ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LET563 - Analog konstruktion lp2 H08, LET563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-20
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»2 28%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»2 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Tyvärr tog den andra kursen alltför mycket tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»7 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 57%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.14

- Inga mål har presenterats» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 66%
Ja, i hög grad»1 33%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Ont om tid på tentan, hann inte svara på alla uppgifter» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»3 42%

Genomsnitt: 3.42

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.71

- Litteraturen gav lite kunskap iallafall» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 2.85

- Kurshemsidan dåligt. Utdelat material svårt att få tag på om man inte va där» (Mycket dåligt)
- Det låg inte mycket info på kurssidan direkt. T.ex kunde smithdiagram och lambda tem ligga där..» (Ganska dåligt)
- Dela gärna ut slidesen före föreläsningen så man kan göra egna anteckningar i slidesen under föreläsningen» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- När man behövt hjälp så har det funkat, dock inte alltid funnits tid har jag fått känslan av. Kanske skulle vara tillgänglig mer på lindholmen, typ 30 minuter före lektion om man har frågor?» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 85%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 42%
Gott»4 57%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.57

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet gav mycket förståelse»
- ALLT»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektet, visst se vad man byggde va bra, men demonstrationen måste kunna fixas på annat sätt? Kanske dela upp i två grupper? Laserpekare är ingen hit, inte lätt att hänga med vart det pekas. Dela kanske ut slides i förväg så att man kan anteckna lite utifrån dom själv och har möjlighet att läsa igenom dom innan så man inte behöver sitta och läsa dom när dom bläddras igenom snabbt.»
- Lite mer fokus på förståelse och noggran handräkning, och mindre fokus på användande.»
- En tenta som inte tar så lång tid»
- Projekt Delen, vi hade för lite tid på oss att förbreda oss.»

16. Övriga kommentarer

- Tentamen. Snålt med poäng på vissa uppgifter. Dåligt att 1/5 av tentamen bestog av oscillatorer, som det fanns fyra "slides" på och som knappt nämnts i kursen om man jämför med det andra innehållet i kursen.»
- Nästan hela kursen gick ut på design och beräkningar på förstärkare, tentan reflekterade kanske inte det direkt..»


Kursutvärderingssystem från