ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 10/11 Marknadsföring, LBT825

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
11 svarande

0 0%
3 27%
3 27%
4 36%
1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
11 svarande

1 9%
1 9%
2 18%
4 36%
3 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
11 svarande

1 9%
1 9%
3 27%
2 18%
4 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
11 svarande

1 9%
3 27%
3 27%
1 9%
3 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
11 svarande

0 0%
2 18%
1 9%
3 27%
5 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
11 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 18%
9 81%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Duggorna är bra men inte tillsammans med 4 redovisningar, ett projekt och en munta.»
- alla de olika momenten så behöv för att kunna klara av en trea.»
- Kurslitteraturen»
- Allt. Upplägget med duggor var efter kursens gång var toppen. »
- Föreläsningarna»
- Arbetet, dock anser jag att det bör kunna ge mer än enbart en trea.»
- föreläsningarna då de undervisade»

3. Saknade du något i kursen?

- möjligheten att kunna få ett högre betyg utan att behöva göra en munta.»
- nej»
- lärarana kommunicerade inte med varandra. »
- Mer exempel från verkligheten och övningar kring dessa.»
- information om vad duggorna skulle innehålla. Mycket otydligt.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Det behövs minskas ner på uppgifter, antingen får man göra ett större projekt och behålla redovisningarna eller så får man behålla duggorna och muntan. »
- muntatillfället. jag tycker att betyg skall grunda sig på duggorna och projektarbetet. man skall alltså kunna få högre betyg än en trea!!!»
- Något av examinationsmomenten. Krävdes 3 duggor och ett mycket omfattande arbete för en maximal 3:a på kursen. För att få högre betyg krävdes dessutom en munta...»
- nej»
- att ha ett stort projekt, tre duggor och en munta är för mycket för 7.5 poäng»
- Ett moment, Arbete och munta är tillräcklig arbetsbelastning.»
- Muntan.»
- den stora arbetsbelastningen! aldeless för mycket att göra»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Föreläsningar
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 30%
Lärorikt»7 70%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.7

Övningar
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 77%
Gav inte mig så mycket»2 22%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.22

Laborationer
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Projektarbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 40%
Lärorikt»4 40%
Gav inte mig så mycket»2 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.8

Inlämningsuppgifter
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»2 50%
Gav inte mig så mycket»1 25%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Studiebesök
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Grupparbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 20%
Lärorikt»4 40%
Gav inte mig så mycket»4 40%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.2

Kurslitteratur
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 40%
Lärorikt»6 60%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.6

Självverksamhet
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 85%
Gav inte mig så mycket»1 14%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.14

Att få hjälp och svar på frågor
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 10%
Lärorikt»5 50%
Gav inte mig så mycket»4 40%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.3

Tentamen
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 70%
Gav inte mig så mycket»3 30%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.3

Tillfällen för kritik (feedback)
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 33%
Lärorikt»5 55%
Gav inte mig så mycket»1 11%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.77

Annat
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 3

6. Övriga kommentarer och viktig information som kursledningen bör beakta

- Om man missar en dugga borde det finnas möjlighet att få göra om enbart den delen som man missat. Det borde dessutom vara möjligt att få ett högre betyg än 3 utan att göra munta.»
- SKIPPA muntan»
- Bör poängteras att det var relativt mycket arbetsbörda jämfört med övriga kurser på AE-programmet, men inte en orimlig arbetsbelastning om man tar hänsyn till det antal timmar som man skall lägga på skolarbete på en vecka.»
- Jag tycker att projektarbetet ihop med duggorna åtminstone ska ge möjlighet till en 4:a och inte som i dagsläget endast en 3:a. »
- för mycket arbetsbelastning»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.75
Beräknat jämförelseindex: 0.68

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från