ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Brukarcentrerad produktdesign H10, PPU035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 78%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»3 20%
Minst 35 timmar»7 46%

Genomsnitt: 3.93

- Eftersom kursen betygsätts bl.a. på ambitioner så har nog de flesta lagt ner mycket mer tid än vad som krävts.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 6%
100%»14 93%

Genomsnitt: 4.93


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 58%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Examinationen var extremt oklar, kunskapskrav tillkom då och då under rapportskrivningen. Flera ytterligare mål tillkom bara nya veckan. Kursansvarig syntes knappt till under kursen gång, utan vara bara där vid introduktion och avslut. » (?)
- I duggan lades poängmässigt väldigt olika vikt på kursens delar. Delen om "Den tjänstedominanta logiken" som gicks igenom på ett enda föreläsningstillfälle omfattade omkring hälften (18-19p) av duggans maxpoäng (38p). Lite konstigt kan man tycka när andra delar av kursen som gicks igenom under flera föreläsningar endast gav ett fåtal poäng vardera. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.6

- Undervisningen i sig var bra men däremot fick vi inte ut någon projektbeskrivning förrän efter 3 veckor in i kursen. Detta gjorde att det vara svårt att komma igång med projetktet. Det hade kanske inte gjort någon om det inte var så att det slutliga betyget baseras helt på projektet. Dessutom verkade examinatorn och handledarna inte ha särkilt bra kontakt.» (Mycket liten)
- Lektionerna har varit lite som fingervisningar på vad som skall läsas, men det mesta har man läst in själv med hjälp av kursmaterial.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.4

- Kompendiet var väldigt bra. Det borde poängterats i första veckan på kursen att hela projktet skulle göras utifrån kompendiet.» (Mycket stor)
- Metodappendix var väldigt användbart, införa i tidigare kurser kanske?» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»8 53%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.73

- Kurshemsidan låg nere mycket ofta. Man fick ut information via mejl, men hotmail fungerar inte alltid optimalt heller. Skulle hellre vilja se att Chalmers använde pingpong och gmail som Göteborgs universitet.» (Mycket dåligt)
- Kursdeltagarna var tvugna att dra ur information ut examinatorn. Det upplevdes som att examinatorn inte hade tid med kursen. Flera gånger avblåstes föreläsningar allt för sent vilket resulterade i att klassen tog sig till lindholmen i onödan.» (Mycket dåligt)
- Information om vad projektet gick ut på skulle kommit mycket tidigare! Samtidigt då kursen startades upp, man ska inte behöva maila för att be att få projekt-PM. Hade gärna sett att bedömningsmallen kom ut tillsammans med projekt-PM.» (Mycket dåligt)
- Information kom inte ut i bra tid. Mycket dåligt skött.» (Mycket dåligt)
- Nytt material laddades upp på kurshemsidan bara några dagar innan duggan. Bedömningskriterier för projektet delades ut bara 5 dagar innan rapportinlämningen. » (Mycket dåligt)
- Mycket har vi fått tjata oss till, och har sedan fått, i min mening, alldeles för sent många gånger (med avseende på material).» (Ganska dåligt)
- Scheman i kurs-pm och schema på Timeedit stämde inte alltid överens. En del information kom rätt så sent, nära inpå redovisning/inlämning.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- När man väl ställde frågor var det inget problem. » (Mycket bra)
- Handledare Jessica Dagman var väldigt bra och stöttande, kommunikationen med henne gjorde arbete möjligt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»2 13%
Hög»11 73%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.8

- Kanske inte låg, men otydlig.» (Låg)
- Arbetsbelastningen var hög men det gjorde inget eftersom kursen var väldigt kul. Hade dock varit roligare om det inte blivit så stressigt med projektet.» (Hög)
- Det var väldigt oklart i hur mycket arbete som skulle läggas ner på projektet samt vad som skulle åstadkommas. Därför var arbetsbelastningen väldigt valfri och allt berodde på hur man tolkade projektuppgiften.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»10 71%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 4.14

