ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Stabilitet och fartygskonstruktion, LNC061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-06
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»12 38%
Cirka 20 timmar»8 25%
Cirka 25 timmar»6 19%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.22

- endast föreläsningar, inget annat krävdes!» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»10 32%
100%»21 67%

Genomsnitt: 4.67

- åker 30 mil varje dag o känns ibland onödigt då det är en föreläsning på 1h 45 min» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 19%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.83

- men jag bryr mig inte ett dugg, några mål hjälper inte mig att göra bättre ifrån mig, eller för den sakens skull lära mig då läraren helt riktigt bestämmer undervisningen!» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 40%
Ja, i hög grad»9 30%
Vet ej/har inte examinerats än»9 30%

Genomsnitt: 2.9

- tentan speglade kursinnehållet på ett bra sätt!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»4 12%
Mycket stor»24 77%

Genomsnitt: 3.67

- Den har varit till hjälp, men man har fått arbeta mycket själv för att förstå ordentligt. Detta på grund av att föreläsningarna ibland kunde vara så svåra att de skapade förvirring.» (Ganska stor)
- Mycket bra upplägg! Litteraturen kan man främst se som ett uppslagsverk.» (Mycket stor)
- Hans är en väldigt pedagogisk och kompetent lärare som hela tiden ser till att alla är med.» (Mycket stor)
- den har varit ALLT» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»10 32%
Ganska liten»19 61%
Ganska stor»2 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.74

- Kurslitteraturen har hittills inte använts och kommer förmodligen inte att göra det heller. Den kostade ändå runt 500 kronor.» (Mycket liten)
- Boken användes inte alls, läraren lade upp allt vi behövde veta på hemsidan. » (Mycket liten)
- jag köpte boken för 460 :- men har bara tittat i den!» (Mycket liten)
- Man kan kolla upp vissa begrepp om man vill veta lite mer, men vi har fått all nödvändig information på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Svåra böcker att jobba med, även om denna verkade vara bättre än förra årets..» (Ganska liten)
- Har endast haft nytta av det material som Hasse delat ut på kurshemsidan. Litteraturen kändes något överflödig» (Ganska liten)
- Kompendier med övningsuppgifter mycket bra, boken för sent med läshänvisning.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»21 67%

Genomsnitt: 3.58

- Ej konsekventa förkortningar i utdelat material» (Mycket dåligt)
- Vill gärna ha sidhänvisningar i PM"et om vart man hittare kunskapen/infot i läromedlen.» (Ganska bra)
- Denna kurs har varit bäst med utdelat material och dylikt.» (Mycket bra)
- Allt av intresse ha funnits här! Kanske hade det varit en bra idé att sammanställa ett kompendium med all info. Det är ju ganska mycket material som alla ska ha.» (Mycket bra)
- Arbetade bara med utdelat material.» (Mycket bra)
- läraren, hans filipsson, använde sig av studieportalen, och INTE ping-pong, vilket jag och de jag pratat med tyckte var mycket bra! studieportalen är mycket bättre och enklare att förstå sig på än ping-pong som är helt oförståelig! dessuyom måste man logga in till ytterligae en sida, nej, nu gör ett stort misstag om ni låter ping.ping ta över som kurshemsida istället för studieportalen!!!! det kan inte nog understrykas!!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.8

- Det var i princip en hel flock som inte hade fattat vad som hade förklarats på föreläsningen, därmed var det väldigt många som behövde hjälp, väntetiden var lång.» (Ganska bra)
- Det är bara att fråga!» (Mycket bra)
- Hans är mycket hjälpsam och ställer alltid upp för att svara på frågor!» (Mycket bra)
- hans filipsson är en underbar lärare, och ifrågasatte inte ens den kontigaste frågan, och även om man gått igenom momenten ett flertal gånger tidigare! på lärarprogrammet går man pedagogikkurser men inte många blir så bra som en gammal kapten som hans!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.74

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»8 25%
Lagom»21 67%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- vi kunde ha orkat med mer, men skönt att börja programmet lite lugnt!» (Låg)
- Med tanke på hur mycket förvirring som uppstod på föreläsningarna, upplever jag det på så vis att ytterligare arbetsbelastning skulle röra till det ännu mer.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»2 6%
Låg»6 19%
Lagom»21 67%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.74

- Jag hade Basic Safety sedan tidigare, skulle önskat alternativ kurs som komplettering/ersättning.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 22%
Gott»16 51%
Mycket gott»7 22%

Genomsnitt: 3.93

- Känns inte riktigt som att man har fått någon vidare klarhet av det som sagts under kursen.» (Dåligt)
- Hans är lite velig ibland och saknar lite struktur» (Gott)
- Undervisningen fungerade bra och det kändes nästan som att examinationen var för lätt i förhållande till kunskaperna.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lite mer fördjupaning»
- Sättet att dela ut material och hålla webbsidan uppdaterad.»
- Filpsson är mycket bra på att lägga föreläsningarna på rätt nivå så att alla förstår detta komplicerade ämne!»
- Samma lärare och samma upplägg på kursen»
- Att läraren lade upp mycket material på kurshemsidan, samt repeterade alla moment»
- Det var mycket bra att vi gjorde övningar även under föreläsningarna. »
- Hans»
- föreläsning med övningar sammtidigt, inte separat.»
- Utdelat material, räkneexempel och läraren»
- ALLT, läraren, upplägget, kurshemsidan på studieportalen, litteratur kan jag inte så mycket om då den inte behövdes!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Något bör göras för att studenterna kan förstå innehållet bättre på föreläsnignar och övningar.»
- Vet ej!»
- Mer struktur på kursen. Vissa har ju inte sett ett fartyg på nära håll och då måste man vara övertydligt o gå långsamt fram i början»
- Ingenting ,det var en jättebra kurs»
- Berätta för studenterna direkt hur lite kurslitteraturen kommer att användas - den av läraren rekommenderade boken behövde aldrig ens öppnas under kursen, och 350 bortkastade kronor känns.»
- Vi har inte haft någon nytta av de böcker vi köpte i början av kursen. »
- Tydligare mål, svårt att sikta i rätt nivå, läste man boken sköt man vilt över målet.»
- Vara noga med att använda enheter vid alla moment i uträkningar. Då blir det lättare att förstå sambanden och se om man har räknat rätt eller inte. Annars blir det bara att man matar inn tal i räknedosan utan att förstå vad som kommer ut och varför.»
- ingenting»

16. Övriga kommentarer

- En bra kurs!»
- behåll hans filipsson!»


Kursutvärderingssystem från