ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Diskret matematik, MVE070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»13 31%
Cirka 20 timmar»16 39%
Cirka 25 timmar»8 19%
Cirka 30 timmar»2 4%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.12

- Kursen har för få poäng när man ser till vad arbetsinsatsen är!» (Cirka 20 timmar)
- Ytterst lite tid spenderad först, ökade kraftigt med tiden» (Cirka 25 timmar)
- Hur kan en 3hp kurs ha så stort innehåll?» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»2 4%
25%»8 19%
50%»6 14%
75%»13 31%
100%»12 29%

Genomsnitt: 3.6

- 3 föreläsningar. 2 hela och 2 halvor. Adam får definitivt förbättra sina föreläsningar. Det går inte att sitta och försöka lyssna på någon som till störst del bara citerar boken. Högläsning är inget för mig. Alla exempel var mer eller mindre dragna direkt ur boken, använd mer exempel som liknas vid dom som man kommer att se på tentan. » (0%)
- Jag var på totalt 4 föreläsningar och tror inte Adam hade en enda konstpause. Det var för mig omöjligt att anteckna, höra och förstå vad som försegick framme vid tavlan när tempot var så högt.» (25%)
- Närvarade vid de första föreläsningarna och kände att de inte gav någonting.» (25%)
- Jag var på en del föreläsningar i början av läsperioden men jag fick inte ut nånting av det. Föreläsningarna var dåligt upplagda och väldigt oinspererande.» (25%)
- Morgonföreläsningar och jag är morgontrött. Arbetar/lär mig mycket bättre på eftermiddagen/kvällen. Har fått se föreläsningsanteckningar från kurskamrater.» (25%)
- Även om detta kan vara en svår kurs att föreläsa i så tycker jag att föreläsaren kunde varit mer pedagogisk och kanske kunde ha mer erfarenhet inom undervisning.» (25%)
- Föreläsaren var inte till mycket hjälp så studerade mer hemma än vanligt istället.» (50%)
- Det har varit tydligt att Adam är en ovan föreläsare, han skriver smått och skymmer ofta tavlan. Talar lågt och ofta mot tavlan och inte mot eleverna.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 17%
Målen är svåra att förstå»4 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 43%

Genomsnitt: 3

- Att återknyta till målen, under läsperioden hade varit önskvärt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen var lätta att förstå.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 84%
Nej, målen är för högt ställda»6 15%

Genomsnitt: 2.15

- Kursen ges för lite tid, man hinner inte med. Och att läsa 3 kurser parallellt är förkastligt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 36%
Ja, i hög grad»19 50%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.68

- Tyckte svårigheterna i tentan inte låg i det som sades i målen.» (Nej, inte alls)
- Det skämtades flitigt under kursens gång att det hade nästan räckt med en tenta med en enda fråga "vad är diskret matte"?". Tentan låg på en svårighetsnivå som är en bra bit över 7.5hp kursen som man läser i 3an. Det är en 3p kurs- spela inte över.» (I viss utsträckning)
- Tentamen detta året var svårare än tidigare år ty mer abstrakt, samt negativt att en tentasal fick uppskrivet på tavlan vad mängddifferens var samtidigt som andra salen ej fick det uppskrivet.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»15 36%
Ganska liten»15 36%
Ganska stor»11 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Ingenting skulle jag säga. » (Mycket liten)
- Övningarna var riktigt bra. Den teoretiska kunskapen hos övningsledarna verkade mycket högre än hos Adam.» (Mycket liten)
- Som nämnt tidigare var jag inte på många föreläsningar. Doktoranden som höll i kursen skrev mest av från boken och var väldigt duktig på att stå ivägen för det som skrevs på tavlan.» (Mycket liten)
- Otydlig högläsning ur boken är inte hjälpande» (Mycket liten)
- föreläsningarna gick ut på att skriva av från boken» (Mycket liten)
- Adam gick allt för snabbt genom kursmaterialet. När han sedan insett det, la han till fler exempel i stället för att ta det lite långsammare. Han stod också jämnt i vägen för tavlan.» (Ganska liten)
- Väldigt svårt att hänga med på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Tyvärr blir föreläsningarna inte särskilt pedagogiska när doktoranden utgår helt ifrån boken när han föreläser. Problemet blir stort när han inte ställer sig bredvid tavlan tillräckligt länge för att vi skall skriva av allt som blir skrivet på tavlan, speciellt i en sådan kurs där tempot på föreläsningarna är högt och består av (nästan) ren text ifrån boken. » (Ganska liten)
- Var alldeles för högt tempo i början av kursen, men blev bättre allt eftersom.» (Ganska stor)
- Det har varit svårt att ta in allt på föreläsningar då det stundvis varit svårt att se tavlan och höra läraren.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»6 14%
Ganska stor»20 48%
Mycket stor»11 26%

