ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkters kemi, KPO055, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-04 - 2011-09-04
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»18 48%
Cirka 20 timmar»9 24%
Cirka 25 timmar»5 13%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.94

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»3 8%
25%»6 16%
50%»8 21%
75%»7 18%
100%»13 35%

Genomsnitt: 3.56


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 45%
Målen är svåra att förstå»4 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 13%

Genomsnitt: 2.1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»18 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»10 37%
Ja, i hög grad»9 33%
Vet ej/har inte examinerats än»6 22%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»9 24%
Ganska liten»12 32%
Ganska stor»11 29%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.32

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»14 37%
Mycket stor»9 24%

Genomsnitt: 2.67

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»10 27%
Ganska bra»19 51%
Mycket bra»4 10%

Genomsnitt: 2.62


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»6 16%
Har ej sökt hjälp»10 27%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»25 69%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»3 8%
Låg»7 18%
Lagom»20 54%
Hög»7 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.83

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»13 35%
Hög»17 45%
För hög»6 16%

Genomsnitt: 3.75


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Dåligt»13 35%
Godkänt»16 43%
Gott»4 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.54

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsningar av Ingrid!»
- Projekten, inbjudna gästföreläsare.»
- Kurslitteratur behövs!»
- strukturen på föreläsningarna»
- Produktkategorierna är intressanta»
- projekten var bra, de föreläsningar jag gick på var bra»
- Strukturen, med produkterna och metoderna.»
- Föreläsarna som hade hand om de olika produkterna var förhållandes vis bra på att föreläsa. »
- Projekten»
- Föreläsarna. Bra och engagerade.»
- Grupparbetena, det gav den största förståelsen för vad kursen handlade om.»
- Projekten var bra. Jag tycker de produkter som kursen kretsade kring var intressanta.»
- Grupparbetet.»
- färgföreläsningarnas ppts»
- Uppsamlingsheaten som främst iår genomfördes för fiskavsnittet. »
- Det är en bra tankte bakom kursen - fruktansvärd administration. Tänk igenom hur studenter, speciellt I-are, skall lyckas ta till sig info av 20 olika lärare där häften inte har ngn aning om vad de skall prata om eller vilka de pratar till. Ingen vet vad som kan tänkas vara viktigt i kursen och flera blev förvånade när vi sa att kunskaperna skulle relateras till 4 produkter.»
- Framst bor man bevara kursinnehallet. Tycker det ar valdigt relevant och intressant. Aven det praktiska arbetet var larorikt och bra.»
- Ingrid är en mycket bra föreläsare som förstått precis hur man ska lära ut!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer struktur och kanske ett kompendium eller någon form av kursliteratur. »
- Vore bra med någon form av kurlitteratur.»
- Fiskdelen bör omfatta skaldjur. Vissa tentamensfrågor går inte att besvara med kursmaterialet som blev utdelat.»
- Med så många olika föreläsare hittade man ingen röd tråd i kursen, så försök ha färre föreläsare som täcker större områden. Det MÅSTE finnas en bättre litteratursamling, för med alla slides är det väldigt svårt att förstå något från dem. Det är rekommenderat att ha ett kompendium med all väsentlig litteratur som man kan köpa på cremona.»
- Kurslitteratur»
