ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och Linjär algebra,del C, TMV035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-28 - 2008-03-07
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Helena Skoglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»9 37%
Cirka 30 timmar»6 25%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 3.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 8%
75%»5 20%
100%»17 70%

Genomsnitt: 4.62

- Min övn. grp. bytte lärare flera gånger under året, Lp3 byttes nästan varje vecka. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 33%

Genomsnitt: 2.91

- Stämmer inte helt överens med lärarens information under kursens gång på vissa punkter.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det ända som har varit lite svårt är att bedöma svårighetsgraden på den så kallad "lilla tentan". » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»4 18%
Vet ej/har inte examinerats än»15 68%

Genomsnitt: 3.45

- Hemtalen visar på intet sätt elevernas kunskap och problemlösningsförmåga. En stor majoritet av teknologerna har samarbetat på ett sådant sätt att de inte tillägnat sig någon förståelse. Grundtanken är god men fungerar inte i praktiken. Sen är det för mig fullständigt obegripligt hur betygssättning kan göras på teknologens "handstil" eller som det uttrycks "förmåga att "uttrycka sig pedagogiskt", tanken med detta är antagligen att hindra avskrivningar. Det är fortfarande fullt möjligt att skriva av sina kompisar och få lysnade, vilket man fått stor empiriskerfarenhet av under kursen. Det som borde betygsättas är antalet korrekt lösta problem... Även om man erbjuds möjligheten att skriva en fullständig tenta så har fortfarande många elever fått ett oförtjänt betyg genom hemtalen...» (Nej, inte alls)
- Dock har de så kallade hemtalen varit en bra ide, emn har ej riktigt fungerat praktiskt.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- tentan är ju först nästa vecka..» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»14 58%
Mycket stor»10 41%

Genomsnitt: 3.41

- Första veckorna på kursen bestod av tydliga föreläsningar medan föreläsaren på senare delen hoppar över fler led och höjt tempot.» (Ganska stor)
- Duktig övningsledare - Christian» (Ganska stor)
- ala a spelade större roll eftersom föreläsaren hade egna exempel att gå igenom. ala c gick föreläsaren igenom det som redan stog i boken. ala b är mitt emellan.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.95

- väldigt tråkig litteratur speciellt calculus (adams), amerikansk jobbig bok som innehåller allt men är väldigt ostrukturerad. linjär algebra (lay) var bättre.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.54

- Hemsidan har ett bra och tydligt upplägg i jämförelse med tidigare kurser.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.37

- Övningstillfällena låg väldigt dumt på mån och ons precis efter föreläsningarna då har man inte hunnit titta på uppgifterna och kap så har inte hunnit få några frågor. Hade varit väldigt mycket bättre att ha övning ons och fre!» (Ganska bra)
- Sara, övninsledare för K, har varit en fantastisk hjälp. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»16 66%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.7

- Är inte den som söker jättemycket samarbete.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 16%
Hög»14 58%
För hög»6 25%

Genomsnitt: 4.08

- Vilket dock inte betyder att det skulle varit mindre. Annars hade i alla fall inte jag lärt mig på samma sätt. Även om tid har tagits från andra kurser. » (Hög)
- Hemtalen tog för mycket tid» (Hög)
- Dåliga hemtal som gjorde att man fick lägga all energi på dessa istället för att fokusera på att göra övningar eller läsa in kapitel i boken. » (Hög)
- hög men inser att det krävs för att man ska få de kunskaper som man som ingenjör ska ha... » (Hög)
- Ibalnd var arbetsbelastningen nästan för hög med avseende på hemtalen. Några veckor var hemtalen mycket mer krävande än andra och tog kanske lite för långt tid. » (Hög)
- Hemtalen tar för mycket tid som egentligen borde läggas på att lösa typtal så man förstår vad man gör» (För hög)
- De så kallade hemtalen har varit alldeles för komplicerade och tidskrävande. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 16%
Hög»15 62%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 4.04

- Hemtalen!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»3 12%
Godkänt»6 25%
Gott»8 33%
Mycket gott»6 25%

