ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp3åk1: IDY028 Ekonomisk analys 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-31
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
64 svarande

0 0%
5 7%
32 50%
27 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
64 svarande

0 0%
6 10%
31 52%
22 37%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
64 svarande

0 0%
2 3%
26 44%
30 51%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
64 svarande

4 7%
14 25%
21 37%
17 30%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
64 svarande

1 1%
3 4%
4 6%
56 87%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
64 svarande

1 1%
12 19%
32 50%
18 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Case-delen samt Jan Möller på föreläsningarna!»
- Jan Möller skall fortsätta!»
- Främst grupparbetet. Det var mycket lärorikt.»
- Handledande studenter. Det var först under diskussion och vidare förklaring av dessa, de vet ju hur svårt det kan vara och även hur man förklarar för bästa förståelse. Utan dem hade jag knappt klarat av kursen. »
- Grupparbetet»
- jan möller»
- Övningsboken var trevlig.»
- Grupparbetet!»
- Jan Möller»
- Caset var jättebra!»
- Att man blir indelad i grupper, »
- Projektarbetet och opponeringen var givande»
- föreläsningarna var mycket bra, även nyttigt med grupparbetet.»
- Upplägget med dugga och projektarbete, mycket lärorikt. Dessutom bör föreläsaren Jan Möller behållas.»
- Jan Möller och Ulrika Palmes föreläsningar. Mycket bra.»
- Jan Möller! Han är inspirerande att lyssna på och hans "historier" hjälper att koppla till verkliga livet (i alla fall de flesta av dem...). Jag tycker inte Jan ska hålla tillbaka på historierna och jag tycker inte han ska få dåligt samvete för att elever somnar under föreläsningarna. Jag vet (gäller i alla fall för mig själv) att det inte är på grund av honom man somnar, utan snarare på grund av allmän sömnbrist. Tycker han ska fortsätta sina försök att engagera eleverna till att "prata med honom" under föreläsningarna. »
- Jag tycker att upplägget på kursen är bra. Jag tycker att det är bra att arbetet görs efter tentan. Jag tycker även att det var ett lagom antal föreläsningar»
- Jan Möller och hans föreläsningar! Även handledningstillfällena med Lise/Hans.»
- Projektarbetet och Möllers föreläsningar»
- Möllers övningsbok är skitbra!»
- Jan Möller, enastående som föreläsare!»
- Projektarbetet men i mindre grupper så man blinker delaktig i alla delar. »
- Uppsatsen och tentan och ekonomiföreläsningarna. Dock kändes uppsatsen nästan för omfattande. »
- Möller, Innehållet, tentamen. »
- Att kombinera tenta och projektarbete funkar riktigt bra. Om det fanns möjlighet skulle jag helst se att man skrev tentan innan man ens började med projektet.»
- Arbetet det var mycket lärorik och bra! Man förstod verkligen vad det innebar när man aplicerade det på ett verkligt företag! »
- Bra var med tentan/dugga tidigt då man kunde få det överstökat och kunna börja med projektarbetet helhjärtat, plus att man hade bakgrund till det. »
- Handledarna»
- Jag gillade kurslitteraturen.»
- Nyckeltalen och hur man beräknar dem.»
- Övningsboken är mycket bra. Miljöföreläsningarna var givande. Sista föreläsningen innan tentan är väldigt bra!»
- Föreläsningar och tenta»
- Caset. Mycket givande. Man fick verkligen använda sig av de kunskaper man fått under kursen. Att både skriva tenta och case på samma område gjorde så att man verkligen lärde sig kursens innehåll. »
- Två delar, med både grupparbete och tentamen.»
- Upplägget med case och dugga. Jan Möller som föreläsare.»
- Allt i ekonomidelen med Jan »
- Tycker alla delar var bra, förutom miljö-delen som var lite otydlig, det var problem med "hur" den skulle gå till.»
- Föreläsningsslidsen! Men de borde göras om så det bara är en slide per föreläsning.»
- Grupparbetet anser jag var mycket givande i och med att det gav möjlighet att använda kunskaperna inom externanalys praktiskt. »
- Projektarbete och tenta»
- Båda delarna - case och mer ren teori. Tenta-teorin behövs för att få överblick och caset för att kunna applicera det på verkligheten. »
- Övningsuppgifterna»
- Att tentamen ligger tidigt»
- Projektarbetet var mycket lärorikt och bör behållas.»
- Föreläsaren hade väldigt bra PowerPoints.»
- Jan Möller. Bättre pedagog är nog svårt att hitta.»
- Casearbetet, dock så borde första handledningstillfället ligga veckan efter duggan så attan får en bättre chans att producera bättre material att få feedback på. »
- Jan Möller. Det är ju han som får denna kurs att bli unik, och inte bara någon kurs man ändå inte kommer ihåg om tio år. »

