ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioreaktionsteknik 2009, KKR090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-06 - 2009-12-20
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Claes Niklasson»

1. Kön

20 svarande

Man»7 35%
Kvinna»13 65%

Genomsnitt: 1.65

2. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 25%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 2.95


Din egen arbetsinsats

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3. Hur många timmar lade du i genomsnitt på kursen?

20 svarande

Upp till 15 timmar/vecka»0 0%
15-20 timmar/vecka»1 5%
20-25 timmar/vecka»4 20%
25-30 timmar/vecka»11 55%
Mer än 30 timmar/vecka»4 20%

Genomsnitt: 3.9

4. Hur har du prioriterat kursen i läsperioden

20 svarande

Högt»16 80%
Mellan»3 15%
Lågt»1 5%

Genomsnitt: 1.25

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 20%
100%»16 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och Måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen

6. Hur begripliga är kursens mål?


,, Genomföra och analysera material- och värmebalanser för kemiska/biotekniska system och celler
,, Utföra och analysera beräkningar rörande kemiska/biotekniska reaktorer.
,, Analysera och implementera olika odlingstekniker ur ett biotekniskt ingenjörsperspektiv.
,, Beskriva och tillämpa grunder för masstransport kopplat med mikrobiella system-biokemiska reaktioner.
,, Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem
,, Utföra och analysera matematisk modellering på såväl mikroskopisk (cellmetabolism) som makroskopisk (reaktordimensionering) nivå.
,, Utföra och planera experiment i bioreaktorer med god laborativ praxis.
,, Kritiskt granska experimentella resultat och slutsatser

20 svarande

Jag har inte sett / läst målen tidigare»2 10%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 60%

Genomsnitt: 3.35

- Jag tycker målen främst avspeglar bioreaktordelen av kursen och inte delen med traditionell krt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Är det något(några) av målen som inte alls är uppfyllt (stöd för inlärning av målet/kompetens saknas)

NOTERA: Markera de mål som ni anser inte uppnåtts


(Målen är förkortade se ovan för fullständig text)

20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Genomföra och analysera material- och värmebalanser»0 0%
Utföra och analyserakemiska/biotekniska reaktorer»0 0%
Analysera och implementera olika odlingstekniker»1 5%
Beskriva och tillämpa grunder för masstransport»1 5%
Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem»2 10%
Utföra och analysera kinetikmodeller»1 5%
Utföra och planera experiment i bioreaktorer»1 5%
Kritiskt granska exp. resultat/slutsatser»1 5%

9. Testade tentamen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Begränsad del»3 15%
Ja i stort sett»12 60%
Ja, i hög grad»1 5%
Vet ej, har inte tenterat än»4 20%

Genomsnitt: 3.3

- Fler "basic" uppgifter hade varit bra.» (Begränsad del)
- Tentamen innehöll moment som var mycket svåra att tolka då de över huvud taget inte genomgåtts i undervisningen.» (Begränsad del)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.15

- Föreläsningarna har varit lite röriga. Oftast har det känts som att de bara har räknat uppgifter utan någon förteori, eller väldigt lite för teori. Det gör att man inte hänger med när det löses exempel.» (Ganska liten)
- Ett tips inför nästa år är att säga till studenterna i förväg att de inte behöver köpa kursboken, då den inte alls är nödvändig för att lära sig det viktigaste!» (Mycket stor)

11. Vad har varit bra och vad kan förbättras med föreläsningarna

- Tubreaktorer samt recirkulation nämns väldigt litet på föreläsningar och ändå verkar dessa ha mycket utrymme på tentan.»
- bra ett många uppgifter gås igenom»
- Att alla övningsuppgifter skall hinnas med, som stod på pm att man skulle hinna med»
- På konsultationstiden tycker jag att föreläsaren kan gå igenom frågor på tavlan så att alla får ut något av det istället för att sitta där framme och svara på frågor för en eller två personer i taget.»
- Labben var rolig. Lösningsförslagen till övningsuppgifterna var ganska kassa. Det är ju en svår kurs och det är skönt att få hjälp av en lösningsgång om man suttit i fyra timmar med en uppgift... Däremot har både Claes och Andreas varit mycket hjälpsamma om man har alltid känt att man kan komma och fråga om hjälp :)»

12. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.1

- Hade gärna fått vara fler övningar» (Ganska stor)
- Mycket räkning täcktes ju upp på föreläsningarna, vilket var bra.» (Ganska stor)

13. Vad har varit bra och vad kan förbättras med räkneövningarna

- Man kan gärna lägga till fler rena räkneövningar, eftersom alla de uppgifter som var planerade för genomgång inte togs upp.»
- Det skulle gynna alla, både lärare och elever, om räknestugor fanns, då man kunde fråga om hjälp så man slipper bli stammis på våning 2 i kemihuset...»
- Det var synd att det inte fanns några övningstillfällen efter de första 3 (?) veckorna. Det skulle vara skönt att veta att man har övning en speciell dag i veckan, alltså att schemat är liknande varje vecka.»
- Det skulle vara bra med några räknestugor där man kan få hjälp.»
- röriga»
- Det kan vara bra att lägga in flera räkneövningar, speciellt i början på kursen så att man kommer lättare igång med räkningen.»
- Jag vet inte.»

14. Till hur stor hjälp har simuleringsövningarna varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»10 50%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.35

15. Vad har varit bra och vad kan förbättras med simuleringsuppgifterna?

- alltså, vi hade ju aldrig klarat det utan andreas. men det gav ingen värst vidare förståelse. snarare ett stressmoment för man inte hann räkna.»
- Det är för mycket belastning på läsperioden vilked kan medföra att simuleringsuppgifterna blir lidande.»
- Väldigt bra överlag, lagom svåra matlabprogram att skriva. »
- Man lägger så mkt tid på simuleringen att man hamnar efter i räknandet och det ger problem inför tentan.»
- kortare tid»
- Dom är okej.»

16. Till hur stor hjälp har labintro, laborationen och labseminarierna varit för ditt lärande?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 2.94

17. Vad har varit bra och vad kan förbättras med labben.

- att lägga 12 timmar labbseminarie där det mesta är repetivt "leta i hundra lösblad"-arbete känns inte helt genomtänkt. det är ju då man ville börja räkna ordentligt inför tentan. plus, min grupp hade haft labben veckan innan och då gick nästan hela veckan till det. samt fungen-projektet i molekylära biotekniken.»
- Det är roligt att labba men labseminarien var lite otydlig. Hade varit bättre om man hade gått ut med informationen innan seminariet, vad som skall göras, vad som skall beräknas samt vad som ska redovisas och även lite hjälp på traven..»
- Själva labben var inte så lärorik men seminariet var det»
- Det var synd att labbseminariet var sista läsveckan, då var man lite för stressad för det.»

18. Till hur stor hjälp har kursboken "Bioreaction Engineering Principles" varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»11 55%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%
Har inte köpt boken»9 45%

Genomsnitt: 2.8

19. Till hur stor hjälp har övningshäftets teorigenomgångar och övningsuppgifter varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»9 45%

Genomsnitt: 3.3

- kunde eventuellt varit fler grundläggande uppgiter så att man kommer in i räknadet på ett smidigare sätt.» (Ganska liten)
- hade velat ha mer teori faktiskt. speciellt eftersom boken var fullständigt urusel.» (Ganska stor)
- Lösningarna till häftet är i akut behov av att göras om/renskrivas! Många är svåra att både läsa och följa med i. En del lösningar är dessutom fel, och till sist så innehåller vissa kommentarer som "forget it" och "FEL" vilket inte är så pedagogiskt!!!» (Ganska stor)
- Bra men ibland började de på lite för hög nivå så man var tvungen att lära sig hur man gjorde ur lösningarna som var väldigt otydliga och ibland inte fanns. Det vore bra att börja på lägre nivå så att man först lär sig grunderna för att lösa svårare uppgifter.» (Ganska stor)
- Mkt bra att det finns lösningar på hemsidan!» (Mycket stor)
- Med tanke på hur många recirkultionsuppgifter som fanns på de gamla tentorna borde det kanske finnas fler sådana i häftet med?» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»8 40%

