ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-2 Linjär algebra, TMV215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»16 44%
Cirka 20 timmar»11 30%
Cirka 25 timmar»6 16%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.91

- Omöjligt att avgöra.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»3 8%
75%»10 27%
100%»21 58%

Genomsnitt: 4.38

- Jag har bara deltagit på föreläsningarna då jag tycker att jag lär mig bäst genom att räkna och göra uppgifter självständigt.» (50%)
- Då föreläsaren Ulla enbart citerade boken var det ej särskilt givande att gå på undervisningen. Alla exempel, förklaringar och dylikt var ren och skär copy-paste från kursboken. » (75%)
- Gick nästan aldrig på övningar, men på föreläsningarna.» (75%)
- Gått på de flesta räknetillfällena samt SI.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 50%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 11%

Genomsnitt: 2.02

- Bättre information om var och hur kursplanen hittas.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 75%
Nej, målen är för högt ställda»5 25%

Genomsnitt: 2.25

- De övningstentor vi fick ut, och de övningsuppgifter vi fick var inte ens i närheten av svårighetsgraden hos tentan.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»12 44%
Ja, i hög grad»9 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 14%

Genomsnitt: 2.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»9 25%
Ganska liten»15 41%
Ganska stor»7 19%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.22

- Jag upplever att jag lärt mig mycket lite på föreläsningarna. Istället har jag sett på inspelade föreläsningar på nätet från andra universitet. » (Mycket liten)
- Läraren citerade som tidigare nämn bara boken. Då föreläsaren stressade igenom allt i en sådan hastighet att man ej hann anteckna fann jag (och andra) undervisningen ganska dålig.» (Mycket liten)
- Sämsta undervisningen någonsin. Förstod inte poängen med att stå och mer eller mindre läsa rakt ur boken i åtta veckor.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har nästan enbart handlat om att skriva av definitioner, satser och bevis direkt ur boken på tavlan.» (Mycket liten)
- Har primärt använt boken. Föreläsningarna har tråkigt nog inte riktigt kompletterat boken, utan har bestått av i princip samma sak.» (Ganska liten)
- Föreläsaren upprepade endast exakt vad som kunde läsas i kurslitteraturen. För att föreläsningen ska ge mer föredrar jag om jag får ett annat perspektiv på kursinnehållet än kurslitteraturen ger.» (Ganska liten)
- Undervisningen har inte varit pedagogiskt upplagt allting som har sagts kan lika gärna ha lästs upp ur boken» (Ganska liten)
- Då föreläsningarna har varit väldigt bra så har jag inte läst så mycket i kurslitteraturen utan den mesta av teorin har jag lärt mig på föreläsningarna och sedan mest använt boken för att göra räkneuppgifter.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»13 36%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 2.8

- Läraren utgick endast från boken vilket gjorde boken ganska oanvändbar om man var på alla föreläsningar» (Mycket liten)
- Boken är ok, men verkar rikta sig till någon som redan kan ämnet. » (Ganska liten)
- Dåligt förklarad bok med många, MÅNGA, tryckfel.» (Ganska liten)
- Boken är ostrukturerad och inkluderar för få exempel i min mening. Viktiga delar är dolda mitt i långa irrelevanta textmassor.» (Ganska liten)
- Alldeles för generella uppgifter, hjälper väldigt lite inför tentan.» (Ganska liten)
- läroboken har inte häller hjälpt kursen något vidare» (Ganska liten)
- Jag har gjort många övningar i boken och de har varit till stor hjälp för min inlärning. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»11 31%
Ganska bra»17 48%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 2.8

- Det publicerades aldrig lösningsförslag till typtentorna som läraren skrev. Detta gicks istället igenom på de två sista föreläsningarna. Jag personligen fann detta ganska dåligt. » (Ganska dåligt)
- Inga svar på övningstentor. Få övningstentor.» (Ganska dåligt)
- Dock fanns inte så mycket material, utöver boken och matlab-övningarna» (Ganska bra)
- I princip varken bra eller dåligt, inget särskilt. Fast det tog lite för lång tid innan vi fick ut övningstentorna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»15 41%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.5

- Mothugg så fort man ställer en fråga på en föreläsning.» (Ganska dåliga)
- En av handledarna ska ha väldigt mycket plus i kanten. Tyvärr kan jag ej hans namn. » (Ganska bra)
- Ständigt efter planering i föreläsningarna, vilket gör att vi inte får tid att ställa frågor på föreläsningar.» (Ganska bra)
- räknepassen har handledarna varit ivriga att hjälpa till och om man har behövt hjälp har man fått det» (Ganska bra)
- Bra hjälplärare på övningstillfällena.» (Mycket bra)
- Bra möjligheter att ställa frågor, särskilt på fredagar. » (Mycket bra)
- Jag har ej själv sökt hjälp men när det har ställts frågor under föreläsningarna så tycker jag att Ulla har besvarat dem bra.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»19 52%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.58

