ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Brobyggnad, LBT502

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-08 - 2013-01-27
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»1 16%
Mycket gott»4 66%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5


Lärandemål

- Förklara övergripande ingående steg i brobyggnad
- Dimensionera och redovisa enkla brokonstruktioner
- Beskriva brokonstruktioners grundläggning
- Beskriva olika broproduktionsmetoder
- Identifiera underhållsaspekter för olika brotyper


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 83%

Genomsnitt: 3.83

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»4 66%

Genomsnitt: 3.66

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»4 66%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%

Genomsnitt: 4

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 16%
Lagom»5 83%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Tack vare att vi fick väldigt mkt handledning och hjälp med konstruktionsuppgiften, om vi inte hade fått det hade det varit på tok för mkt!» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Joosef var otroligt duktig på att svara snabbt på mejl - alltid» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»2 33%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.66

- Pga av valbara kurser vars poäng inte riktigt matchade läste jag 125%» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Joosef. Fantastiskt snäll och lyhörd lärare. Kanske ibland lite för snäll. Fanns det några önskemål om att få upp ett visst dokument på pingpong så låg det där nästkommande dag redan. Fanns alltid tillgänglig via mejl om man hade frågor, svarade direkt. »
- Öppenheten för förändringar från läraren!»
- Bra med genomgångar för konstruktionsuppgiften. Och bra att man kunde få chansen att få ett extrapoäng med uppgiften inför tentan.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningsuppgifter (Vilket vi har fixat inför kommande år). Kanske rent av lite övningar så att man kan jobba med uppgifter och få hjälp?»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs med en lärare som faktiskt försöker!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.5
Beräknat jämförelseindex: 0.87

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från