ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Programmering av inbyggda system, EDA486

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-07 - 2013-08-29
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»2 7%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»9 33%
Cirka 30 timmar»7 25%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 3

- I genomsnitt blev det nog 25. I början var det ingenting och framåt tentan väldigt mycket» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»2 7%
75%»13 48%
100%»9 33%

Genomsnitt: 4

- Enbart labbarna» (25%)
- Gick endast på tillfällen för att redovisa labbar.» (25%)
- Har valt att inte alltid infinna mig på simulerings-passen utan har utfört, det på den tiden avsedda arbetet, vid annat tillfälle. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 59%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 33%

Genomsnitt: 2.14

- Kommer inte ihåg målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Inga synpunkter.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»13 65%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 3.05

- Ej registrerat resultat än.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 2.7

- Jag bedömde att jag kunde lära mig kursens innehåll själv snabbare.» (Mycket liten)
- Dåligt att systemet med duggor som i föregående mattekurser tagits bort.» (Ganska liten)
- PÅ LABBARNA!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 2.66

- Calculus behandlar metoder som inte alltid stämmer överens med dem som föreläsaren gått igenom vilnet ibland leder till förvirring.» (Ganska liten)
- Arbetsboken var den enda som behövdes kändes det som. "vägen till C" var överflödig när vi redan läst Javan. » (Ganska liten)
- Inte använt så mycket av den kurslitteratur som fanns tillgänglig som jag kanske borde ha gjort, men det jag använde var definitivt till stor hjälp.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»12 44%

Genomsnitt: 3.25

- Hemsidan är för ostrukturerad och det känns som att det saknades information för att jag skulle besöka den regelbundet» (Mycket dåligt)
- Ogenomtänkt hemsida. Mycket sämre upplagd än vad man tidigare varit van vid/ jämfört med hur den såg ut i den tidigare versionen av kursen. Saknar speciellt någon form av veckoplanering där det framgår vilket/vilka avsnitt som skall behandlas kommande föreläsning.» (Ganska dåligt)
- Fick inte reda på att kursen hade en kurshemsida förens i mitten av kursen, trodde bara det fanns en planering. Tydligare info!» (Ganska bra)
- En liten miss förekom till en början då vissa resurser som var avsedda för eleverna av misstag gjorts oåtkomlig på grund av felaktigt konfigurerade läsrättigheter.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 14%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»8 29%
Har ej sökt hjälp»5 18%

Genomsnitt: 3.51

- Läraren är ibland lite väl hastig i sina förklaringar och förutätter att man förstår även om vissa detaljer utelämnas, vilket inte alltid är så lätt.» (Ganska dåliga)
- När man väl fick hjälp var den jättebra men det saknas verkligen lärare på simuleringen och labbarna. Kan man inte ta in typ SI-ledare om det är för dyrt med riktiga lärare?» (Ganska dåliga)
- Lite kaos på vissa labb-pass » (Ganska bra)
- Fler handledare! Det blev snabbt långa köer och väntetider, både på simuleringar och laborationer.» (Ganska bra)
- Väldigt många som vill ha hjälp. Det är svårt att komma fram.» (Ganska bra)
- ibland svårt att hinna få hjälp på labbar/simpass» (Ganska bra)
- Johan Olofsson! Extremt bra, som kan lösa och svara på ALLA frågor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»22 84%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.92

- Men gjorde alla labbar själv.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 48%
Hög»10 37%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.55

- Det var betydligt svårare att ta till sig stoffet än i de föregående mattekurserna vilket innebar att mer tid gick åt.» (Hög)
- Det blev lite pressat ibland med laborationerna, mestadels för att man ibland stötte på ett litet problem men fick vänta 1 timma för att få den 1 minuts hjälp man behövde.» (Hög)
- Det skilde sig mycket från vecka till vecka. Båda labbarna som handlade om Borren (assemble och sen C) var väldigt jobbiga och tog mycket tid. Medan vissa av de andra labbarna gick göra på någon timme. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 48%
Hög»9 33%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.59

- Som tur var så var matten slapp nog så man kunde lägga mer fokus på denna kurs.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 34%
Gott»10 38%
Mycket gott»6 23%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kanske svårt att göra något åt detta men jag har otroligt svårt att lära mig att programmera genom att få lyssna på föreläsningarna. allt jag lärde mig lärde jag mig på labbar och simuleringar.» (Dåligt)
- Fungerar men det finns en del att förbättra.» (Godkänt)
- Överlag bra» (Gott)
- Bra, intresserade lärare. Bra upplägg. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Morsekod-labb»
- Goa, sympatiska handledare på labbpassen.»
- Labbarnas innehåll är intressant och mycket givande.»
- Föreläsarna var mycket bra. cred till dom! »
- Johan Olofsson! Extremt bra, som kan lösa och svara på ALLA frågor!!»
- Ofta bra övningar då de var praktiska, konkreta och varierade i upplägg i jämförelse med föreläsningar.»
- Laborationerna.»
- Den stora möjligheten till hjälp. Demo-föreläsningen och simuleringspassen kommer väl till användning om man har svårt för ett moment. ------------------------------------------------- Användningen av HCS12-processorn bör vara kvar eftersom den har varit lätt och behaglig att arbeta med. ------------------------------------------------- Föreläsningen om Realtidskärnan bör också vara kvar då den ger en djupare inblick i hur pseudoparallellism byggs upp med relativt enkel kod.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre assembler, mer c. Klarade halva kursen på att enbart läst den förra »
- Tydligare instruktioner i labb-pm. Börja med C något tidigare.»
- Labben om kösystemet var för svår för vad man kunde vid tillfället. »
- Fler rekomendrade typuppgifter. Bättre lösningar till de tidigare tentamina hade varit på sin plats. De som delades ut var väldigt svårlästa. Dessutom var bara svaren presenterade. En kort uträkning gör det mycket lättare att se om man gick rätt tilväga eller kan användas för att förstå metodiken om man inte klarar uppgiften på egen hand. Sänk tempot en aning på grundläggande bitar i kursen. Exempelvis vid behandling av gradienten. Variabelsubstitution etc.»
- Bröd och fler handledare åt folket! Gärna lite praktiska exempel under föreläsningarna, dvs inte färdigskrivna som visas på overhead.»
- Labb-pm. Det är inget fel på själva labbarna, enbart hur de är beskrivna. Texten är otydlig och det skapar förvirring.»
- UPPDATERADE LABBDOKUMENT! Det skall inte stå utadress $3ff2 i labbhäftet om det ska vara $3ff0 exempelvis! Det orsakar mycket slöseri med tid!!!!!»
- Mer hjälp under laborationsförberedelser»
- Eventuellt fler övningsledare på simpassen inför svåra labbar.»
- Mer simmulationspass.»
- Introducera en liten kort genomgång, ca 10 mins kanske, om hur man läser instruktionslistan. Speciellt menar jag då hur sida 3,4,5 kopplas ihop med assemblerdirektiven på sidorna 6-19. Det går givetvis att lära sig på egen hand men genom att bara kort förklara den biten tror jag man kan bespara många en del huvudbry. »
- Fler övningsledare»

16. Övriga kommentarer

- En fralla, fralla fralla.»
- Bra skötta övningar av viktor!»
- Bra utformad kurs. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från