- Inte kul för oss på K att behöva läsa med I för dom kan inte så mycket mer än powerpoint verkar det som.»
- 1. Det går inte att varken förstå eller lära sig något utifrån slides. Slidsen är svåra att tolka och innehåller oftast bara en bild. Omöjligt att utläsa information och förstå vad man ska lära sig. Det finns ingen kurslitteratur så man tvingast googla runt själv om man inte förstår. Inte ens internet kan svara på frågorna dock. 2. En ny lärare varje lektion, det är jätteförvirrande. De olika lärarna verkar inhyrda och har ingen aning om vad vi kan eller vad vi ska kunna. De känner inte ens till att kursen kretsar kring fyra produktkategorier. Istället bygger de sina föreläsningar kring helt egna fokusområden. Omöjligt att förstå vad som är relevant för kursen. 3. Man fick i princip inga riktlinjer eller förklaringar hur projektet skulle genomföras, vad som förväntades, vad det skulle innehålla osv. Man fick helt enkelt gissa sig till vad man skulle skriva om och vad som förväntades. 4. Kursen läses tillsammans med kemiare. Vi (I-are) har helt annan bakgrund och förstår inte alls samma kemi som de gör. Väldigt orättvist!»
- alla olika föreläsare gjorde att informationen och kunskapen känns splittrad. Det känns som att alla har varsitt iområde och då kursen gick ut på att lära sig hur de olika sakerna hängde ihop så fick man ta reda på all den faktan själv på internet. Problemet förstärktes av att vi inte hade en kursbok. Jag tror det är bättre med färre föreläsare så att kunskapen inte blir splittrad. koncentrera redovisningarna så att det blir färre såna korta föreläsningar. Om högre krav ställs på arbetena skulle det bli intressantare att lyssna med. Exempelvis genom att de betygsätts. Nu var de mest ett eko av vad föreläsarna sagt och det var ju inte tanken. »
- Det vore ju extremt bra att ha ett kompendie eller liknande. Att enbart ha föreläsningsanteckningar som kursmaterial känns inte alls som en bra metod. Dels eftersom inte alla föreläsare ville lägga upp sitt material på studieportalen. Det hade verkligen varit bra att kunna läsa på mer ingående om alla olika produkter. Tyvärr så är ju inte powerpointpresentationer alls bra som material då man pluggar inför en tenta...»
- Kurslitteraturen är väldigt tunn och säger inte mycket.»
- Kanske instuderingsfrågor eller något kompendium eller liknand så att man kan läsa in sig på det man har missat, att bara använda sig av föreläsnignsanteckningarna har varit lite svårt.»
- * Eftersom det i kursen inte erbjuds någon kurslitteratur ställs det istället höga krav på de pp-bilder som ingår i kursen. Många av de pp-bilder som ingår innehåller mest bilder vilket inte säger någonting de behöver bli stöttade med mer text. En föreläsare uttryckte sig att en bild säger mer än tusen ord men i en sån här kurs är det tyvärr inte så. * I kursen är det en mängd olika föreläsare, detta hade kunnat vara bra om de samverkar bättre med `huvudlärarna´,. Som kursen bedrevs nu var de externa föreläsarna inte synkade alls med de andra lärarna eller till de produkter som kursen berör. Detta gör att man som elev inte ser något syfte med att gå på dessa föreläsningar, vilket är synd. Men för att ändå testa eleverna för att se om de gått på dessa föreläsningar lägger man in en 6p fråga om försöksplanering som hölls vid 1 tillfälle. Vilken egentligen inte har med kursen att göra. Och att de skulle vara 6p var dessutom på tok för mkt. »
- Med tanke på att projektrapporterna var kursmaterial var det väldigt dåligt att man fick dom ca 3 dgr innan tentan. Dessutom lades inte alla rapporter ut för några var inte godkända så man kunde inte läsa in alla rapporter. »
