ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Last - och maskinsystem, del C Lastsystem, LNB7030307

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»6 50%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 20%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Bra med en kurs som ger en guide i de vanligaste juridiska dokumenten som vi kommer stöta på i våran yrkesutövning. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»3 25%
Vet ej/har inte examinerats än»8 66%

Genomsnitt: 3.58


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Har bara haft tre tillfällen. » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»2 16%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3

- Viss del av instuderingsmaterialet kunde ha utdelats på internet tidigare under kursen. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»1 8%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»2 16%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.83

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»7 58%
Hög»2 16%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.41

- Mycke jobb för med lite redovisningar.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»5 41%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.58


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»3 25%
Godkänt»5 41%
Gott»3 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Opedagogiska föreläsningar. Förvisso mycket mtrl på hemsidan men av sällsynt dålig kvalitet.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatortillfällena»
- Labbarna var ok. Men det borde ställas lite högre krav för godkänd lab.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läraren och kurslitteraturen»
- Instuderingsmaterial och inlämningsuppgift. Instuderingsmaterialet är alldeles för stort. Inlämningsuppgiften och instuderingsmaterialet bör inkorporeras i varandra. »

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren ger intrycka av att veta vad han pratar om, både praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kunskapsområde. »


Kursutvärderingssystem från