ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Matematik 2, MVE340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-17
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»10 38%
100%»16 61%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 88%

Genomsnitt: 3.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»23 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»16 59%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 3.11

- Välldigt bra upplägg på examinationen med deltentor och överbetygsmöjligheter för de som önskar. » (Ja, i hög grad)
- examinationen ser även till att man uppnått alla mål» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»15 55%

Genomsnitt: 3.33

- Läraren har lågt nivån väldigt lågt för att alla skall bli godkända. Men med högre ambitioner kände jag mig inte alls tillfreds med undervisningen. En lektion lade han åt överbetygsdelen och halva tiden pratade han bort om nonsens. » (Mycket liten)
- För mycket muntliga genomgångar. Att bara lyssna gör att man tappar focus. Bättre att kombinera med konkreta exempel. Dessutom händer det något under föreläsningen vilket gör att man som elev hänger med och är mer aktiv. Att bara lyssna utan att något annat händer är till viss del passiviserande. Tack vare tidigare matte studier kunde jag hänga med i en del av dialogerna. » (Ganska liten)
- Jag har i stort sett bortsett från boken helt och hållet förutom övningsuppgifter. Boken är svår att förstå och get väldigt krångliga förklaringar till de olika delarna. Gällande föreläsningarna så använde föreläsaren väldigt mycket presentationer, vilket inte gav lika mycket som när han gjorde beräkningar på tavlan. Presentationerna ser man och de är intressanta men det är svårt att få konkret lärdom från dem.» (Ganska stor)
- läraren har varit fantastisk. mycket pedagogisk» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»8 30%
Ganska liten»13 50%
Ganska stor»4 15%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.92

- boken är helt värdelös. går inte att läsa sig till någonting» (Mycket liten)
- Det är bland den mest opedagogiska lärobok någonsin.» (Mycket liten)
- Kursmaterial som utdelats av lärare har varit mycket hjälpsamma. kurslitteraturen i bokform är MYCKET dålig. En tillstymmelse till pedagokik finns inte i denna. (Övningsuppgifterna är oftast bra). Men exempel uppgifter är svårformulerade och förklaringssätten som visas i boken är oftast onödigt krångliga. Dessutom försvinner ofta steg i uträkningarna i boken. Vilket gör att man tappar sammanhanget. Definitioner är oftast obegripliga. Missas en föreläsning så finns det inte en chans att man kan ta igen den genom att studera boken.» (Mycket liten)
- Boken bör bytas ut. Den är inte bra alls. Detta framkommer från många andra i klassen också» (Mycket liten)
- Ta bort Reimond Emanuelssons kursbok.» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat boken. Mycket beroende på förra kursen. Det är samma författare och den är lika rörig och otydlig som den förra. Förstår inte varför lärare ska envisas med att skriva egen kurslitteratur. Det finns en uppsjö av bra och pedagogisk kurslitteratur!» (Mycket liten)
- övningstalen i reimonds bok är rätt bra, men det går inte att förstå teorin eller ta reda på hur man ska lösa talen med hjälp av texten» (Ganska liten)
- Boken förutsätter att man får mycket information på föreläsningarna och när detta inte uppfylls blir det ibland även svårt att behärska boken. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 59%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 3.29

- Fick övningstentan på eftermiddagen, dagen före tentan utan lösningsförslag. Detta kunde ha planerats mycket bättre.» (Mycket dåligt)
- svårt att hitta till kurshemsidorna. chalmers hemsida är över lag mycket svårorienterad» (Ganska bra)
- Beklagligt att kursadministrationen försämrades något strax innan tentan.» (Ganska bra)
- Sista veckan fungerade det inte så bra, men annars var det mycket bra. » (Mycket bra)
- har fungerat mycket bra, men det skulle vara bra att använda pingpong så att man har allt samlat på ett ställe» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.51