- Har dock mestadels studerat ensam. » (Ganska bra)
- Till den lilla grad jag har sökt samarbete har det fungerat ypperligt.» (Ganska bra)
- Eftersom lärningen från skolan varit så pass dålig så har informationsdelning av föreläsningar och annat material på internet varit väldigt stor.» (Mycket bra)
- Som sagt så känner jag att jag lär mig bäst genom att arbeta självständigt och därför har jag ej sökt samarbete.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»14 38%
Hög»17 47%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.58

- Väldigt svårt att hålla uppe tempo samtidigt som man måste förbereda sig inför labbar i parallella kursen. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»16 44%
Hög»15 41%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.44

- Lagom trodde man, tills tentan kom och det var frågor jag aldrig hört talas om fastän jag arbetat igenom boken och gjort övningstentor flera gånger.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»10 27%
Godkänt»13 36%
Gott»9 25%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.86

- Föreläsningarna var i princip högläsning av boken, som i sin tur inte ger någon information över huvud taget.» (Mycket dåligt)
- tycker att examinationen endast testade på "svårare" nivå, även de frågor som skulle varit lätta att besvara för att få en 3a var otroligt invecklade så man var tvungen att ha mera kunskap trots att man bara satsade på en 3a.» (Dåligt)
- För föreläsningarna: se exempelvis hur MIT:s föreläsningar är upplagda: http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/video-lectures/» (Dåligt)
- För mig är föreläsningarna viktiga. P.g.a. den dåliga kvalitén på dessa tappade jag motivation och och hade det jobbigt i kursen.» (Dåligt)
- Föreläsningarna var förkastliga. Examinator Ulla verkade för det mesta citera boken och återgav materialet med alltför detaljrikedom. Hon skrev ner nästan vart enda ord på tavlan och läste upp detta oavbrutet, utan att ge en föreläsares egna tankar och kommentarer kring det. För att vara en matematikkurs var proportionerna mellan bokstäver och siffror ovanligt mycket i bokstävernas favör. Trots hennes intensiva skrivande lyckades hon alltid dra över på tiden, både på rasten i mitten på föreläsningen och i slutet och hon hade föga respekt för den tidsbegränsningen, utan skakade bara av det med att hon alldeles snart skulle vara färdig. Hon klarade av med nöd och näppe att gå igenom hela kursens innehåll, då med hjälp av de två reserverade tillfällena för att komma ifatt i sista veckan.» (Dåligt)
- Medelmåttigt.» (Godkänt)
- Har vart svårt att ta till sig kursen med ett annat upplägg än tidigare, och utan att ha vetskap om förväntningar.» (Godkänt)
- Det har varit en rolig och intressant kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget var jätte bra.»
- matlab bonuspoäng»
-
- Kursens namn.»
- SI-passen är en bra grej.»
- Boken var väldigt bra!»
- Kursboken»
- Övningsledarna har varit till mycket stor hjälp. Stort tack till alla dessa!»
- Samma antal övningstillfällen.»
- Föreläsaren. Även om genomgångar av nya saker ibland har hållit ett högt tempo under föreläsningarna så tycker jag ändå att föreläsningarna har varit väldigt pedagogiska. Ulla har varit tydlig när hon har gått igenom och förklarat saker och när det har ställts frågor har hon förklarat igen och ofta på ett nytt sätt. Jag tycker att hon har varit en jättebra föreläsare och därför tycker jag att hon borde vara kvar som föreläsare nästa år.»
- Extra poäng på tentan genom inlärning och utförande av Matlab uppgifter.»
- Fortsätt med din still, din tenta var mer som en riktig tenta än den tenta som de hade åren innan. Lärde mig mer än vad jag hade gjort med den gamla läran tror jag :)»
- Stefan Lemurells gäst föreläsning var nog det bästa på kursen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer struktur under föreläsningarna. Inte bara teori i sex veckor. Räkna lite övningar emellanåt.»
- det mesta, tycker att föreläsningarna ska innehålla lite mer varierande undervisning, att man kanske får ytterligare exempel som inte härstammar direkt från boken. tycker även att man skulle kunna ha någon dugga i mitten av perioden eftersom man numera ska kunna alla formler och satsar utantill vore det bara att bli tvingad att lära sig iaf hälften efter en månad. övningstentorna skulle kunna vara i samma svårighetsgrad som tentan, det skulle ge en klarare inblick till hur mycket tid man ska lägga för olika betyg.»
- Annan föreläsare som faktiskt kan ge praktiska exempel på hur man nyttjar matematiken. Som det varit nu har det enbart varit halvfärdiga bevis som har visats och sedan har vi blivit hänvisade att läsa det fullständiga beviset i kursboken. Det hanns aldrig med att göra några gripbara exempel mer än generella konstateranden. »
- Föreläsare, föreläsningar, bok och hemsidan.»
- Byt lärare. Ulla är duktig men hon har ingen pedagogisk förmåga överhuvudtaget.»
- Föreläsarens sätt att lära ut»
- Förläsningarna behöver bli mycket bättre. Kurslitteratur behöver åtminstone ses över. Tentan behöver bli mer överskådlig. Vi fick två övningstentor väldigt sent under kursen som var ganska lika. Sedan var den "skarpa" tentan helt olik dessa andra två. Man hade hela tiden känslan att kursansvarig ville att man skulle misslyckas.»
- Läraren bör ändra sin attityd lite och föreläsningarna bör ha mycket mer exempel som skiljer sig från boken. Det är också bara korkat att man inte får ha formelsamling under tentan - det beslutet saknar i min mening totalt förankring i verkligheten och det begränsar också vilken sort uppgifter som kan vara med på tentan. Istället blir uppgifterna på formen "Kommer du ihåg denna formel?" och att komma ihåg formler har inte jättemycket att göra med om man är bra på matte eller ej.»
- Enligt mig speglade övningstentorna inte alls svårighetsgraden på den riktiga tentan. Därmed var det mycket svårare att veta hur man egentligen låg till i kursen.»
- Takten på lektionerna är alldeles för hög. Känns även som vi går igenom onödiga saker.»
- Tentamen, väldigt dumt och (förlåt) idiotisk att kräva en lösning på en fråga direkt på pappret från tentan. Jag ser absolut inte varför detta krävdes. Antagligen skall bara ett SVAR krävas direkt på papper eller så ber ni eleverna i fortsättningen att lämna in lösningarna på separat papper så att man inte blir begränsad på ytan så som vi blev.»
- Annorlunda innehåll på föreläsningar. »
- Läraren borde lära ut bitar av kursmaterialet, istället för att högläsa hela boken.»
- Bättre struktur och mer realistisk planering. Planeringen bör ha utrymme för frågor på föreläsningar och hämta upp missad tid. Att gå igenom övningstenta precis innan tentan är inte hållbart, man måste ha chans att själv hemma kunna reflektera över varför man eventuellt räknat fel.»
- Inget (möjligtvis lite svårt att komma igång med mattematik klockan 8 på en måndag, men är inte så relevant).»
- helst ny lärare och ny bok med ett bättre upplägg»

