ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Tekniskt ledarskap och entreprenörskap - LMU215, LMU215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»4 20%
Cirka 20 timmar»8 40%
Cirka 25 timmar»8 40%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»5 25%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.45

- Krockade med mina andra kurs, men prioriterade denna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 55%

Genomsnitt: 3.05

- Instuderingsfrågor var ett bra alternativ till kursmål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dock så var kursens omfång i överkant med tanke på att juridik samt entreprenörskap var lika stor del.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 43%
Ja, i hög grad»7 43%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.68

- Jo, men genom att sätta godkänt-gränsen så att det räcker med att läsa på en av de två huvuddelarna för att bli godkänd så kommer man ju undan ganska lätt. Så, tack för det!» (I viss utsträckning)
- Kryssfrågorna tyckte jag var ett dåligt inslag. Det gjorde att man inte kunde skriva hur man tolkade frågan om det var oklart» (I viss utsträckning)
- Det var en lite mindre omfattande tenta ön vad haf hade trott.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»9 47%

Genomsnitt: 3.36

- Väldigt bra med små grupper under övningstillfällerna. Bra mred övningar för juridiken,» (Mycket stor)
- Juridikövningarna var väldigt lärorika. Tycker snarare att de borde vara obligatoriska än ledarskapsövningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 2.94

- I juridiken hjälpte boken i princip inte alls. I ledarskapet var boken en förutsättning.» (Ganska stor)
- enkel jurúdikbok och annorlunda men bra ledarskapsbok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»12 63%

Genomsnitt: 3.63

- Hade varit bra om föreläsningsanteckningarna alltid kommit ut innan föreläsningarna. » (Ganska bra)
- Ping-Pong är mycket bättre än studentportalen.» (Mycket bra)
- Att ping pong användes fungerade bättre än studieportalen som är standard på övriga kurser.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt hjälp»4 21%

Genomsnitt: 4.1

- Bra med snabba svar på mailfrågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.89

- Vid de få tillfällena har det funkat bra (på övningarna)» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 68%
Hög»6 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Kursen omfattar mycket. Kanske skulle vara mer inriktad mot några delar. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 57%
Hög»6 31%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.52

- Som tur var hade jag en enkel kurs parallellt med denna.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»1 5%
Gott»9 47%
Mycket gott»8 42%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ledarskapsbiten var mycket bra men total avsaknad av entreprenörskap (ja, jag var på hennes föreläsningar) drar ner det samlade intrycket under godkänt. Att försöka lära ut grunderna i juridik utan en kvalificerad jurist känns också helt meningslöst då alla diskussioner slutade i "jag vet inte" från föreläsarens sida.» (Dåligt)
- Mycket bra och engagerade föreläsare/ lärare Intressant och givande kurs» (Mycket gott)
- Jag läste tre kurser denna läsperioden. Denna extra för att den verkarde väldigt kul.Den var lika kul som jag trott.» (Mycket gott)
- en av de bästa kurserna jag läst på Chalmers» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna»
- övningstillfällerna.»
- Allt. Upplägget, föreläsarna, kurshemsidan, övningarna.»
- Generellt var kursen bra!»
- alla seminarium/övningar med Dan Paulin. Så jävla nyttigt och bra även om det var tråkigt i stunden.»
- Ledarskapsdelen bör hållas intakt. Kanske någon dugga på några områden? Det är många teorier och områden att hålla i huvudet till tentan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En tanke är ju att dela upp examinationen i två delar. Det har prövats i andra kurser (miljödelen vid "miljö- och energiteknik" samt i "kvalitetisteknik" ) och jag gillade det eftersom man börjar att läsa direkt och all information inte behövs tryckas in vid ett tillfälle. Dvs: 1. En dugga efter halva läsperioden. 2. Resterande del på tentamenstillfället. Men om duggan gick dåligt så kan man göra om den delen vid tentamenstillfället.»
- Varför dela ut instuderingsfrågor när man sedan har kryssfrågor på tentan?»
- Jag vet inte om juridikboken kändes så användbar. Allt det togs upp på föreläsningarna»
- Jag hade helst sett att detta var två kurser, då man går in djupare på båda områden(ledarskap samt juridiken). Väldigt intressant allting men man berör det endast på ytan.»
- Titeln på kursen! Det är inte en entreprenöskapskurs alls. Alternativt lägga till den delen på riktigt med hela spannet av entreprenörer (inkl. super).»
- Tycker det var synd att den externa föreläsaren var borttagen i år. Så den hoppas jag kommer tillbaka.»
- Kryssfrågorna på tentan, samt entreprenörsdelen måste bli tydligare vad målet med den är»

16. Övriga kommentarer

- Tummen upp!»
- Bra kurs»
- Eftersom juridiken är 40-45% av kursen borde det avspeglas i titeln på kursen också.»
- Krånglig teori i ledarskap.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.26

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.26
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från