- Det var bra att läraren tog in mattehjälp när vi är så många i klassen. » (Ganska bra)
- De schemalagda räkneövningarna var välbesökta och man fick hjälp med det man frågade om. Däremot fick förslaget om att delas upp i två grupper där en grupp kunde arbeta självständigt, medans den andra gruppen går igenom tal på tavlan inget gehör. Vilket var en besvikelse. Jag vet flera elever som efterfrågade flera räkneexempel. Föreläsningarna i kombination med räknegenomgångar på övningarna hade varit ett bra komplement.» (Ganska bra)
- det har varit en mycket stor klass nu när vi äntligen har fått en lärare som är värd att fråganågot, därför har det tagit rätt lång tid att få hjälp, men tack vara Chang(?) så har det gått smidigt ändå på övningstillfällena. Tiderna i biblioteket har varit till mycket hjälp» (Ganska bra)
- Lärare och hjälp-lärare har varit mycket engagerade i studenterna. Hjälp med uppgifter och djupare förklaringar har aldrig varit ett problem.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt samarbete»4 14%

Genomsnitt: 4.03

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»21 77%
Hög»5 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»21 77%
Hög»4 14%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- beror väl på för att bli godkänd behöver du inte lägga mycket tid.» (Lagom)
- Personligen har jag lagt ner för lite tid på kursen. Eftersom vi alltid läser minst en kurs till per läsperiod kan man aldrig konsentrera sig på en sak åt gången. I varje kurs är det olika moment och deadlines. Det ulitmata skulle vara att läsa en kurs åt gången. Som det är nu får man prioritera. För min del har jag varit tvungen att prioritera bort matten eftersom jag har kunskaper där sedan tidigare, men inga kunskaper i det andra ämnet vi har läst. Jag tror att det är tack vare upplägget med deltentor som jag faktiskt (tror att) jag har klarat kursen. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 14%
Gott»15 55%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 4

- Jag är besviken på det bristande intresset som läraren har för att lära oss så mycket som möjligt. Vi kommer inom kort tid behöva en hel del mattekunskaper i nya kurser som vi inte har. Den här kursen har varit för mig ett stort skämt och endast en björntjänst. » (Mycket dåligt)
- enda anledningen till att jag sätter "gott" i stället för "mycket gott" är den bristande kurslitteraturen som beskrivits.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- läraren»
- deltentor istället för att ha allting på slutet»
- Deltentor, presentationer och uppdelningen godkänt/överbetygsdel. Läraren, Carl-Henrik Fant!!»
- deltentorna»
- Läraren!»
- Dom mycket kunniga och sakrika föreläsarna. Föreläsningarna har varit till stor hjälp. Och även räkneövnings delarna. Systemet med deltentor har även funkat klockrent. Vilket ger en större inblick på vad som behöver arbetas med och även en större anledning att studera flitigt.»
- Föreläsaren Carl-Henrik Fant var mycket bra, han borde stanna.»
- Tydliga kursmål, stort inflytande på kursens utformning, »
- Läraren»
- Deltentorna och den öppna dialogen mellan klassen och läraren om kursen och dess mål.»
- Kursupplägget.»
- extra lärare på räknelektionerna»
- läraren!»
- Föreläsningar var enkla att följa & förstå.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- byte av kurslitteratur»
- matteboken»
- KURSLITTERATUREN: GRUNDLÄGGANDE MATEMATISK ANALYS OCH LINJÄR ALGEBRA FÖR SJÖINGENJÖRER. »
- BOKEN MÅSTE BYTAS»
- Hade velat gå in mer på djupet på det mesta fast det fattas ju tid..»
- Boken/kurslitteraturen»
- Presentera exempel på tentan tidigare på kurshemsidan, möjligtvis skulle en mer pedagogisk lärobok kunna användas.»
- Lärarens pedagogik. Istället för att stå och predika i 20min om varför han inte drar en härledning så hade han hunnit göra det på 20min om han effektivisera sig lite. Skippa powerpoints och mer av det klassiska. Det vill säga fler exempel på tavlan så man har något att luta sig åt. »
- Bättre kurslitteratur! Fler räkneexempel. Dela upp räkneövningarna i två grupper. Det blir välldigt stimmigt och rörigt när ca 60 elever sitter och arbetar självständigt i en sal. Även om det inte blir en grupp med självstudier och en grupp där de går igenom tal på tavlan. Det blir lugnare miljö med mindre grupper.»
- kursliteraturen!»
- Vi borde ha gått igenom mer delar från överbetygsnivå.»

16. Övriga kommentarer

- Den bästa matematikkursen jag har läst.»
- Övrigt sätt har läraren varit jättetrevlig men det är inte därför jag går på chalmers. Jag kommer få det riktigt svårt när vi läser hållfasthet då vi inte har lärt oss all matematik som ingår i Matematik 2. »


Kursutvärderingssystem från