ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande Matematik E, TMV 156

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-10-26
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»7 24%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»8 27%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.68

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»6 20%
100%»20 68%

Genomsnitt: 4.51

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning» (0%)
- Dock ej all SI» (100%)
- Missat något enstaka tillfälle.» (100%)
- har deltagit på alla föreläsningar men inte så mycket på räkneövningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 44%

Genomsnitt: 3.2

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- Eller så kommer jag bara inte ihåg dem från första veckan...» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dessutom så har Lennart givet oss klara och tydliga mål för varje avsnitt vi har gått igenom.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- men även om kursmålen går att förstå kommer man tyvärr aldrig ihåg dem...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 84%
Nej, målen är för högt ställda»4 15%

Genomsnitt: 2.15

- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning» (?)
- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- Känns jobbiga ibland, men det är trots allt universitetsnivå, alltså känns de rimliga, även om alla dessa satser att lära sig är en svårbemästrad övergång från gymnasiet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var väldigt mycket information i den här kursen, jag vet att det mest sannolikt behövs men för mina förkunskaper var det lite mycket» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»5 18%
Vet ej/har inte examinerats än»20 74%

Genomsnitt: 3.66

- examinerar fredag 26/10» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»14 50%

Genomsnitt: 3.21

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning» (Mycket liten)
- undervisningen har kännts lite oordnad ibland. skulle önska lite mer genomgång av teori, de genomgångar som nu har varit har varit "hafsiga". det ger tyvärr nästan ingenting att se ett bevis på overhead, då kan man lika gärna hänvisa direkt till kursboken, eller helst naturligtvis gå igenom bevis nogsamt på tavlan så att klassan faktiskt har sett och hört beviset (och inte bara skymtat det på overhead i en halv minut). Överlag vore det nyttigt att ge studenterna möjlighet att se hur ett matematiskt bevis utförs, hur det sätts upp och genomförs, som det är nu ges ingen direkt förståelse för bevis i allmänhet» (Ganska liten)
- För lite exempel.» (Ganska liten)
- föreläsningarna har varit till stor hjälp men som sagt det är mycket material och allt gicks inte igenom» (Ganska stor)
- Speciellt övningstillfällena har varit mycket givande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 3.03

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- Borde vart svensk bok. » (Ganska liten)
- Kursboken har varit ganska dålig, speciellt i förhållande till vad den kostade. Övrigt mtrl utdelat har varit tillfredställande» (Ganska stor)
- överlag bra bok, även om den är tung...» (Ganska stor)
- Går inte att klara sig utan.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»15 53%

Genomsnitt: 3.46

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- Det var lite krångligt länkat till hemsidan för att få tag på sidan med PM» (Ganska bra)
- Allting fungerar utmärkt och kurshemsidan uppdateras aktivt.» (Mycket bra)
- bra med utpekade speciella uppgifter att göra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»14 48%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.58

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- Har inte ställt många frågor på föreläsningar men möjligheterna har absolut funnits. Oftast sparar jag frågor till övningstillfällen för att där gå igenom det i lugn och ro med handledaren.» (Mycket bra)
- bra!» (Mycket bra)
- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»17 58%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.68

- Har ofta studerat med klasskamrater och tycker det är givande. Synnerligen på SI-mötena så får man en annan synvinkel på många problem.» (Mycket bra)
- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 25%
Hög»18 64%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.85

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- Det blev dock lite hårdare att hänga med om man deltagitit mycket i nollningen...» (Lagom)
- Man måste ligga i för att klara av det. Svårt att säga om den var för hög eller för låg i.o.m. att det är en av våra första kurser.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 28%
Hög»18 64%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.78

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 32%
Gott»13 46%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.78

- Har ej deltagit i undervisningen.» (?)
- Spritt innehåll, men viktiga introbitar inom flera områden antar jag.» (Gott)
- Det märks att det lagts mycket krut för att folk ska klara den här kursen, med SI-möten och övningstillfällen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lennart Falk»
- SI har fått pusselbitar att falla på plats mer än en gång.»
- Övningstillfällen och SI-möten i den utsträckning som vi har idag.»
- bra med två veckor med intromatte! bra med täta duggor!!!»
- SI»
- Har ej deltagit i undervisningen.»
- informativa föreläsningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle ha föredragit lite mindre tid åt repetition från början och lite mer tid åt kapitlen som kom under slutet på läsperioden»
- se fråga 6»
- Starta mer från grunden och jobba uppåt i lägre takt. »
- Har ej deltagit i undervisningen.»
- vill ha fler föreläsningar»
- lättare tenta»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs och föreläsare.»
- skulle önska att föreläsaren åtminstone hade visat symbolerna för "det existerar" och "för varje", tråkigt att så inte har skett och det sänker liksom helhetsintrycket...»
- jag är bara inskriven jag har inte medverkat i någon undervisning»
- Har ej deltagit i undervisningen.»


Kursutvärderingssystem från