Genomsnitt: 3.15

- svaren till de gamla tentorna dröjde tills dagen innan tentan + att alla ej visste om att facit fanns. Detta drabbade ganska allvarligt tenta pluggandet.» (Mycket dåligt)
- Se kommentar under övrigt...» (Ganska dåligt)
- Lösningarna till uppgifterna är fullständigt nödvändiga, de borde struktureras upp och göras snyggare, dessutom skall man inte behöva be om lösningar till gamla tentor.» (Ganska dåligt)
- Facit till de uppgifter som finns upplagda på nätet är på vissa uppgifter under all kritik.» (Ganska bra)
- Dåligt att inte lösningsförlag till tentorna lades upp på studieportalen...» (Ganska bra)
- Tentamenslösningarna kunde lagts ut på kurshemsidan eller åtminsone ett meddelande om att de fanns. Nu spreds det ryktesvägen och jag hittade dem inet alls men fick som tur var kopiera av en kurskamrat som hade fått dem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.45

- Det hade varit bra med räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Om man ska se det utifrån perspektivet att man ska komma och fråga istället för att få tillgång till tenta-facit, så har möjligheterna varit usla under sena kvällar och helger!» (Ganska bra)
- Alla inblandade lärare ställer alltid upp och hjälper, men som sagt, RÄKNESTUGOR hade underlättat för alla parter, då man koncentrerar frågorna till kanske 2 tillfällen i veckan...» (Mycket bra)

22. Hur väl balanserat är förhållandet mellan föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och lab?

20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Väl avägt»2 10%
För många föreläsningar»0 0%
För många övningar»0 0%
För många inlämningsuppgifter»7 35%
För många simuleringsuppgifter»8 40%
För många laborationer och labseminarier»2 10%
För få föreläsningar»0 0%
För få övningar»10 50%
För få inlämningsuppgifter»0 0%
För få simuleringsuppgifter»0 0%
För få laborationer och labseminarier»0 0%

- Det är nog inte för många av någonting, men för mycket tid gick åt till de obligatoriska inlämningsuppgifterna, labbarna och simuleringsuppgifterna.» ()
- Totalt sett var det väldigt mycket med lab, simuleringsuppgifter och inlämningsuppgifter. Man hann nästan aldrig plugga själv.» (För många simuleringsuppgifter, För få övningar)
- Inlämningsuppgift kunde ha varit något lättare.» (För få övningar)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 15%
Hög»11 55%
För hög»6 30%

Genomsnitt: 4.15

- Det var lite väl mycket i slutet på kursen då simuleringsinlämning, labseminarie och inlämningsuppgift 2 skulle lämnas in samtidigt.» (Hög)
- för hög på fel saker, tyckte dock inlämningsuppgifterna har varit bra.» (För hög)
- Man hinner knappast räkna något pga av alla labbar, simuleringsuppgifter och inlämningsuppgifter. Man är i skolan till sent varje dag pga allt som skall göras och ändå så hinner man inte komma igång med räknandet. Det blir tufft sen att ta igen hela kursen på några dagar innan tenta.» (För hög)
- Denna kurs har krävt väldigt mycket tid och ändå hann man inte plugga "klart" inför tentan. Många gav upp och skrev inte tentan alls för de kände att de låg så långt bakom.» (För hög)
- Simuleringsuppgifterna och labseminariet som kom på slutet gjorde att arbetsbelastningen blev för hög.» (För hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»10 50%
För hög»9 45%

