ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Verkstads/motorteknik, LNB660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-06
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»4 100%

Genomsnitt: 5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»4 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 33%
Ja, i hög grad»1 33%
Vet ej/har inte examinerats än»1 33%

Genomsnitt: 3

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 33%
Mycket stor»2 66%

Genomsnitt: 3.66

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 33%
Ganska stor»2 66%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 33%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»1 33%
Har ej sökt hjälp»1 33%

Genomsnitt: 4

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)
- Kunde ha varit betydligt bättre under verkstadspraktiken.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 66%
Mycket gott»1 33%

Genomsnitt: 4.33

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.» (?)
- Lärnia var helt klart godkända, en bra bas kurs. Försvarets dieselmotorutbildning var överlägset den bästa kursen på chalmers som jag har haft i alla avseénden.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Försvarets dieselmotorutbildning.»
- Motorpraktiken i halmstad. den var mycket lärorik»
- Motorkursen i halmstad var väldigt givande, om det finns möjlighet att flytta den till göteborg, DO IT!»
- Behåll dieselmotorkursen i Halmstad och flytta verkstadspraktiken till ett annat lämpligt ställe. Lernia håller inte någon nivå som är lämplig för sjöingenjörer. Denna del borde flyttas dit där man kan bedriva seriös undervisning med kompetenta och engagerade lärare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bostäderna i halmstad, framförallt kokmöjligheterna.»
- Om motorkursen hålls i halmstad måste det finnas internet i bostäderna. Tyckte att det var väldigt dålig ordning på verktyg, de bör ta lärdom av försvaret i halmstad där allt var på sin plats. Tror det hade gett mer om man fick en ordentlig genomgång inför momenten man skulle genomföra i verkstaden. Nu var det många som fick lära sig fel först, sitta och försöka en massa för att sedan få höra att man gör fel.»
- Se föregående»

16. Övriga kommentarer

- Eftersom verkstadskursen och dieselmotorkursen inte höll samma nivå kan man omöjligtvis svara på denna utvärdering.»


Kursutvärderingssystem från