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Tydligare mål och anvisningar till redovisningen som vi hade med grupparbetet.»
- En mer tredimensionell diskussion om vad olika kod innebär. Föreläsningarna var ok men kunde ha blivit så mycket bättre om de inne hållit ett resonemang om varför och för vad viss kod används istället för Att den bör användas i vissa program. Lyssna på hur handledarna förklarar. »
- nej»
- Kassaflöde»
- Nej»
- Miljödelen var under all kritik. Satsa på separat kurs eller full integration.»
- Relevans kring miljödelen»
- mer teori ! gärna kassaflöde»
- Tentamen var hade väldigt litet omfång, skulle troligen gå att bredda kursen till det dubbla utan att kräva för stor arbetsinsats.»
- Struktur i miljödelen av kursen saknades.»
- Ordning gällande miljödelen, alldeles för flummigt upplagt. »
- En liten insyn i vad kassaflödesanalys innebär hade varit kul, eftersom det är ett begrepp som man har hört mycket om under kursen men aldrig fått uppfattning om vad det är.»
- Jag tycker att handledningen på arbetet kan bli bättre. Jag upplever att våra två lärare inte har samma upplägg på handledningen och den ena läraren ger mer feedback än den andra, vilket blir ganska orättvist. Sen tycker jag att lärarna måste sätta sig in i arbetet mer.Känns inte som att hela arbetet bedöms utan endast vissa texter. Sen tycker jag att vi skulle ha gått igenom hur man opponerar.»
- Jag tror att det hade varit bra att förlägga tentan/duggan en vecka senare.»
- Fler och djupare föreläsningar. Mer innehåll i kursen. Kändes som att innehållet var minimalt för att vara 3 poäng.»
- Nej»
- Cashflow»
- Miljödelen fick vi oerhört sen information om den saknade jag tidigare samt En genomgång för opponering innan så man kunde "lära sig" vad som förväntades av den»
- Fler handledare»
- Nej»
- Mer handledning kring hur man uppnår det betyg man eftersträvar i arbetet. Trots att man har lagt ned väldigt mycket tid och känner sig nöjd känns det väldigt oklart kring hur rättningen blir. En del grupper skickade t.ex. in hela sitt arbete innan inlämning, men informationen vi hade fått var att man kunde skicka in någon del. Det blir därför orättvist när en del grupper får information om att detta är möjligt, medan andra inte får det.»
- Ordentlig sammankoppling mellan miljö och ekonomidelarna. »
- Bättre studielitteratur som är direkt kopplad till uppgifterna man skall göra. »
- Att få materialet till miljödelen inför tentan i god tid.»
- Information om miljödelens upplägg och tanke bakom detta upplägg.»
- nej, jag är nöjd.»
- Jag hade förväntat mig att vi skulle gå lite djupare i analysen av talen. Nu blev det mer att man lärde sig räkna ut dem och inte riktigt vad alla tal betydde och berodde på. »
- Nej»
- den kändes rörig. »
- Tycker att kursen skulle kunna ha en större teoretisk bas utan problem, känns som kassaflödesanalys borde ha varit med.»
- Nej»
- Det märktes att Jan Möller inte var på topp hela tiden (ändå bättre än de flesta vi har), vilket senare visade sig bero på att han hade två likadana kurser samtidigt. Om möjligt se till att han inte har det.»
- Fler handledningstillfällen»
- Slides med annat än bara plain-text och vit bakgrund. De är jättebra på att inte ta uppmärksamhet från föreläsaren på föreläsningarna, men rejäla sömnpiller när man läser dem enskilt. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Miljödelen!»
- Nej! Allt var mycket relevant.»
- Miljödelen kan man sumpa helt, möjligtvis ha kvar ett av de två momenten.»
- inte något som behövs tas bort, snarare så att det känns konstigt att bli betygsatt på ett grupparbete. jag tycker snarare att grupparbeten bör vara underkända eller godkända. det hade känts bättre eftersom alla i en grupp kanske inte siktar på 50 av 50 poäng, då känns det bättre om man endast kan bli godkänd på arbetet och så får man som individ plugga så mkt man vill för tentan istället. »
- Miljödelen»
- Miljödelen kändes inte så relevant»
- Miljöfrågan är relevant att ta med i kursen, men inte i dess nuvarande form.»
- Miljödelen»
- Miljödelen.. gör det till en egen kurs istället!»
- Miljödelen är väldigt flummig och måste göras om eller tas bort.. Skulle kunna tänkt mig en hel kurs . Detta var bara ett oklart avsnitt i kursen »