- Olika mycket fokus på de olika produkterna. Fisk fick mycket mer utrymme än de andra produkterna. Dåligt att ha sista redovisningarna veckan innan tentan eftersom vi då fick ut rapporterna endast någon dag innan tentan. Det står att dessa räknas som kurslitteratur och då kan man inte få ut dom 1-2 dagar innan tentan. Lägg redovisningarna en vecka tidigare och låt lärarna för de fyra produkterna ha sammanfattningar den sista veckan. Det blir väldigt rörigt med många olika lärare och svårt att veta hur saker hänger ihop så hade behövts sammanfattningar på slutet. Om då inte alla föreläsningar innan får plats, så ta bort de som är minst relevanta.»
- Kurshemsidan måste utnyttjas bättre. En tydlig mappstruktur och enhetlig namngivning och numrering av slides från föreläsningar vore bra. Samtliga slides bör finnas tillgängliga senast dagen innan föreläsningen ska hållas. Det skulle inte skada om samtliga inblandade lärare samlades och försökte likrikta innehållet lite mer för att ge en tydlig övergripande struktur. Som det är nu får man enbart en spretig bild av olika metoder och produkter utan någon röd tråd vilket försvårar inlärningen.»
- Färre analysmetoder och gå lite djupare. »
- Kurslitteraturen borde utformas på så sätt att man kan förstå den utan att behöva närvara vid föreläsningar»
- Materialet, eller kanske avsaknaden av material. Det var otroligt svårt att få något grepp om vad man förväntades kunna utifrån föreläsningsslides (som tyvärr inte sällan var fragmentariska i sin information). Jag kan papper bäst (och faktiskt ganska bra) eftersom vi fick ett kompendium på det. Ärligt talat kan jag inte de övriga produkterna särskillt bra just för att det inte fanns något material om dem»
- Kursen är lite spretig, vore bra med seminarier där studenterna får diskutera de olika analysmetoderna.»
- Kursmaterialet. Mycket av det som examinerades på gick inte riktigt att förbereda sig på genom att endast gå på föreläsningarna, och då inkluderar jag uppsamlingarna med redovisningar!»
- Kursbok!eller i alla fall rekommenderade börcker för olika delar.Det är jättesvårt att följa föreläsningsanteckningar utan förkunskaper i ämnet. Vissa tentade av kursen under påsk och klarade den utan problem, det tycker jag tyder på att kursen skulle kunna innehålla vissa mer avancerade momenet alternativt mer omfattande tentamen.»
- kanske föra in en lab?»
- Inte läsa ihop med kemistudenter»
- Upplägget av kursen. Svårt att veta vilken nivå kunskaperna ska ligga på. Kursens fokus är väldigt otydligt och föreläsningarna speglar ej de kunskapsmål som Britt-Marie säger att kursen har. Likaså är många av slidesen från föreläsningarna bristfälliga vilket gör att det till nästa år krävs en kursbok för att klara kursen. Utan litteratur finns ingen möjlighet att finna information om sånt som man inte förstått på föreläsningen. »
- Tycker att en hemtantamen hade varit bättre än en salstenta.»
- Bara de fyra huvudlärarna bör undervisa. »
- Sattet att fordela kursmaterialet. For det forsta, Chalmers arbete med Hallbar utveckling misslyckas totalt nar forelasaren skriver ut alla presentationer, studenten maste ha mojlighet att valja sjalva om de vill ha det tryckt eller inte! Man hade inte ens mojligheten att ladda hem vissa forelasningar i pdf. For det andra sa ar det INTE OKEJ att lagga ut materialen som behovs till tentan bara nagra dagar innan examinationen. »
- Skapa någon form av kurslitteratur! Slidsen som delas ut är väldigt svåra att ha som enda utgångspunkt och skulle vinna på att ha någon form av litteratur, ex ett kompendie. Det fungerar nog egentligen inte att blanda kemi 3:or med I 3:or, vi har väldigt olika bakgrund.»

