland lite rörlig, det kunde varit mer röd tråd. I början gick han igenom sjukt fort, och sen var det massa tid över på slutet. Det kunde kanske varit lite lugnare i början.»
- Röriga föreläsningar!!!»
- Laborationer är lärorika - fler sådana!!!»
- Alla dumma kommentarer från föreläsare om att det finns gott om tid kan tas bort! När eleverna ställdes frågor och ingen hade fråga var det för att vi inte fattade och definitiv inte för att det var för lätt som Föreläsaren tyckte i vissa fall. Jag tycker inte man kan utgå från att en lektion ska hållas av eleverna med hjälp av deras frågor.. detta kan i så fall vara bra de sista lektionerna innan tentamen, men innan dess har man inte "kommit över tröskeln" för att ah frågor. »

Att få hjälp och svar på frågor
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 35%
Lärorikt»20 51%
Mindre lärorikt»5 12%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.76

Föreläsningar
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 57%
Lärorikt»14 35%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Övningar
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 25%
Lärorikt»16 50%
Mindre lärorikt»8 25%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Projektarbete
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 13%
Lärorikt»14 36%
Mindre lärorikt»19 50%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.36

Studiebesök
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 44%
Lärorikt»18 47%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.63

Självverksamhet
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 73%
Lärorikt»9 23%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.28

Tentamen
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 26%
Lärorikt»24 63%
Mindre lärorikt»4 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.84

Tillfällen för kritik (feedback)
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 17%
Lärorikt»8 47%
Mindre lärorikt»6 35%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 2.17

Matlab
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.73

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från