- Läroboken var rätt dålig»
- den "gula boken", gav inte så mycket...»
- Möjligen korta ner grupparbetet något till förmån för utökat tentamaterial. Miljödelen kändes väldigt frikopplad och överflödig.»
- Jag tycker inte att något bör tas bort. Däremot tycker jag att miljödelen i kursen bör skötas mer strukturerat. »
- Miljömomentet bör inte tas bort, men på det sättet som det har skötts under kursen är under all kritik. Att göra tentamenspliktigt material tillgängligt för eleverna mindre än en vecka innan tentamen säger väl sig självt om hur dåligt upplägget har varit. Att information om hur mijlörapporten ska skrivas skickas ut alldeles för nära inpå inlämning av denne medför att man inte kan börja med det tidigare. Detta gör att den skrivs stressigt och under ett "tvång", istället för något man vill lära sig av. Föreläsningarna om miljö kändes inte heller relevanta för kursen, utan borde fokuserat mer på det hela ur företagsperspektiv, istället för att prata om vad miljö är... De flesta vet det vid det här laget...»
- miljömomentet»
-
- Miljödelen!! Jag skulle jättegärna ha en fristående hållbar-utvecklings-kurs! Men att baka in det i denna kurs fungerade inte bra!»
- Miljömomentet. Samla till en egen kurs istället. Vi får ingen förståelse utan det hopas bara små avsnitt av osammanhängande detaljkunskap som vi aldrig kommer kunna använda.»
- Miljömomentet som en egen kurs. Jag tror att man hade hunnit med att verkligen lära sig den delen mkt bättre om det hade varit en egen kurs och inte intryckt emellan alla ekonomi delar. Det blev för mycket olika moment för att man skulle kunna göra alla delar riktigt bra. »
- MIljödelen!»
- Miljömomentet, casearbetet, kör allt på tenta. »
- Miljödelen kändes onödig. Ska vi läsa miljö tycker jag detta borde göras genom en miljökurs.»
- Miljödelen»
- Miljödelen, den kändes väldigt överflödig.»
- Miljödelen på tentan, då tiden för tentan knappt räckte till.»
- Miljödelarna. »
- Miljödelen. Denna del hamnar i skymundan. Den gjordes bara för sakens skull. »
- Miljödelen blev väldigt åsidosatt med tanke på att den bara gav godkänt. Man skulle kanske kunna integrera den i ekonomirapporten som ett eget kapitel istället för som en egen rapport. Nu känns det inte integrerad i kursen utan enbart något man slängt med för att det ska låta bra.»
- Miljödelen var inte speciellt bra utformad. Denna del togs inte på något större allvar då den utgjorde en mycket liten del av kursen. Denna del blev mest ett onödigt måste som man prioriterade mycket lågt. Tråkigt när det blir så när det gäller ett så viktigt ämne som dagens miljöproblem. Upplägget borde göras om. Kursplanen borde istället innehålla en kurs som är avsedd just för miljöfrågor.»
- Miljödelarna, både som arbete och tentafrågor. fruktansvärt oklart och irrelevant. Vi fick instuderingsmaterial till miljön på tenta 4 dagar innan tenta. »
- Inte tas bort, men ändra upplägget för miljö-delen av kursen. Tydligare vad som krävs, helst inte 1 fråga på tentan, eller åtminstone tydligare bild av VAD man ska kunna»
- Miljödelen är under all kritik. Det fanns inget som helst samarbete mellan miljöföreläsarna och kursadministrationen. Det var mycket svårt att få reda på vad som förväntades av oss inom miljödelen. Att vi sedan fick materialet som vi skulle kunna till tentan så sent som tre dagar innan är riktigt dåligt. Det gör att vi studenter får väldigt svårt att studera. Antingen får miljömomentet tas bort eller så måste samarbetet fungera mycket bättre.»
- Miljödelen kändes inte genomtänkt över huvud taget, utan bara något som måste vara med för att någon kräver det.»
- Gör om miljödeleb »
- Miljödelen! Helt och hållet. Att miljödelen på tentan kommer tas bort är bra, men även miljöarbetet borde ändras på. Som det är nu känns det bara inslängt och okopplat till resten av kursen. Miljö är otroligt viktigt! Men lägg det hellre som en egen kurs, eller ändra om så att det integreras och blir en del av kursen och inte ett nödvändigt ont. »
- Caset måste ta mindre tid! Och de som Läser casen måste arbeta jämnare och mer likt varandra»
- Miljöföreläsningarna var kanske inte jättegivande.»