Genomsnitt: 4.4

- mycket labbande, man varken hinner eller orkar ta tag i räknandet när man kommer hem efter en heldag i labbet+freläsningar» (Hög)
- Mest p.g.a alla tidskrävande labbar i båda ämnena som gör att man inte får mycket tid över till läsning på egen hand.» (Hög)
- Två veckorslabb på andra kursen med labbrapport samt projektarbetet tillsammans med denna kurs lab, seminarier, inlämningsuppgifter blev en väldigt intensiv läsperiod.» (För hög)
- molekylära biotekniken tog hela 2 veckor med laboration till sent, sen var det labbrapport som tog en hel del tid och föreläsning 4 timmar i veckan i den kursen. PLUS ett jäkla fun-gen-projekt med inlämning och presentation. Bioreaktionsteknikens 1 vecka laboration, seminarie i 12 timmar, 2 inlämningsuppgifter och simuleringsuppgifter var för mycket. » (För hög)
- Måste tas hänsyn till att man labbar mycket och är i skolan till sent på båda kurserna så att man inte fyller kursen proppfull med massa inlämnigar och simuleringar och även räkneuppgifter.» (För hög)
- Hysteriskt tung period med tre stora laborationer.» (För hög)
- De som laborerar sent i molekylär-kursen borde få labba tidigt i bioreaktionen. Att stå i labbet läsvecka 4,5 och 6 blir ganska stressande.» (För hög)
- Svårt att hinna med att räkna när man labbade så mycket som vi gjorde.» (För hög)
- I kombination med laborationsperioden i Molekylär bioteknik som varade i 2 veckor. Blev arbetstempot alldeles för högt vilket resulterade i att det ej gick att hålla jämna steg med övningsuppgifter med mera. » (För hög)
- När man hade laborationer i den andra kursen samt mycket att göra i den här var det väldigt stressigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 21%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3

- Dåligt kursmaterial, då främst lösningar till häftet, tillsammans med fiasko angående gamla tentor, ger en dålig grund för inlärning av beräkningsdelen vilket är den största delen i kursen (jfr förståelse).» (Ganska dåligt)
- jag hade egentligen velat ta ganska dåligt pga labbseminariet lv7, och för att boken var dyr och skitdålig. ni borde verkligen ta bort den. men jag har gillat calle och andreas så mycket att det blir "ganska bra" ändå.» (Ganska bra)
- Bra kurs och relevant men för hög belastning på den.» (Ganska bra)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationen och inlämningsuppgifterna»
- Andreas»
- Räkneövningar är bra att ha, gärna ett par stycken till.»
- Simuleringarna»
- Inlämningsuppgifter.»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- boken måste bort. eller säg åtminstone till studenter att inte köpa den. man har faktiskt inte råd till att köpa rysligt dåliga böcker. labbseminarie 12 timmar i lv7. helt ovärt. bort bort bort. simuleringsuppgifterna var inte så himla lärorika heller. »
- bort med simuleringsuppgifterna»
- När gamla tentor läggs upp borde även facit läggas upp eftersom det är halvt omöjligt att avgöra om man gått rätt väg till svaret annars, det är ofta svaret skiljer med någon procent från det man beräknat själv, hur kan man då vara säker på om man gjort rätt eller inte?»
- Gamla tentor, tillsammans med lösningar, ska tillhandahållas i god tid innan tentamen. Alla kursdeltagare ska få tillgång till samma material, dvs lösningar ska inte delas ut till vissa, utan att ens andra får reda på att de existerar!!! I detta fall skulle studieportalen kunna fungera utmärkt.»
- Inför räknestugor»
- Inlämningsuppgift 2 var bra men kanske lite för lång, tog mycket tid och utan hjälp var det mycket mycket svårt. Kanske inte behövde innehålla så många frågor.»
- Mer struktur, en kurslitteratur som man köper och har användning för, mer bakgrundsteori.»
- Inför räknestugor»
- ingen rekomendation av köp av kursbok, minska tempot på slutet. Ge facit till gamla tentor i god tid och se till att det finns tillgängligt för alla. »
- Om man kunde lägga labseminariet lite innan lv 7 hade det nog varit en bättre övning! För tätt inpå tentaveckan.»

29. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från