16. Övriga kommentarer

-
- känns tråkigt att en så rolig och bra kurs ska bli "förstörd" för att nivån på tentan uppfattas som alldeles för svår av många studenter som satsar på 3a.»
- Denna kurs hade säkerligen varit väldigt trevlig om läraren hade varit en aning mer pedagogisk. »
- Hade svårt att hänga med under föreläsningarna, föreläsaren kunde sin matte men saknade förmågan att kunna lära ut den på ett pedagogiskt sätt. Hade förmodligen hjälpt om föreläsaren hade gått igenom några räkneexempel då och då istället för att bara mata oss med definitioner och bevis som ändå inte gav oss något. En demonstrationsföreläsning en gång i veckan kanske hade varit på sin plats? Övningstentorna fick vi väldigt sent och då saknade de även svar.»
- Hon kan uppenbarligen sin matematik, men verkar inte kunna återge den på ett optimalt sätt. I vissa stunder, speciellt i skrift, ger hon mycket formella definitioner och härleder dem. Men hennes talande är oftast stressat och fläckat av vardaglig karaktär och på så vis gör det mer otydligt. Detta skapar en jobbig inlärningsupplevelse med en blandning av extrem kyla och extrem hetta.»
- Något som jag tycker är synd är att det har känts som att många studenter har varit kritiska mot både kursen och Ulla på ett sätt som jag inte har sett i någon annan kurs. Ullas tempo har ifrågasatts, det har ifrågasatts varför vi ska lära oss det som Ulla har gått igenom och som finns i kurslitteraturen samt vad det är bra för. Det har även ifrågasatts varför vi inte fick ha med oss kurslitteraturen på tentan, något som känns som en självklarhet för mig samt varför vi skulle kunna formler och metoder utantill. Mycket föreläsningstid har gått åt till att diskutera dessa saker och det tycker jag har känts väldigt onödigt och tråkigt.»
- inga»


Kursutvärderingssystem från