- Som i tidigare designkurser berodde den totala arbetsbelastningen på hur mycket tid var och en vill lägga ner på projektet. Arbetsbelastningen ökade även vid slutet av kursen när vi en vecka innan inlämning, fick veta vad projektet skulle innehålla, och detta endast på grund av påtryckningar från eleverna.» (Hög)
- Eftersom det var två arbeten med rapportinlämning så var det svårt att få tiden att räcka till..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 13%
Godkänt»8 53%
Gott»5 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Undervisning och administration var under all kritik medan handledning var väldigt bra.» (Dåligt)
- En kurs som kan göras väldigt intressant men som tyvärr har ett dåligt upplägg. Kursen verkar inte ha blivit uppdaterad under de senaste åren och viktig information, som till exempel om projektarbetet delas inte ut förrän långt för sent. Tyvärr är det även dålig kommunikation mellan föreläsare, handledare till kursansvarig. Ett visst engagemang verkar finnas hos lärarna men det hade varit trevligt att få se något mer av det innan själva redovisningen.» (Dåligt)
- Det var lite väl rörigt. Ingen röd tråd.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var bra upplagt med mycket fri tid att lägga ner på arbetet.»
- Vissa gästföreläsare var grymma!!»
- Gästföreläsningen från Karlstad universitet om tjänster - den var mycket bra.»
- bra att jobba med tjänster. »
- Egentligen borde hela innehållet bevaras.»
- projektarbetet»
- Inspirerande handledare.»
- Trevligt med föreläsare utifrån som kommer in med nya synsätt och angreppsmetoder.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bedömningskriterier utskickade tidigare, och tydligare kurs-PM med bättre beskrivning av projektet.»
- Lite bättre framförhållning och gärna lite mer information tidigare, t.ex. inför duggan.»
- Information om innehåll i dugga samt ändrade föreläsningstider bör komma ut tidigare än vad det vid upprepade tillfällen gjorde.»
- Det känns som att den här kursen skulle passa bättre i ettan eller i början av tvåan. »
- Projektet måste göras tydligare. Det var svårt att veta vad som krävdes, vad det gick ut på o.s.v. Dessutom var kommunikationen mellan handledare-kursansvarig och elever-kursansvarig mycket dålig. »
- En uppdatering av projektplanen. Det är alltid lite deprimerande när ett gammalt årtal står högst upp men är överstruket. Det inger känslan av att klassen inte var värd mödan att uppdatera studiematerialet.»
- tydlig information om projektarbetet»
- All information som delas ut bör delas ut i god tid och gås igenom så att allt stämmer för att undvika förvirring.»
- Tydligare och tidigare imformation!!»
- Kommunikationen, kursansvarig bör ta mer ansvar i att presentera kursen och momenten. Projektet blev aldrig riktigt presenterat utan det sas att det skulle utföras men talades inte mer om.»
- Kommunikationen bör förbättras såväl som visat engagemang under kursens gång från lärarna. Kursen verkar även sakna en röd tråd och innehållet behöver uppdateras. Till nästa år hoppas jag även på att en projektmall med mål och arbetssätt kommer att vara tillgänglig från kursens start.»

16. Övriga kommentarer

- Bättre information!»
- I den här kursen fick vi reda på att IHIP-modellen i stort sätt inte längre tillämpas - och att den varit varit utdaterad i tio år. Men trots det har vi fått lära oss i de andra kurserna de senaste tre åren att IHIP är det som gäller. Chalmers behöver se över sina kurser! Lär ut det senaste och det som är accepterat av marknaden. Jag skulle tycka att det blir pinsamt både för mig som designingenjör och för Chalmers som högskola om man kommer ut på arbetsmarknaden och endast kan en teori som räknats som för gammal i tio år.»
- Bra kurs men som sagt något rörig. Kolla in Susannes och Kajs upplägg, det var riktigt bra! Särskilt projektplanen. Helt klart en röd tråd.»
- Måste förbättras, det är pinsamt dålig kommunikation på en teknisk högskola. Informationen måste vara tydligare!»
- Det är roligt att se att projektredovisningarna alltid visar intressanta resultat.»


Kursutvärderingssystem från