Genomsnitt: 2.92

- Otroligt dålig kurslitteratur! Författarna verkar anse att väldigt komplexa saker är triviala, och därför inte skriva ut hela lösningar på sina problem, vilket gör det oerhört svårt att förstå. Sedan besvaras deluppgifter med ett stort stycke text, utan uppdelning av deluppgifterna, och i helt fel ordning.(Besvarar uppg c före uppg a)» (Mycket liten)
- Boken var skräp och riktigt obegriplig med få och hemska exempel för problemlösning.» (Mycket liten)
- Köpte inte boken.» (Mycket liten)
- Boken var svår att förstå ibland men annars ok.» (Ganska stor)
- Boken kombinerat med gamla tentor (med lösningar!) har varit till väldigt stor hjälp. Tycker däremot att teorifrågorna bör stå med bland lösningarna och inte bara en "se kurslitteratur". Möjligtvis om man lägger till sida och vilka rader som är relevanta så skulle det nog räcka.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 21%
Ganska bra»28 68%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.87

- Kurshemsidan uppdaterades dåligt under kursens gång. Studenten fick heller inga meddelanden om ändringar i schemat eller om föreläsaren behövde vara borta under lektionstimmen» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»18 43%
Mycket bra»3 7%
Har ej sökt hjälp»16 39%

Genomsnitt: 3.7

- Adam svarade alltid på mail, vilket var ett stort plus.» (Ganska bra)
- Adam verkade mer virrig och osäker på sina svar under elektro övningarna. Men om man frågade handledaren för data övningarna fick man bra svar. » (Ganska bra)
- Övningstillfällena hjälpte till mycket. Skulle dock vilja ha två tillfällen i veckan istället för enbart ett.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»20 48%
Har ej sökt samarbete»4 9%

Genomsnitt: 3.6

- Samarbete var det enda alternativet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 31%
Hög»17 41%
För hög»11 26%

Genomsnitt: 3.95

- Det var svårt att få ett grepp om hur mycket man behövde kunna på varje del utav kursen, så man anpassade sin studietakt till vad man trodde var lämpligt- dock så kan det ha visat sig att detta inte räckte.» (Lagom)
- Väldigt mycket termer och definitioner att plugga in, kändes mycket för en 3p kurs.» (Hög)
- Aningen svårt att lära sig något på föreläsningarna, dvs man var tvungen till att ta in allt på egen hand för att förstå. På så vis blev belastningen hög.» (Hög)
- Jag spendare närmare dubbelt så mycket tid på denna kursen än vad jag gjort på någon annan 7,5hp kurs.» (För hög)
- För hög för 3 hp, snarare som 7,5 hp» (För hög)
- Kändes som mycket mer än en 3 poängs kurs, ty halvdålig start med föreläsningarna och en dålig kursbok.» (För hög)
- För hög för de 3 poäng som kursen ger.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 21%
Hög»13 31%
För hög»19 46%

Genomsnitt: 4.24

- Ska väl inte klaga- är omregistrerad på alla kurser denna terminen.» (Lagom)
- 3 kurser, 3 tentor + labbrapport.» (Hög)
- Halvkurser tenderar att kännas som en hel kurs. (7.5 p)» (För hög)
- Har aldrig behövt plugga lite mycket på en läsperiod som jag gjort under denna. Pga att jag satt från första dagen och pluggade enda in i sista stund, så gick tentorna och inlämningsuppgifter ganska bra, men jag mådde inte bra av all stress som kom pga att man låg efter även om man jobbade byxorna av sig. Visseligen är trippla kurser ett måste ibland för att hinna med, så jag förstår till viss del.» (För hög)
- Tre parallella kurser blir för splittrat» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»8 19%
Dåligt»12 29%
Godkänt»19 46%
Gott»1 2%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren bör vara mer tydlig under undervisningen. Jag förstår att det kan vara lite nervigt att hålla i föreläsningar, men det är väldigt svårt för oss som studenter att försöka ta in så mycket som möjligt (för att slippa ytterligare arbete när vi sammanlagt har tre kurser att forkusera på) när vi inte kan få en bra förståelse för ämnet. Otydlig tavelskrivning, låg stämma i talande (mot tavlan dessutom), mestadels exempel som finns i boken (föreläsningarna skall hjälpa oss att förstå det hela utan att repetera det vi inte förstod av att läsa ur boken. Visa oss andra vägar! Bredda förståelsen!), aningen oklara exempel (svårt att förstå hur vi skall tolka det i tal när vi får exempel i objekt (skostorlekar osv).» (Dåligt)
- Högt tempo på föreläsningarna, ingen tid att tänka eller lyssna på vad föreläsaren sade, bara skriva skriva skriva.» (Godkänt)
- Bra kurs. Undervisaren var dock ej så bra. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen»
- Ingenting om man ska vara helt ärlig.»
- Kursmaterial»
- Föreläsningarnas utformning»
- Boken»
- stort plus för ung och glad föreläsare»
- Många exempel på tavlan.»
- kursen bör bevaras»
- Övningstillfällena! (Möjligen fler)»
- Övningstillfällena?»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningsförhållanden»
- Föreläsningarna var alldeles för otydliga. Om man inte såg vad som stod på tavlan så försökte man lyssna på vad Adam Sa, men han pratade med en väldigt låg röst så man hörde inte vad han sa. Det skulle ha varit bättre om du inte skulle följa boken så mycket som du gjorde, för många av dina exempel kom direkt från boken och de kunde man läsa själv. Det skulle ha varit bättre om du kom med fler egna exempel. Om möjligt att man skulle införa en dugga, så att man kan se var man ligger till under kursens gång.»
- Hade varit skönt att ha kursen matematisk statistik tillsammans med diskret som en kurs, så hade man inte »
- Läraren.»
- Föreläsaren skulle kunna fila lite på pedagogiken.»
- Tentamens utseende, mer rutinerad föreläsare»
- Adam bör träna mer på att föreläsa och inte ta åt sig av dålig respons. Riktigt bra föreläsningar om det inte vore för liten slarvig text på tavlan och stundvis mumlande mot tavlan. Ta gärna lite längre tid på dig med skrivandet och pratandet, vi låg före planeringen av en orsak»
- Annan föreläsare som verkar intresserad och inte bara skriver ur boken.»
- Maila ut information om varför föreläsningar ställs in.»
- Byt kurslitteratur!»
- Boken, föreläsaren och mer handledda övningar.»
- Hitta en doktorand med bättre pedagogikkunskaper. Inte Ragnar Frey igen. Han var minst lika snabb och förvirrande som årets lärare. »
- Läraren behöver bli mer pedagogisk, tänka på att inte skymma tavlan och prata högt och tydligt.»
- Föreläsaren bör få någon pedagogisk utbildning innan han ställs framför en klass och ska leda en kurs. Enformiga och opedagogiska föreläsningar där studenten och föreläsaren hade minimal kontakt »
- Det måste ske en förändring inför nästa år. Kursen har varit otydlig och väldigt svår att ta in, mycket på grund av att föreläsningarna har varit otydliga. I och med detta har arbetsbelastningen blivit för hög med tanke på att det är en 3hp kurs. Man kanske kunde slå ihop denna kurs med matematisk statistik och i så fall ha samma föreläsare i båda kurserna?»
- Föreläsningarna bör göras mer pedagogiska. Doktorander brukar inte vara särskilt bra på detta men det kommer väl antagligen med åren...»
- mer kompetent lärare, inte på ämnet utan på att kunna lära ut och hur man arbetar under en undervisning.»
- Utlärningen. Bättre & tydligare förklarande!»
- Föreläsningarna»
- Mindre exempel under föreläsningarna och mer fokus på att lära in definitioner/satser på ett bra sätt.»

16. Övriga kommentarer

- Hade varit bra med länkar eller tips på vidareläsning eller andra källor för att ta till sig kursinnehållet, tex länkar till sidor som beskriver begrepp, onlineföreläsningar osv.»
- Var lite svårt att hänga med Adam i början av kursen, då det gick lite väl fort på föreläsningarna. I slutet av kursen blev det helt klart bättre, varav sista föreläsningarna med repetition var kanon! Tack vare att kursboken inte var speciellt pedagogisk har jag fått söka på internet för att hitta information om diverse saker i kursen.»
- Föreläsaren bör överväga annat yrke »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.39

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.39
Beräknat jämförelseindex: 0.34


Kursutvärderingssystem från