16. Övriga kommentarer

- Att I-arna inte närvarade på föreläsningar och gjorde taffliga presentationer säger ju en hel del om kursens nivå. Skärpning för H-vete! Kursen heter produkters kemi men handlar i princip bara om analytisk kemi, hallå ändra kursmaterialet eller ta bort analytisk kemi i Lp1 för K3.»
- Det känns som om kursen ligger på för låg nivå för kemisterna. Vi har redan haft en kurs som heter Analytisk kemi där vi lärt oss en del av de analysmetoder som kommer upp i denna kurs. Skillnaden där är att vi faktiskt lär oss använda dessa metoder i den kursen medan denna kurs inte ger oss särskilt nödvändiga och användbara kunskaper. »
- Kursen behövs se över. Det finns ingen som har huvudansvaret, eller iaf inte tar det och det är svårt för elev att veta vad man skall plugga på. »
- Svårigheterna med denna kurs var att det inte fanns något givet kursmaterial vilket många gånger ledde till oklarheter. Oklarheter om vad som faktiskt var det rätta valet av metod. Tycker tyvärr att kursansvarig måste bli bättre på att kommunicera mer specifikt vad för uppgift man ska göra. Till exempel så stod det ingenting om att man ska ta med aspekter som kostnader för maskiner osv. Men även att lägga upp föreläsningar på kurshemsidan snabbare. Jag har tyvärr ett mycket dåligt intryck av denna kurs, jag känner inte att jag fick visa mina kunskaper på tentan och jag tyckte inte att målen ordentligt detaljerade. T.ex. var delen om försöksplanering inte tydligt uttryckt att det skulle vara med som mål.»
- Allmänt ganska ostrukturerad kurs. Lite konstigt att försöksplanering fick 6 poäng av 40 på tentan trots att det bara var en föreläsning. Och varför var det just från batteri och färg som man tog poäng ifrån och gav till försöksplanering? Också att försöksplanering fick en så stor del på tentan detta år när det inte har kommit med någon gång på tidigare tentor. »
- Olika bra nivåer på föreläsarna. Ingrid var väldigt bra, men hon kopplade alla sina föreläsningar till fisk. Britt-Maries föreläsningar var mindre bra då hon mest sa det som stod på slidesen. »
- Rättningen och rapporteringen av tentan tar ovanligt lång tid för att vara en kurs av det här slaget. Inget resultat har kommit fram tills den 17e juni, vilket kan tyckas vara lite sent med tanke på att man måste ha ett visst poängtal senast 21e juni för att kunna vara behörig till mastern.»
- Det här är en jättebra kurs i grunden. Den är intressant och framförallt relevant. Jag jobbar på lab under sommaren och har insett hur mycket nytta jag har av att ha läst denna kurs. Det jag skulle vilja se mer av dock är genomgång av provberedning och försöksplanering och allt arbeta som finns runt om själva analyserandet.»
- Jag är inte nöjd med kemipaketet som teknikbas. Kurserna hör inte ihop och det finns ingen tydlig tanke bakom dem. Det var sagt att vi skulle få möjlighet att inrikta oss men det hände aldrig. »
- Tentan var katastrof. 15% av tentan (alltså lika stor del som batteridelen), var på en matematisk sannolikhets metod. Detta hade inget alls att göra med produkterna och stod inte med i kursmålen. Det hade heller aldrig varit så på ngn tenta tidigare och ni sa att upplägget skulle vara desamma. Även om man hade gått på lektionen om detta så var tentafrågan svår att klara. Kunde man det som sagts skulle komma på tenta, så var chansen att få en femma ändå obefintlig. Tänkte ni inkludera så mkt poäng av tentan på detta, så borde ni varit tydliga med vikten av detta. Ni sa också att alla tentafrågor kommer vara knutna till ngn av de fyra produkterna, det var inte denna. Övriga frågor var på en relativt bra nivå. Det sämsta med kursen var att vi inte hade ngn kurslitteratur och enda sättet att få info var att försöka googla fram det själv (mkt svårt och sa ofta emot de lärarna sa) eller att fråga lärarna och hoppas på att gamla tentafrågor skulle komma. Det är också ett alldeles för stort gap mellan I-are och kemiare - dela in klassen i två delar. Mitt slutliga intryck är att de enskilda lärarna - fisk läraren speciellt - vill hjälpa eleverna och är duktiga och professionella. Det är inte deras fel att upplägget på kursen är otroligt dåligt. Hoppas kursen ändras! Tack.»
- Over lag ganska besviken pa kursen. Hade sett fram emot den.»


Kursutvärderingssystem från