ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Allmän och oorganisk kemi LKT032 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-01
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»3 33%
Minst 35 timmar»3 33%

Genomsnitt: 3.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»2 22%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.55

- Började halvvägs in...» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 44%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»6 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»5 55%

Genomsnitt: 3.55

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 62%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.37

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 33%
Hög»6 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 33%
Hög»6 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»8 88%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 4.11

- På laborationstimmarna var Sofia riktigt dålig "lärare". Vi var där för att lära oss och ställa frågor. Ställde man en till henne fick man till svar att hon inte läst igenom labben vi skulle genomföra. Jag kunde köpa det efter första laborationen då hon tydligen var ny. Men detta fortsatte hela läsperioden. Hon satt med sin telefon och musik i öronen och ville helst att vi inte skulle ta någon kontakt med henne. Bort med lärare eller hjälpredor som inte gör sitt jobb.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- Ulf»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att det finns tillgång till mer material på labbarna. Mycket av labbtiden gick åt på att stå i kö för att tex hämta saltsyra. Kunde vara bra om det då fanns två flaskor istället för en. Lite för många timmar ägnades åt genomgång av kvantkemin och orbitaler i början, på bekostnad av de andra delarna.»
- labtillfällena skulle behöva förberedas bättre genom att de kemikalier och den utrustning som behövs finns framme från början.»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Labbdelen måste förbättras! Det saknas material och utrustning, och det är en månad sen vi lämnade in de första rapporterna utan att ha fått minsta respons. Det är våra första rapporter, så det är viktigt att vi vet hur man ska skriva dem på en gång.»
- Annars bra kurs. Bra undervisare...»


Kursutvärderingssystem från