ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-1 Navigation: Moment 1 Terrester navigation, SJO601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»6 37%
Cirka 20 timmar»6 37%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 18%

Genomsnitt: 2.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 6%
100%»15 93%

Genomsnitt: 4.93


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 86%

Genomsnitt: 3.73

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»12 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Jag tycker att tentan var lite för enkel, och den gick väldigt snabbt att göra. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»10 62%

Genomsnitt: 3.5

- Jag hade mycket förkunskap, vilket gör att undervisningen inte har varit till så jättestor hjälp.» (Ganska liten)
- Det har varit en mycket pedagogisk undervisning med tydliga genomgångar. Bra upplagd.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar, både innehållsmässigt och pedagogiskt. Genomtänkt!» (Mycket stor)
- Avgörande! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.68

- Boken kurs och bäring var väldigt pedagogisk och bra, men jag behövde faktiskt knappt den och läste nog inte mer enn 5-6 sidor i den. » (Ganska liten)
- Själva kurslitteraturen (boken) har jag inte använt mig speciellt mycket av. Däremot har power-points och annat material på pingpong varit helt suveränt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%

Genomsnitt: 3.81

- Alla föreläsningar fanns på pingpong innan lektionen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.86

- Svårt/omöjligt att få svar via pingpong från lärare.» (Ganska bra)
- Johan är trevlig och lätt att ställa frågor till, försöker verkligen förstå frågan och hur han ska svara för att personen som frågar ska förstå.» (Mycket bra)
- Men, har upplevt att de som undrar något har fått bra svar. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»11 68%
Hög»3 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Väl godkänt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 62%
Hög»5 31%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.43


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 12%
Gott»2 12%
Mycket gott»12 75%

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Johan Hartler har varit mycket pedagogisk och kursen har varit intressant även om man har stora förkunskaper.» (Mycket gott)
- Riktigt bra upplagt, bra föreläsningar och det var skönt att få de olika momenten uppdelat. Att det först var ett prov på bestickföring och ruttplanering för att sedan ha med resten på tentan.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningar.»
- Veckovisa redovisningarna.»
- Räknetillfällena i halvklass gav otroligt mycket så de skall definitivt bevaras!»
- Räkneövnigarna där vi presenterade inför klass. »
- Kurs och bärings boken. Räkneövningarna och övningstentan.»
- Johan Hartler!!! Mycket pedagogisk och ett frächst sätt att se på navigation.»
- Räkneövningarna vi blev tilldelade. Det gör att man hela tiden följer upp så att man lär sig under kursens gång och säkerställer att man verkligen förstår. »
- Räkneövningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
-
- Tentaveckan!»
- NIL»

16. Övriga kommentarer

-
- Toppenkurs!»
- All eloge till Johan hartler. Mkt bra på att lära.»
- Mycket bra lärare!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.62

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.62
Beräknat jämförelseindex: 0.9


Kursutvärderingssystem från