ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mekatronikprojekt, SSY025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 2.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.77


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 100%

Genomsnitt: 4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3.44

- Då arbetet delades upp i gruppen innbar detta att vissa föreläsningar ej var nödvändiga för alla i gruppen vilka då kändes onödiga att delta i.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3

- Kanonbra kompendie och kurslitteratur i övrigt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»6 75%

Genomsnitt: 3.75

- Vidarelänkat till kurshemsidan från en äldre arkiverad kurshemsida, typiskt obra!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 88%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Bra avvägd kurs!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 66%
Hög»3 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Läste två extra kurser. Termo och Catia» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 11%
Mycket gott»8 88%

Genomsnitt: 4.88

- Bra avvägd kurs med avseende på laborationstid.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt!»
- Allt!»
- Upplägget»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte mkt, lite bättre koll på att alla har förståt de i projektet ingående delarna.»
- Pumpanläggningarna och datorerna»
- Mer labbtid!»

16. Övriga kommentarer

- Sammanfattningen av Göran det sista lektionstillfället var väldigt bra, då den rundade av hela kursen.»


Kursutvärderingssystem från