ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-3 Industriell ekonomi, IEK415

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-12
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Vilket program går du?*

38 svarande

TKDES, TEKNISK DESIGN»10 26%
TKELT, ELEKTROTEKNIK»8 21%
TKITE, INFORMATIONSTEKNIK»6 15%
TKTEM, TEKNISK MATEMATIK»14 36%
ANNAT»0 0%

Genomsnitt: 2.63


Arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»25 65%
Cirka 20 timmar»5 13%
Cirka 25 timmar»3 7%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 1.78


Mål och måluppfyllelse

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»8 21%
25%»6 15%
50%»5 13%
75%»8 21%
100%»11 28%

Genomsnitt: 3.21

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

38 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»8 21%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»6 15%
Målen verkar rimliga»24 63%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

38 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»5 13%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 34%
Ja, i hög grad»20 52%

Genomsnitt: 3.26


Kursens nytta

6. Hur väl tycker du att kursen passar i din utbildning?

38 svarande

Inte alls»4 10%
I viss utsträckning»13 34%
Ganska mycket»13 34%
Mycket väl»8 21%

Genomsnitt: 2.65


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»12 31%
Ganska liten»12 31%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.07

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»16 42%
Mycket stor»13 34%

Genomsnitt: 3

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»5 13%
Ganska dåligt»9 23%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 2.73

10. Hur fungerade projektarbetet?

38 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»21 55%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 2.94

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Tycker att det var konstigt upplägg med så få föreläsningar utspritt över perioden. Hade vart bättre att köra på inte dovt så att man kunde börja med projektet i tid, nu fick man inte tillräcklig kunskap förrän i sista veckan. »
- I PM står att man bör ha läst igenom föreläsningsslides innan respektive föreläsning, detta är svårt att göra då det under halva kursen saknades slides överhuvudtaget.»
- Var omregistrerad på kursen och studerade enbart hemma, projektarbetet gjorde jag för flera år sedan.»
- Roliga föreläsare. Man höll sig vaken, så att säga. Kursadministrationen har varit sämre. Oklart var man ska vara vid olika tillfällen (inlämning av arbete och tentamen). Gärna om man kan ha nån "senaste nytt" där man nån dag innan bekräftar tid och plats. Inget facit på tentan en vecka senare. Värdelöst. Ska finnas i princip samma dag. Har mailat Hans som inte verkar dragit i några trådar direkt.»
- Kurshemsidan är värdelös»
- Fråga 2 om arbetsinsatsen är väldigt dålig formulerad! Det går 40 h på en arbetsvecka och vi har 8 sådana... Jag har lagt mycket mer än 35h och anser att arbetsbördan varit mycket låg.»
- Framför allt den första föreläsaren höll ett oerhört lågt tempo. Föreläsningarna var inte anpassade för teknologer, obehagligt mycket tid ödslades på att till exempel förklara hur man löser ett linjärt ekvationssystem eller omvandlar från kubikmeter till deciliter. Det som jag upplevde som svårt med den här kursen var framförallt begreppen, och visst behövs exempel för att illustrera vad dessa egentligen går ut på, men man behöver ju inte vara onödigt utförlig när det gäller de lätta delarna av problemen (dvs matten)...»
- Det finns ingenting på kurshemsidan utom de powerpoints som visas på föreläsningarna, det gick knappt ens att hitta tentamensdatumet, Boken är skriven för 12åringar och föreläsarna pratar om allt utom kursen»
- Projektet "delades ut" långt innan man visste vad externanalys var, vilket var förvirrande och gjorde det svårt att komma igång i tid! Tycker även att det var för långstamt tempo i början med produktkalkyler osv. och gick för snabbt i slutet på de mer avancerade delarna kring investeringskalkyler osv. Så det hade varit bra att lägga lite mer tid till det och lite mindre till det andra!»
- Hade inte möjlighet att gå på föreläsningarna då jag läste 3 kurser samtidigt varav en annan kurs hade föreläsningar samma tider som denna kurs»
- Bra! Skulle dock velat tidigarelägga föreläsningarna så de inte ligger så sent under läsperioden, detta för att slippa stress med rapporten. »
- Anser att kursen innehöll för få föreläsningar. Fler föreläsningar skulle varit bättre för att kunna gå in djupare på vissa områden.»
- Projektarbetet är jättebra & ger en djupare förståelse i ämnet.»
- Intressant kurs, liten arbetsbelastning och lärorik. Kunde tyvärr inte närvara på föreläsningarna men tvivlar inte på att dessa höll hög nivå.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»7 18%
Har ej sökt hjälp»13 34%

Genomsnitt: 3.65

13. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»24 63%
Vet ej/Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.63

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

38 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»2 5%
Förbli densamma»21 55%
Höjas lite»9 23%
Höjas markant»5 13%

Genomsnitt: 3.39

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

38 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»3 7%
Förbli densamma»24 63%
Höjas lite»7 18%
Höjas markant»2 5%

Genomsnitt: 3.1


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»6 15%
Godkänt»13 34%
Gott»11 28%
Mycket gott»5 13%

Genomsnitt: 3.23

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentans fokus verkade mer passande för vad som undervisades än vad de gamla tentorna var.»
- Andra delen, dvs. den andra föreläsaren vi hade var mycket bra, förstod vad vi tyckte var svårt (inte matten) utan begreppen. Gick rakt på sak... mycket bra.»
- Innlämningsarbetet var bra.»
- Projektarbetet är ett bra sätt att lära sig det som faktiskt ingår i kursen (även om det är fruktansvärt ointressant och tar en massa tid)»
- Projektet är lärorikt!»
- Bra att försöka koppla ekonomi till gemene man. Växla mellan att gå igenom metoder och mer almänt prat på föreläsningar. Så länge det finns nån poäng.»
- Bra föreläsare!»
- arbetsboken med uppgifter till var väldigt bra!»
- Bra med olika föreläsare, de va duktiga! Och rapport+ tidig tenta va bra»
- Grupparbetet var mycket bra och bör behållas»
- Projektarbetet»
- Att tentan låg innan ordinare tentavecka (gärna ännu tidigare)»
- Kurslitteraturen företagsekonomi 100 var väldigt lärorik.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna tätare i början så att man får en bättre chans att ligga i fas med projektet!! »
- Mer enhetlig undervisning. Föreläsning(ar) vars innehåll är knytet till den finansiella analys som görs i projektet bör ligga tidigare under kursen.»
- Att eleven kan få tillgång till fler gamla tentor med lösningsförslag så man vet vad som väntar och hur man ska svara på tentamen.»
- Systemet med att tentor rättas på om svaret är rätt och sedan inte titta mer på dem om inte någon klagar.»
- Första delen, dvs. den förta föreläsaren vi hade var fullständigt orelevant stora delar av föreläsningen. Hade mycket dålig känsla för vad som är svårt att förstå som student. »
- Öka innehållet i kursen och ställ högre krav. »
- Föreläsningarna - snabbare tempo, mer innehåll. Vore även bra om tentan flyttades tillbaka till läsvecka fem så att man fick de sista två veckorna på sig till projektet. Att ha tenta i LV7 upplevde jag endast som ett stort stressmoment.»
- föreläsningarna, föreläsarna, projektet, tentan, kursinnehållet, kurshemsidan»
- Mer tyngd på den andra delen av kursen eftersom den är svårare, i början kändes det som att undervisningen gick saktare fast än det var enklare och sen på slutet var det både svårare och snabbare!»
- Staka upp tydligare inför projektet vad gäller val av företag och vad det ska innehålla. ge exempel.»
- En till obligatorisk handledning mot slutat av projektet kanske där man kan få feedback och tips då man har börjat jobba med analys av nyckeltalen. Blev mycket gissande och inte så djup analys för att man riktigt hade någon aning om så mycket gällande just det.»
- Hellre få fler föreläsningar tidigare på läsperioden så man kan börja skriva på rapporten tidigare.»
- Lärarna i kursen bör vara bättre insatta i kursens upplägg och ha koll på vad som ingår i hela kursen.»
- Terminologin är ganska svår för någon som inte stött på ekonomibegrepp i tidigare. Tycker man bör ha tydliga, enkla, snabba förklaringar från början och gå inleda varje del på lägre nivå för att fånga upp intresset hos hela gruppen tidigare. Tycker att fokus på räkningen bör sänkas eftersom denna är väldigt lätt och inte ger särskilt mycket. »
- Tidigare deadline för projektarbetet (bör vara efter tentan men några dagar innan starten av tentaveckan)»
- Grupparbetet kändes lite dåligt definierat och föreläsningarna som "krävdes" för att projektet skulle kunna genomföras låg alldeles för sent. Dessutom saknades exempelrapporter på kurshemsidan.»

19. Övriga kommentarer

- Var omregistrerad på kursen och studerade enbart hemma, projektarbetet gjorde jag för flera år sedan.»
- Det jag framförallt har synpunkter på är rättningen av tentamen då den kändes väldigt godtycklig och helt utan transparens till studenten varför resultatet blev som det blev.»
- Bra kurs!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från