ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Metabolism och teknisk mikrobiologi, KMB041, Lp3-4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 69%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»11 44%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.08

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»7 28%
50%»0 0%
75%»7 28%
100%»10 40%

Genomsnitt: 3.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»6 33%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»14 56%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»7 28%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.56

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.12


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»4 16%
Har ej sökt hjälp»8 32%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»14 56%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 56%
Hög»9 36%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 40%
Hög»12 48%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.72


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 16%
Godkänt»12 48%
Gott»8 32%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.24

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var bra»
- Utsträckning av kursen i två läsperioder, kurslitteratur och kursinstuderingsfrågor»
- Laborationerna var roliga och givande.»
- Det känns som att Krister bara tar upp det han verkligen tycker är viktigast på sina föreläsningar, och det är bra när det är en så stor kurs. Då blir det lättare att veta vad man ska fokusera på.»
- Laborationerna»
- Gruppövnigen, fler sådanna helst!»
- Laborationerna var bra och interessanta, hade kanske vart trevligt med någon form av inlämningsuppgift innan laborationerna så att förståelsen vid laborationen var högre och man har möjlighet att ta till sig mer av den.»
- Bra med bonuspoäng på laborationerna.»
- Labbarna klargör vilken detaljnivå det är på det vi ska lära oss. Mycket bra med labseminarium!»
- Laborationerna. De gav bra förståelse! Bra labhandledare!»
- Labbarna, gruppövningen »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inspirerande föreläsningar, försöka att göra någon övning lite då och då, eller aktivera eleverna i undervisningen lite mer.»
- Kursen innehåller väldigt mycket, så ha tydligare vad man ska lägga energi på att lära sig.»
- "Skaka-jäst-labben" var bara slöseri med tid. Sjuukt tråkig och seg. »
- Det är en stor kurs, men den innehåller fruktansvärda mängder olika namn på bakterier man ska kunna och olika utantillkunskaper kring respiration osv, och detta blev lite för mycket för alla. Alldeles för mycket utantillkunskaper för en sån stor kurs. Det är i princip omöjligt, och i framtiden kommer böcker etc finnas tillgängliga.»
- Föreläsningarna skulle bli hjälpta av att hållas med powerpointslides och mer bilder och förklarande figurer. Till tentan behöver man "revision points" för att kunna fokusera på rätt delar av kursen. Mängden information att ta in är mycket stor.»
- veta vad i metabolismen som man behöver kunna utantill. typ som alla bekterie arters namn »
- Krister har dåliga anteckningar. Det vore bättre om han hade slides i power point där det stod mer fakta om varje grej. Då kan han stå och prata om dem. Nu blir hans anteckningar i stort sett bara stödord eftersom han ska hinna med att skriva allt under föreläsningarna.»
- Jag tycker att Christer borde titta på, rätta och komplettera samlingen av föreläsningsanteckningarna som äldre studenter skrivit och lagt ut på KFKBs studienämnds hemsida. Sedan kan han dela ut det till studenterna och referera till den på föreläsningarna. Med hjälp av det dokumentet kan han istället visa fler bilder på overhead eller powerpoint så att man lättare kan visualisera mekanismerna och organismerna istället för att beskriva dem med ord. Det blir lätt väldigt abstrakt då.»
- Mer inspirerande och varierande föreläsningar. Tråkigt när sakerna bara gås igenom som en punktlista med stödord. Tråkigt när det bara hänvisas till bilder med, varför bara inte visa dom?»
- Laborationen om oxidativ fosforylering borde ha en bättre, tydligare handledning, den var svårförstådd och jag läste en annan rapport jag blev tipsad om som beskrev mycket bättre.»
- på nåt sätt kändes det som om kurslitteratur inte behövdes alls. det räckte med föreläsningsanteckningar.»
- Undervisningen känns extremt enformig. Förstår att det är ett ämne där det lätt blir så men när man kan läsa identiska föreläsningsanteckningar som är mer än 6 år gammla från varenda föreläsning känns det som att lite arbete skulle kunna läggas på förbättring och förnyelse. Kanske blanda att skriva på tavlan med powerpoints, bilder och animationer samt fler diskussionsövningar.»
- Bättre och mer pedagogiska föreläsningar. Visa tex bilder när man refererar till dem.»
- Föreläsningarna är fruktansvärt tråkiga. Dels verkar Christer måttligt intresserad av att lära oss själva ämnet, och dels verkar han ointresserad av själva studenterna. Jag reagerade på att han inte ens sa "god morgon" eller "välkomna tillbaka från ett långt uppehåll", vilket gjorde att jag blev negativt inställd till honom. Det är svårt att greppa sammanhanget i föreläsningarna. Man går bara igenom fakta efter fakta. Viktigt att påminna om sammanhanget när man börjar på något nytt eller fortsätter på ett ämne från föregående föreläsning.»
- Jag tycker att föreläsningarna har varit för oinspirerande. Föreläsaren är kunnig, men skriver ofullständiga meningar på tavlan som inte alls är begripliga när man läser dem i efterhand. Dessutom hänvisas det till bilder hela tiden, men jag tycker det skulle ge mig mycket mer om jag fick se bilderna på en gång. T ex på en powerpoint? Det var väldigt få som faktiskt kollade på bilderna efter föreläsningen.. Det behövs mer engagemang och inspiration, materialet är bra, men måste presenteras på ett roligare sätt. »
- Fler övningar på räkneexempel, gärna där ett facit finns. Föreläsningarna måste ändra upplägg, fler bilder och gärna på powerpoint. Att gå igenom alla steg i tex glykolysen utan att visa en övergripande bild på den är inte givande. »

16. Övriga kommentarer

- Lite svår kurs att plugga på ett effektivt sätt. »
- Det blir en väldigt stor tenta när man läser en kurs över två läsperioder. Varför kan man inte dela upp kursen och ha två tentor istället, en i varje läsperiod? »
- Väldigt tung kurs vad gällandes mängden information man var tvungen att trycka in och man kännde sig aningens vilsen till vilken approach man skulle ha till inlärlingen. Någon form av punktlista eller dylikt hade hjälp mycket för att underlätta instuderingen.»
- Viktigt att poängtera vilka delar i kursen som är extra relevanta. Borde vi exempelvis lära oss alla dessa enzym? Ska vi kunna alla olika bakteriegrupper? Ska vi kunna alla olika regleringsmekanismer för specifika enzymkatalyserade reaktioner? På det stora hela har det varit en intressant kurs i det avseendet att det är intressanta områden vi gått igenom, men se till att man upplever det även på föreläsningarna och inte bara när man sitter hemma och förstår sammanhangen efter detaljerad läsning av föreläsningsanteckningar.»
- Kursen känns som den har ett bra upplägg, Christer kunde alltid svara bra på frågor och labbarna var givande. Däremot måste något göras åt upplägget på föreläsningarna. »


Kursutvärderingssystem från