ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Produktionslogistik, LMU305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»4 44%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 66%
100%»3 33%

Genomsnitt: 4.33

- Gick inte på alla föreläsningar då jag tycker att jag lärde mig lika bra av att läsa PP hemma» (75%)
- Har haft en hel del schemakrockar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 3.33

- Bra med lärandemål för varje del!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 75%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»7 77%

Genomsnitt: 3.66

- Mycket bra och genomtänkta spel/övningar och allmänt bra föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»3 33%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.44

- Köpte ej boken» (Mycket liten)
- Peters slides har varit till stor hjälp och de olika spelen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%

Genomsnitt: 3.88

- Lätt att hitta aktuella filer och info om det har kommit upp ngt nytt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Peter har varit mycket hjälpsam med att svara på frågor utanför lektionstid.» (Mycket bra)
- Fanns ju övningar att gå på så inget att klaga på.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 88%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 33%
Hög»5 55%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.77


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 44%
Mycket gott»5 55%

Genomsnitt: 4.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En av de bästa kurser jag läst på Chalmers.» (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Spelen»
- Allt!»
- Spelen, projektet»
- Alla olika spel var jätte roliga och visade att det inte bara var i teorin sakerna fungerade»
- Alla spel som gör mycket för den djupare förståelsen istället för att bara läsa en text/ppt.»
- Leandelen.»
- Spelen! Väldigt lärorika och bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var väldigt många slides så man hann inte lära sig allt»
- Kortare tenta, tog en evighet och jag var rädd att jag inte skulle hinna. Gjorde mig stressad så jag missade lite. Tror man kunde minska den något.»
- Projektet vi gjorde kändes väldigt onödigt och bör helt tas bort. Gav ingeting»

16. Övriga kommentarer

- Riktigt bra kurs! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.55

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.55
Beräknat jämförelseindex: 0.88


Kursutvärderingssystem från