Genomsnitt: 3.62

- Har vart nöjd med övriga ALA-kurser, ej med denna. » (Mycket dåligt)
- väldigt rörig intryck. tyckte att det var svårt att få "bra" hjälp och svar på frågor. Om jag behöver hjälp att förstå en viss metod räcker det inte att svara på en enklefråga och sedan gå. Det behövdes finnas mer tid för konsultation!!!!!!» (Godkänt)
- endast litteraturen som är väldigt tråkig. men man har mycket hjälp av sina föreläsningsanteckningar.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra ide med hemtalen, men lite hög nivå på dem ibland kanske och rättningssystemet är lite orättvist men så blir det lätt.»
- Hemtalen»
- Hemtalen var väldigt givande»
- Hemtalen, pedagogoiska momenten.»
- nicklas. hur bra professor som helst. Hemtalen»
- Hemtalen har varit effektiva.»
- Det har varit jätte bra med hemtalen!!! Gör man dom hänger man med hela kursen och skjuter inte upp allt till innan tentan. »
- Övningstillfällen.»
- Den goda planeringen»
- jag tycker hemtalen har varit en efektiv metod att lära sig kursen och få belöning för det, men rättnigen har inte varit den bästa.»
- hemtalen har varit väldigt bra för inlärningen. har hängt med väldigt bra tack vare det.»
- övningsledarna, Sara har varit fantastisk»
- Jag tycker att systemet med hemtal är väldigt bra. Jag känner att jag har lärt mig mycket mer än vad jag hade gjort utan hemtalen.»
- alexei är en bra lärare. inte mig emot om han hade tagit hela ala-kursen»
- Hemtalen var ett bra sätt att söka samarbete, problemlösning, sökandet efter förståelse och lösningsmetoder på andra sätt än kapitel för kapitel i kursbok. föreläsningarna fungerade mycket bra, givande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler exempel på föreläsningar, snabbare genomgångar för att hinna med fler räkneexempel»
- Hemtalen är den enskilt största felaktigheten med kursen. Hemtalen om de ska vara kvar borde på sin höjd resultera i bonuspoäng till tentamen.»
- MEr tillämpade övningar som är spridda över läsperioden. Känns mycket dumt att ha sista studioövningen som prov på kemikunskaper.»
- Ta bort hemtalen och införa det gamla vanliga tentamens/examinationssättet. Hemtalen bedömmer hur fint man skriver och beskriver hur man löst uppgifterna inte att man har löst de. För mycket tid har lagts på hemtalen istället för att lära sig att lösa problem så man har inte lärt sig det man borde»
- Inte så svåra hemtal. Det tar alldeles för mycket tid ifrån det egna arbetet, alltså tal som man skall själv räkna»
- Gärna inga större matlab-projekt nära tentaveckan.»
- jag kan faktiskt inte komma på något. »
- Tänka igenom allt och planera bättre. Formulera om hemtalen så det inte finns risk för missförstånd pga fel formuleringar. Facit till hemtalen. Exemplena som gås igenom på föreläsningar vore bra om de inte var exakt samma som i boken. Bör även vara av svårare grad, tex svårare funktioner så man vet hur man gör även då.»
- Vardagsmolekyler, grupperna fungerar dåligt eftersom man inte väljer dem själv. »
- Införa SI-matematik även i läsperiod 3. Systemet med hemtal är en god ide, men till framtida kurser bör svårighetsgraden sänkas på dessa och även mer information om hur måpnga övningstal man skall göra, samt tydligare information om tentasystemet, som uppkommit i samband med hemtalen.»
- Bort med hemtal»
- matlab-undervisningen måste förändras från första början i ALA-a. man får ingen bra grund, så det blir bara svårare och svårare sen.»
- ett föreläsningstillfälle till alt. en räkneövning till»
- Det måste bli tydligare hur hemtalen bedöms och hur betygen sätts. »
- Hemtalen, har tagit för mycket tid. Föreläsningar och övningslektioner har inte legat på rätt ställe i schemat så det har varit svårt att hänga med i undervisingen. För stor del av kursen har varit självstudier, mer än 50%.»
- hemtalsiden kanske verkade bra på papper men nu har det varit väldigt dåligt. Det har varit otydligt exakthur många tal som krävs samt bedömningarna har varierat väldigt mellan omdömen. Finns till och med exempel på likadana lösningar som fått olika betyg. Bättre om hemtalen bestod av några mer grundläggande tal och ett eller två svårare. Nu kunde ett tal ta en halvdag och utöver det skulle man hinna räkna planerade uppg. »
- Jag tycker att svårighetsgraden på den "lilla tentan" borde vara klargjord från början och att reglerna angående hemtalen ska klargöras tidigt i kursen. »
- hemtal i ala c var ingen speciellt lyckad ide. jag provade det dom första 4-5 veckorna men slutade sen...dom tar för mycket tid från dom andra kurserna»
- Öka räkneexempel på lektionerna, räkna massa tal av olika karaktärer så att man kan förstå lite mer.»

16. Övriga kommentarer

- Schysst kurs. Bäst av alla matteprofessorer hittills»
- Det var väldigt pressande att prestera hemtal varje vecka. »


Kursutvärderingssystem från