ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Matematik 0199, LMA033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-20
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 8%
Gott»23 63%
Mycket gott»10 27%

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Johnny var mycket bra!» (Gott)
- Lättsam lärare» (Gott)
- Väldigt bra sammanfattning av gymnasiematten, tempot kunde dock vart en aning högre. » (Mycket gott)
- Bra lärare! Underhållande och pedagogisk.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.19


Lärandemål

Algebraisk räkning, logik, ekvationslösning, olikheter, absolutbelopp, funktionsbegreppet, räta linjen, exponential- och logaritmfunktion, trigonometri, cirkeln och ellipsen, derivata, summor.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 25%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 47%

Genomsnitt: 2.94

- Denna fråga känns inte så viktig för mig» (Målen är svåra att förstå)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 16%
Ja, i hög grad»25 83%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.83


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»16 45%
Mycket stor»17 48%

Genomsnitt: 3.42

- Det gick fort framåt vilket man kan vänta sig när det är repetition från gymnasiet. Men det var många år sedan jag läste matte på gymnasiet så därför gick det lite för fort. antagligen var det enklare för de andra eleverna.» (Ganska liten)
- Jonny Lindström uppfyller alla krav man kan ställa på en föreläsare. Mycket bra undervisning! » (Mycket stor)
- Johnny har varit en exemplarisk lärare!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»21 60%
Mycket stor»10 28%

Genomsnitt: 3.17

- Jag tycker att texterna i boken är svåra att förstå. Annars är övningsuppgifterna bra» (Ganska stor)
- Betydligt svårare att ta åt sig kunskap genom att läsa i boken.» (Ganska stor)
- Böckerna var ibland svårtolkade...» (Ganska stor)
- Bra val av kurslitteratur! Välanpassad - dock var tillgängligheten ett problem. » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»11 30%

Genomsnitt: 3.13

- böckerna vi skulle ha tog slut så alla kunde inte köpa en egen bok. » (Ganska dåligt)
- Har ej tillgång till kursen på ping pong. Fick söka efter kursen på google istället» (Ganska dåligt)
- Hade kunnat ligga på ping pong» (Ganska dåligt)
- Vill gärna att ha kursen på Pingpong. » (Ganska dåligt)
- Övningsgruppstanken kändes oprövad och oorganiserad. » (Ganska bra)
- Fick inte svaren på övningstentan utlagt på kurshemsidan som jag efterfrågade via mail. Dessutom så stod det på tesen på tentan att tentasvaren skulle läggas ut på kurshemsidan efter tentan vilket inte skedde.» (Ganska bra)
- Vore bra att ha matematikhemsidan på pingpong som alla andra ämnen!» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 63%
Hög»12 33%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.38

- Pga låga förkunskaper från min sida.» (Hög)
- Eftersom det var fem år sedan jag slutade gymnasiet tyckte jag att det var väldigt svårt att hänga med i tempot. Jag får väll skylla mig själv att jag väntade så länge med att studera vidare ,)» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»15 42%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.6

- Mer hjälp på övningarna hade varit bättre!» (Ganska dåliga)
- bra övningstillfällen. men det hade varit bra att få reda på om det finns någon mer allmän öppen mattestuga eller liknande.» (Ganska bra)
- Jag hade gärna haft fler övningstillfällen där man kan få hjälp av någon» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»29 80%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 4.02

- Har haft förhållandevis lätt för matten än så länge och diskuterat samt hjälpt andra elever att förstå specifika uppgifter och bidragit till att de löst dem. Kul!» (Mycket bra)
- jag går varken med bygg eller kemi så jag har arbetat på egen hand vilket fungerar.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 80%
Hög»7 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19

- jag läser endast denna kursen just nu så det är svårt att svara på om den är för stor då jag enkelt kan anpassa mig till arbetsbelastningen.» (Lagom)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jonny Lindström. »
- det är synd när kurslitteraturen byts ut då det blir dyrt när man måste köpa helt nya böcker. Jag köpte förra årets upplaga av den första boken av läraren men tyvärr saknades en del i den. Eftersom att det var läraren som sålt den hade jag gärna sätt att han lade upp materialet som saknades på kurshemsidan, särskilt eftersom jag saknade någon kamrat att låna bok tillfälligt av. »
- Veckoplaneringen då den var rimligt fördelad»
- Antal föreläsningstillfällen.»
- Jonny! Väldigt bra lärare. Upplägget med rekommenderade uppgifter och avsnitt fungerar bra. »
- Läraren! Kursupplägget kommer inte att misslyckas med en intressant undervisare.»
- bra med övningstillfällen med äldre studenter som man kan fråga! antal föreläsningar har varit bra! Jonny bör också bevaras!»
- Jag tycker det var ganska bra utformning.»
- allt var bra överlag»
- johnny»
- Genomgångarna och tillfällen att räkna själv»
- Lektionstillfällen »
- Övningstillfällen!»
- Övningslektionerna»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att planeringen av grupper och antalet grupper är färdigt innan kursstart samt att litteratur finns tillgänglig i tid. »
- Om hela övningsuppgifter (inte bara nummer) lades ut på kurshemsidan så spelar det inte så stor roll vilken kurslitteratur man använder. Då kan man använda gamla böcker som innehåller samma information men ändå öva in rätt övningar. Det finns många böcker skrivna av håkan blomqvist som innehåller mer eller mindre samma information, det känns onödigt att köpa en ny bok då man redan har två som täcker kursens innehåll bara för att få de rätta övningsuppgifterna. »
-
- Att få ett PM varje vecka med lärandemål(som i den nya kursen) vore bra. »
- Aningen snabb att skriva på tavlan och ställa frågor innan man hunnit skriva klart.»
- fler övningstentor skulle kunna läggas ut på kurshemsidan. »
- Inget»
- se till att det finns kurslitteratur till alla»
- Läraren lägger mycket tid på att fråga elever som sällan svarar. Läraren kan utnyttja tiden för förklara tydligare principerna. Vara mer tydlig med vad man måste kunna utantill eftersom vi inte får hjälpmedel på tentamen. Rekommenderar att ha lista på det.»
- Inte så mycket man kan förändra»
- Antalet "hjälp-lärare" på övningarna.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Bra lärare men det hade varit bättre med mindre klass och mindre föreläsningssal.»
-
- Bra mattekurs att börja med»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.19
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från