ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Matematisk analys i flera variabler 09/10, TMV191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-10-18
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 3.07

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»6 42%
100%»6 42%

Genomsnitt: 4.21


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 2.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 50%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Lite fler testtentor som var på samma nivå som den som gavs, de gamla tentorna var mycket lättare än den som kom och därför var nog inte delar av klassen väl förberedda.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.85

- Föreläsaren kan vara lite luddig ibland i sina förklaringar, han tar ibland lite för många steg åt gången» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.85

- Boken är tung & oklar» (Ganska stor)
- Uppgifterna till vissa kapitel var ställda på en för hög nivå, några uppgifter som hjälpte till att komma in i tänket hade varit bra. Stencilierna till FEM var krångliga.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.35

- Fixa en ny hemsida som inte är gjord ngn gång på 90-talet. Tar inte lång tid för ngn som kan. Borde hålla samma standard som resten av chalmers.se» (Ganska bra)
- Justera facitfel på de gamla tentor som läggs ut.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»3 21%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Övningarna kändes snarare förvirrande än hjälpande. Det räknades tal på tavlan, men jag upplevde inte att jag fick någon förståelse. Kanske om man räknade färre tal och fokuserade mer på att förklara bättre (kan såklart variera mellan olika övningsledare.)» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»11 78%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.92

- Svår kurs => Mycket arbete» (Hög)
- Jag hade säkert kunnat lägga ner ännu mer tid på egenstudier. Men min allmänna uppfattning var att talen i boken var alldeles för svåra, och därför var det svårt att ta in kursmaterialet på ett bra sätt. Bättre övningsuppgifter hade varit önskvärt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»8 57%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 4

- Tillsammans med den dåliga tajmingen av Litt. sem. i produkt semiotik blev det mycket på en gång» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 14%
Godkänt»10 71%
Gott»2 14%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningar»
- övningarna»
- Tentornas utformning var bra (utifrån de tidigare jag har sett och räknat). Fler sådana typer av uppgifter att öva på istället för bokens monstertal vore bättre. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör matlab obligatoriskt med genomgång i början, sen får man skriva in själv. Lär sig mer om man är där, men ändå inte har press att man måste göra alla uppgifter för att få godkänt.»
- litteraturen är svår, typuppgifter saknas i övningarna i boken och det är oftast specialfall som är näst intill omöjliga.»
- FEM var väldigt svårförstådd, om den ska vara kvar i nästa kurs behövs mer arbete med den.»
- mer exempel på föreläsningarna så man hinner ställa fler frågor på övningarna»
- Som TD-student har man inte tillräckliga förkunskaper i matlab (beroende på introducerande matten) gentemot maskinarna. Detta är anledningen till att ytterst få TD:are äns försökte få matlab-bonusen. Borde vi få bonuspoäng för att vi kan skissa en volym bättre än dem? Svar nej, gör om tack. Inför duggor. »
- Upplägget på övningarna. Fokusera mer på förståelse! Ska man ha bajssvåra tal ur boken får man också se till att vi förstår dem! »

16. Övriga kommentarer

- Det var sagt att vi inte skulle kunna Stokes sats, men ändå användes den i sista uppgiften på tentan. Kolla igenom uppgifterna på tentan noggrannare, det tar mycket onödig tid för oss då frågorna är fel!»
- Antagligen redan känt men övningsledare Larisa skapade elevflykt.. Kursen kändes inte färdigtänkt förrän några veckor före tentan. »

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- Nej»
- nej»
- nej»
- nej»
- nej»
-
- Det är alltid svårt när man har en ny examinator som är osäker på kursen, det är därför som jag känner mig skeptisk.»
- Ingen»
- nej»
- Nej»
- Det borde frågas separat kring föreläsningar, övningar och matlab. Ganska skilda saker.»
- Något i stil med "Hur väl är graden av arbetsbelastning fördelad?" kanske också "tillsammans med andra kurser"»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från