ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_12/13_Ombyggnad och underhåll, LBT390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-09-15
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
15 svarande

0 0%
1 6%
0 0%
7 46%
7 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga
15 svarande

0 0%
1 7%
1 7%
11 78%
1 7%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.85

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
15 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
6 42%
7 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.42

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
15 svarande

0 0%
1 6%
5 33%
5 33%
4 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8

Kursen kändes angelägen för min utbildning
15 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 20%
12 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.8

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
15 svarande

0 0%
0 0%
4 26%
8 53%
3 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.93

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Handledningarna, den fria uppgiften»
- Projektarbetet»
- Bra uppgift där vi fick tydligt se vad som kan vara ett jobb för oss i framtiden. Det blev extra bra och verklighetstroget då Erik från Platzer var med under arbetets gång samt experter inom olika områden var med på första genomgången av fastigheten.»
- Det stora projektarbetet»
- Ygnve och Boel kompletterar varann bra, dock viktigt att lärarna ger samma direktiv. Bra att samarbeta med ett näringslivet, i form av Platzer. Kanske hade Erik Fischer kunnat hålla i en föreläsning mitt i kursen, eftersom han har mycket bra kunskap!?»
- Rapport och presentation som huvudfokus. Känns realistiskt»
- Allt»
- Det var en bra kurs som kändes mycket angelägen med tanke på framtida arbetsuppgifter.»
- Projektarbetet var givande, kul med ett befintligt hus. Boel var mycket bra och trevlig. »
- Projektmomentet»
- Allt»
- Projektuppgiften»

4. Saknade du något i kursen?

- Mer kurslitteratur»
- Att få komma in i huset i början av arbetet, gjorde att det kom lite information lite sent under arbetsprocessen vilket försvårade det hela.»
- Nej, tror inte det. Kunde kanske haft fler föreläsningar om saker som inte tagits upp för att bredda ännu mer, men inget konkret saknades»
- Nej»
- Lite tydligare föreläsningar så man förstod syftet med gästföreläsare»
- Lite bättre ordning och struktur, mer förberett inför studiebesök.»
- Verktyg och praktiska exempel på hur man kan arbeta/ta fram material.»
- Mer föreläsningar med Yngve, mycket intressant. Han talade inte alls för mycket som vissa andra tyckte...»
- Lite mer teknisk kunskap för ombyggnationer och underhåll»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Ta bort litteraturseminariet och byt ut det till en diskussion kring hur fastigheter kan utvecklas, kanske ge alla i klassen varsin ombyggnation att reflektera kring»
- Den måste komma igång tidigare, innan påskolvet»
- Intervjun och de små projektrapporterna i början av kursen kändes som en onödig arbetsbörda tyvärr. Förstår att upplägget var såhär men samtidigt innebar det att det tog lång tid innan vi kunde komma igång med det stora projektarbetet. Seminariet kändes onödigt och flummigt tyvärr, svårt att förstå vad som krävdes av en.»
- Litteraturseminariet är rätt intressant men svårt att se den direkt kopplingen till kursens innehåll»
- Nej, egentligen inte. »
- De individuella uppgifterna kändes överflödiga, onödiga och lite flummiga»
- Handledarna borde träffa grupperna varannan gång eftersom de har olika kunskap.»
- Större inriktning på just ombyggnad och underhåll. Som jag fått presenterat för mig på ett av årets examensjobb har AE väldigt låg konkurrenskraft gentemot de som studerat fastighet på just de bitarna. Tycker därför kursen borde spegla kursnamnet mer och inte vara ännu ett "skapande" projekt. Dvs, mer specifikt och formellt från kursens sida, det säljande är upp till oss entreprenörer att göra själva. »

6. På vilket sätt tycker du att den här kursen relaterar till programmet och de andra kurserna?

- Väldigt baserad på uppgifter som vi skulle kunna få chansen att jobba med i framtiden»
- Kursen relaterar väldigt bra till programmet och den framtida arbetet enigt mig.»
- ger en bra inblick i vad ombyggnad innebär»
- Mycket lik den parallellt lästa kursen Fastighetsutveckling - båda mkt vettiga för utbildningen tycker jag. Ger en bra bild av saker som man mkt väl kan tänka sig jobba med på fastighetssidan.»
- Är exakt det som man troligen kommer att kunna jobba med efter utbildningen. »
- Den borde slås ihop med fastighetsutvecklingen och men ha fokus på det vi gör i ombyggnad och underhåll»
- Liknar fastighetsutveckling och får väl ses som en kurs för de som vill inrikta sig mot fastighet. »
- Berör fastigheter. »
- Ytterst relevant!»

7. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Väldigt rolig och kreativ kurs!! »
- Blev strul med studiebesöket. Läraren skulle ha samordnat studiebesöket bättre så att det inte uppkom konflikter i samband med det. »

Föreläsningar
15 svarande

0 0%
OK»3 20%
9 60%
++»3 20%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3

Övningar/övriga lektioner
13 svarande

1 9%
OK»2 18%
4 36%
++»4 36%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3

Att få hjälp och svar på frågor
15 svarande

1 6%
OK»1 6%
9 60%
++»4 26%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.06

Kurslitteratur och annat kursmaterial
14 svarande

1 10%
OK»8 80%
1 10%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
13 svarande

3 33%
OK»4 44%
2 22%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 1.88

Projektarbete i grupp
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
5 33%
++»10 66%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.66

Muntlig redovisning
14 svarande

0 0%
OK»1 7%
2 14%
++»11 78%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.71

Tentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Dugga
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
14 svarande

0 0%
OK»3 33%
6 66%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.66

Studiebesök
15 svarande

4 28%
OK»2 14%
7 50%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.35

Gästföreläsare
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
9 64%
++»5 35%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.35

Feedback under kursens gång
14 svarande

1 7%
OK»3 23%
7 53%
++»2 15%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.76

Feedback vid examination
13 svarande

2 20%
OK»1 10%
2 20%
++»5 50%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3

Laborationer
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Annat
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

8. Övriga kommentarer

- Yngve är en frisk fläkt på vår utbildning!»
- Yngve är supergo och intressant men kan bli lite väl pratig och borde tänka lite mer på i vilket syfta han är där, dvs. att vi ska kunna fråga honom och få svar på våra frågor.»
- Bra kurs, dock måste läraren kunna väga av hur mycket han ska prata, blir orelevant ibland.»
- Mycket roligt med positiva, engagerade och kunniga handledare.»
- Tack för kanonkurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.33
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från