ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylärbiologisk metodik, KMG041, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»4 33%
Cirka 20 timmar»6 50%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.91

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 66%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 8%

Genomsnitt: 1.58

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 33%

Genomsnitt: 3.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»9 75%

Genomsnitt: 3.58

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»9 75%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.08


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 41%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»1 8%
Har ej sökt hjälp»3 25%

Genomsnitt: 3.16

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»9 75%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»5 41%
För hög»4 33%

Genomsnitt: 4.08


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»5 41%
Gott»5 41%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Julies föreläsningar om Cell biology, Carlssons föreläsningar om möss och killen som snackade om maskar. »
- Delen om maskar var väldigt givande och intressant, Marc Pillon var duktig!»
- Marc Pilons föreläsningar var väldigt pedagogiska och lärorika. Även PC"s och PS"s föreläsningar var bra. »
- Marc Pilon och Peter Carlsson hade väldigt bra föreläsningar där man tydligt förstod vad som var viktigt.»
- Laborationerna»
- Labbarna och valet av modellorganismer som tas upp på föreläsningarna.»
- labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut föreläsaren för Fly-föreläsningarna, hon var verkligen inte bra. Tidsplaneringen för laborationerna, åka till medicinareberget för 25 minuters laborerande är inte skoj. »
- Delen om fluga behöver ses över då föreläsningarna inte var särskilt givande.»
- Delen om drosophila bör ses över då föreläsningarna inte gav någon vidare insikt i flugans roll i det hela. Det kändes mer som allmänna metoder. »
- Eftersom vi hade flera föreläsare under kursen var det väldigt olika nivå på föreläsningarna. Till exempel N.Sabri som hade de första föreläsningarna var väldigt otydlig med vad som skulle kunnas till tentan och hennes föreläsningar var väldigt annorlunda från övriga.»
- Drosophila föreläsningar, arbete och seminarium »
- mer insatta labhandledare, endast handledaren i fluglaborationen var bra på att svara på frågor. Det var svårt att ställa frågor under kursen då vissa svarade väldigt sent på mail. Utlovade läshänvisningar bör läggas ut på hemsida.»
- Grupparbetet med presentation samt gruppdiskussionen känns inte så nödvändig och tillför inte så mycket. Det borde finnas en kursbok, eftersom utan en kursbok ligger mycket press på att man som student hinner anteckna allt på föreläsningarna så att man kan plugga ordentligt till tentan sen.»
- Många av de metoder som togs upp hade vi redan gått igneom i tidigare kurser och det kändes lite segt att gå på föreläsningar där de beskrevs igen. Föreläsningarna om drosophila var de enda där fokus låg på tillämpningar av metoderna och inte hur de utförs hade varit bra om övriga föreläsningar också hade fokus på tillämpningarna. Att det är olika föreläsare i kombination med att det inte finns någon litteratur gör att kursen blir väldigt spretig. Hade underlättat med en och samma föreläsare eller någon form av litteratur. »

16. Övriga kommentarer

- Dela gärna ut läsanvisningar. Har hört från föreläsare att Julie ska har fått sidanvisningar men inga har getts vidare till studenterna. Säger ni att ni kommer rätta rapporterna på 7 arbetsdagar, så gör det. Annars är det bättre att inte säga någonting. Jag har bara fått tillbaka EN rapport, av fyra! »
- Kan man flytta laborationerna till Chalmers?»
- En föreläsare bör ta av sig jackan när den föreläser då det annars infinner sig ett stressmoment för åhöraren som får uppfattningen att föreläsaren ska bege sig vilken sekund som helst. »
- Laborationerna i denna kurs fick man inga högskolepoäng för även fast de var en väldigt stor del vilket känns konstigt. Även det projektet i vilket en metod skulle redovisas fick man inga högskolepoäng för. Detta projekt kändes väldigt onödigt då det endast var till för att lära sig hitta research-artiklar vilket precis hade presenterats i biblioteksdelen i kandidatarbete. Därför kändes projektet väldigt onödigt. »


Kursutvärderingssystem från