- Jag tycker att det är helt fel att delen om datateknik ingår i kursen. Jag betvivlar inte att kunskapen är nyttig och tycker att det var intressant, men det är märklig att denna del skiljer sig så markant från det man lär sig i programmeringsdelen. Eftersom programmeringsdelen är kursens huvudfokus hamnar datatekniken i skymundan. Att alla datateknikens delar skall sammanfattas i en mycket liten del av kursen gör innehållet mycket smalt vilket resulterar i att man ändå inte lär sig någonting. Bättre att läsa datateknik i fristående kurser.»
- Nej»
- Miljö delen är säkert bra, men jag uppfattar den i alla fall mest som ett spel för gallerierna.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Att grupparbetet ligger efter tentan är jättebra!»
- Jag tycker att hela kursen var rörig med alla olika delar som tenta, miljötentafråga, miljörapport, ekonomiarbete och opponering. Vi fick ingen tydlig information om miljön där vi bland annat fick ut artiklarna om miljön mindre än en vecka innan tentan. När vi skulle få feedback av Hans kändes det som att han inte läst igenom hela vårt arbete. »
- Jan Möller är bra!»
- Bra kombination med grupparbete och tenta»
- Feedbacken man fick på arbetet var väldigt knapphändig.»
- Bra kurs.»
- Gällande gästföreläsningar anser jag inte att den om hållbarhetsredovisningar var särskilt givande men de andra var bra.»
- Miljödelen kändes väldigt flummig och konstig... Den borde ha ett bättre upplägg, det var väldigt svårt att läsa på till provet. »
- Föreläsningarna med Möller är alltid bra! Tydliga och beskrivande med bra exempel! Kritiken som riktats mot honom Tidigare tycker jag är obefogad han har ett engagemang som bör belysas! Bra!»
- bra komposition av föreläsningar och övningar»
- Att lägga tentan tidigt är bra, då den inte är särskilt omfattande. Men om tanken är att det skall ge mer tid åt arbetet falerar det totalt, då huvudhandlednigen ligger samma dag eller dagarna innan tentan. Därmed måste man ha gjort klart BÅDE tentastuderandet OCH arbetet när halva kursen har gått. Flytta handledningen till efter tentan, eller gör den andra tillfället till huvudhandledningstillfället då hela uppsatsen tittas på!»
- Var inte närvarande under större delen av föreläsningar på grund av resa till Kina, men de jag var på var som alltid med Möller kanon.»

Att få hjälp och svar på frågor
58 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 22%
Lärorikt»29 50%
Mindre lärorikt»15 26%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.03

Föreläsningar
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 31%
Lärorikt»31 53%
Mindre lärorikt»9 15%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.84

Övningar
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»20 48%
Lärorikt»16 39%
Mindre lärorikt»5 12%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 1.63

Projektarbete
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»37 64%
Lärorikt»18 31%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.38

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 57%
Mindre lärorikt»3 42%
Ingick inte i kursen»47

Genomsnitt: 2.42

Laborationer
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 20%
Lärorikt»4 80%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»50

Genomsnitt: 1.8

Studiebesök
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 1.5

Gästföreläsare
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 10%
Lärorikt»25 52%
Mindre lärorikt»18 37%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.27

Kurslitteratur
58 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 13%
Lärorikt»29 50%
Mindre lärorikt»21 36%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.22

Självverksamhet
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»33 58%
Lärorikt»18 32%
Mindre lärorikt»5 8%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.5

Tentamen
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»20 35%
Lärorikt»33 58%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.69

Tillfällen för kritik (feedback)
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 18%
Lärorikt»24 54%
Mindre lärorikt»12 27%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2.09

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.31


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.31
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från