ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht 09 Objektorienterad programmering, DAT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-11-10
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Peter Lundin»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»5 38%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.15

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»3 21%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»5 35%
100%»4 28%

Genomsnitt: 3.42

- Ej alla övningstillfällen» (75%)
- Så gott som alla föreläsningar, men inga övningstillfällen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 71%

Genomsnitt: 3.42

- Dock har jag inte letat efter dem heller» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 15%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.84

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»11 84%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 3

- Till den grad en programmeringstenta på 4h _kan_ mäta alla olika delar av kursen (det kan den inte, tiden är för kort)» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.35

- labbar > föreläsning == true» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.5

- Java API hjälpte mycket mer än literaturen» (Mycket liten)
- Labbar bra, kurslitteraturen rörde jag ej. Men jag är nog inte representativ i den frågan.» (Ganska liten)
- Bra java bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.64

- .pps är ett stängt filformat, alltså inget format sm duger till utdelat kursmaterial. Nog för att Chalmers älskar Microsoft, men vi studenter behöver drabbas för det. Ointressant att det även finns pdf-filer. » (Mycket dåligt)
- T.ex. borde man kunna ladda upp flera filer sammtidigt i Fire.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»5 35%

Genomsnitt: 4.21

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»5 35%
Hög»6 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»2 14%
Lagom»5 35%
Hög»6 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Jag följer inte D-programmet.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»1 7%
Gott»9 64%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 4

- Helt ok kurs och Uno är schyst» (Gott)
- Kursen tar fram det vackra i programmering.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var rätt bra, man lärde sig»
- Föreläsaren.»
- Fanns god hjälp på labbtillfällen, kanske inte är ekonomiskt att ha många handledare men det var bra för man kunde få all hjälp man ville.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rätta en del stavfel och tvetydigheter i lab-pm»
- Fire kan förbättras.»
- BlueJ förstår jag inte ens varför man rekommenaderar, så ta bort det. Och totalt onödigt att lägga tid på GUI, eftersom GUI är totalt ointressant sett ur inlärningssynpukt, bättre att lägga tid på att lära sig programmera. »
- Gå igenom och rätta de _fel_ som finns i övningsuppgifterna samt i viss mån labbarna.»
- Aktivare och livligare lektioner! så man blir mer aktiv lyssnare.»

16. Övriga kommentarer

- SND borde ge mig en öl...»
- Helt ok kurs! De som klagar på att den var svår ät tyvärr bara slöa.»


Kursutvärderingssystem från