ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemisk miljövetenskap, KKM080, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»15 55%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.74

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»1 3%
75%»13 48%
100%»11 40%

Genomsnitt: 4.22


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 54%
Ja, i hög grad»5 22%
Vet ej/har inte examinerats än»5 22%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»12 46%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»6 23%

Genomsnitt: 2.69

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»8 30%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.53

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 23%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 2.88


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 25%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»1 3%
Har ej sökt hjälp»8 29%

Genomsnitt: 3.37

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt samarbete»6 22%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»23 85%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 44%
Hög»14 51%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.48


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»7 25%
Godkänt»14 51%
Gott»5 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.85

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många gästföreläsare är bra!»
- Ekologidelen var väldigt intressant. Swanbergs föreläsningar var jättebra. Informativa och med tyngd på mekanismerna bakom miljöproblem.»
- Föreläsare med ingenjörsbakgrund.»
- Att man kan göra olika arbeten för att få bonuspoäng.»
- Att häften med slidsen delas ut till varje lektion»
- Alla olika gästföreläsare. Det gav en bred inblick i hur miljövetenskap tillämpas.»
- Föreläsningen om Ekologi och människa var intressant och kändes relevant för programmet. Den valfria uppgiften med boken Giftfri miljö gav en inblick och ökade intresset för gifter i samhället. Det var givande att avsluta med ett seminarium. Artiklarna som också var en valfri uppgift var också ett intressant inslag i kursen.»
- Bra med gruppdiskussioner! Men de kan nog göras mer specifika och inriktade på problemlösning. Istället för att diskutera vad Hållbar utveckling betyder för individen så kan man i grupp till exempel försöka komma fram till hur man uppnår ett miljömål för en viss industri.»
- Många föreläsare var bra»
- Föreläsarna för riskanalys och globala miljöeffekter/hållbar utveckling»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker att upplägget på tentan, där många gästföreläsare frågar efter specifika saker, inte visar om man har lärt sig något. Att plugga in bilder och förkortningar kan göras kvällen innan istället för att man lär sig samband och att utvärdera, som stora delar av tentan saknade.»
- Mekanismerna bakom försurning och övergödning kunde ha gåtts igenom något mer noggrant.»
- Var tydligare med vad det är för kursmaterial och var man får tag på det. Det finns inte tillräckligt med information på powerpointsen, jobba på det.»
- Föreläsarna bör utvärderas var för sig, många gjorde ett bra jobb men LCA:delen behöver utvecklas. Kursen spretar något otroligt och skulle nog må bra av mer kontakt mellan föreläsarna. Fyra av lärandemålen har stark koppling till kemi eller biologi 1. förklara förutsättningar för mänskligt liv med avseende på ekologiska processer och naturliga kretslopp 2. beskriva kemiska och fysiska mekanismer bakom regionala och globala miljöeffekter 3. bedömma miljö- och hälsofaran av användning, spridning, kemisk omvandling och effekter av enskilda kolväten, klorkolväten och andra ämnen 5. ta hänsyn till egen och andras hälsa i arbetsmiljön via kunskaper om ekologiska och toxikologiska aspekter på kemikalier Dessa delar skulle bättre kunna dra nytta av de förkunskaper vi har (35p kemi och 15-20p biologi)»
- Tydligare och mer konkreta mål efter alla föreläsningar. De målen som fanns nu var väldigt breda och omfatta i princip ALLT som tagits upp under föreläsningarna. Det var därför svårt att veta vad som ungefär skulle komma på tentan eftersom det i princip kunde vara vad som helst och ibland väldigt detaljerat. »
- Att Schemat inte bara finns på PM utan även på Chalmers Schema sida. Undvik så många uppdateringar av schemat»
- boken "giftfri miljö" borde bytas ut, att använda sig av material som är så gammalt och irrelevant känns väldigt konstigt.»
- Korta ner LCA-föreläsningen till 1 om den ska vara kvar alls. Endast de som gjorde ett projekt i ämnet hade nytta av att föreläsningen gick in så djupt i ämnet.»
- Kravet på detaljkunskap. Kursen är 4.5 poäng, men det var väldigt mycket material att läsa in inför tentan för en såpass liten kurs. På tentan testades nästan bara detaljkunskap, och jag upplevde att det bara ställdes krav på hur mycket man har kunnat lära sig utantill och inte på vilken förståelse man har om ämnet. Vem som helst kan lära sig något utantill, men det krävs mer för att kunna förstå sitt ämne. Jag hade förväntat mig mer av kursen än att behöva sitta och memorera siffror och årtal.»
- Det var en väldigt spretig kurs med för många föreläsare om helt skilda områden. Jag anser att det var för stort fokus kring lagar och bestämmelser sring miljön vilket inte känns relevant för studenter bioteknikprogrammet. Jag hade hellre sätt att mer fördjupning kring faktiska miljöprocesser exempelvis reaktioner för miljöproblem eller hur olika gifter verkar kemiskt. Det bör framgå tydligare vad som är viktigt att ta med sig från varje föreläsning då de övergripande kursmålen var otydliga eftersom kursen hade så många vitt skilda delar. »
- Försök att få bort "onödiga" och för specifika frågor från tentan. Jag ser ingen anledning till varför jag ska veta exakta antalet kemikalier i Sverige eller hur trädormen i Guam ställer till med problem. Istället så räcker det med att nämna antalet under en föreläsning och att man ska ge några exempel på problem med inkräktande arter som tentauppgift.»
- För stökigt och rörigt med så många olika "gästföreläsare".»
- Det är en intressant kurs, men den kändes väldigt konstig att skriva tenta då frågorna blev väldigt flummiga och väldigt specifika i vissa fall. