ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Bränsle och smörjmedel, SJO196

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»21 77%
Cirka 20 timmar»3 11%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- kursen var bara på 2 poäng och klarades av snabbt» (Högst 15 timmar)
- det var en väldigt liten kurs» (Högst 15 timmar)
- Kursen var mycket liten så inte så konstigt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 11%
100%»24 88%

Genomsnitt: 4.88

- det var nästan inga föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.74

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 17%
Ja, målen verkar rimliga»19 82%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Tycker målet kunde varit högre ställt. Fick iaf intrycket av att man inte engagerade sig särsklit mycket i kursen då det inte stäldes några egentliga krav. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»3 12%
I viss utsträckning»13 52%
Ja, i hög grad»2 8%
Vet ej/har inte examinerats än»7 28%

Genomsnitt: 2.52

- Förväntade mig en kurs med mer djup och innehåll eftersom bränslen och smörjoljor är väsentliga områden för en sjöingenjör.» (Nej, inte alls)
- vi hade ingen examination» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag har inte en aning om vad kursen gick ut på alltså var bunkerövningen mer en parentes än en examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»6 22%
Ganska liten»10 37%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.29

- studiebesöket var mycket lärorikt» (Ganska liten)
- bra studeiebesök» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»7 25%
Ganska liten»12 44%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.07

- det datorbaserade kurmaterialet kändes mycket utdaterat» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 25%
Ganska bra»12 44%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 2.92


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 14%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»6 22%
Har ej sökt hjälp»6 22%

Genomsnitt: 3.51

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»18 66%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»9 33%
Låg»9 33%
Lagom»8 29%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.03

- det var visserligen inte en stor kurs» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 22%
Lagom»17 62%
Hög»4 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Dåligt»10 37%
Godkänt»7 25%
Gott»6 22%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Förstod som sagt inte kursens mening. Lite praktiskt arbete hade varit välkommet så som att göra "oljerace" och kontrollera vatteninnehåll i smörjolja är väl något som var maskinist bör kunna.» (Mycket dåligt)
- Ett gammalt datorprogram ligger som grund för hela kursen. Ett dåligt program. Ett ämne som dessutom ingår mer eller mndre i drifttekniken gav inte något som helst.» (Mycket dåligt)
- Kursen namn är vilseledande då inget om smörjolja behandlas. I övrigt känns det som om denna kursen skulle behöva vara mycket större för att förbereda blivande sjöingenjörer för dess yrkesroll.» (Dåligt)
- Förväntade mig en kurs med mer djup och innehåll eftersom bränslen och smörjoljor är väsentliga områden för en sjöingenjör.» (Dåligt)
- den blev bortglömd liksom» (Dåligt)
- jag hade gärna haft mer föreläsningar om de olika parametrarna som är viktiga för bränslen och smörjoljor. dessutom hade det varit bra att gå igenom olika standarder och liknande. t.ex. tala om vad RMG, RMB, DMX osv är. jag hade gärna sett mer av undervisning. » (Dåligt)
- Inga bra föreläsningar, inga bra uppgifter. Smörjmedel behandlades inte alls.» (Dåligt)
- Kursen borde vara ihopslagen med någon annan kurs. Eller utvidgas och göras större för kunskapen kring bränsle och smörjmedel borde vara högre när man går ur skolan.» (Godkänt)
- Bra att få utbildning i bunkringsförfarandet.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken och gästföreläsningen och separatorer»
- studiebesöket! Bunkringsövningen- dock i ett mer utvecklat utförande.»
- studiebesöket»
- Gästföreläsningen var mycket bra.»
- Föreläsningar »
- Studiebesök»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen bör behandla smörjolja»
- lite mer vikt på TBN tal i cylinderolja/smo. Kanske att man skulle studera och ta fram ett smörjschema för en anläggning. »
- datorprogrammet»
- Mer föreläsningar. »
- Byta övningen i COBALT till tech-sim istället.»
- Sätt in en lärare som inte köper sig tid genom gästföreläsare och datorprogram»
- Mer om smörjmedel.»
- Kursen har potential att bli bra och lärorik, men en föreläsning om bränslen och någon gästföreläsning tycker inte jag är tillräckligt. hade hellre sett några fler föreläsningar där man även hade gått igenom smörjmedel.»

16. Övriga kommentarer

- Jag hade förväntat mig mycket mer av kursen. Det jag lärde mig är absolut till nytta men hade önskat att kursen skulle vara både bredare och djupare. »
- Henrik Palm är en bra lärare.»
- Utformningen på inlämningsuppgiften får ALDRIG ändras EFTER att flera studenter redan har lämnat in. Om läraren inte tar sitt ansvar och utvärderar sina uppgifter före kursstart så är det upp till honom. Men det ska inte studenterna straffas för. Som tur var insåg Henrik det själv då han är en mycket trevlig och sympatisk man. Tack och lov. Men sådant får inte inträffa.»


Kursutvärderingssystem från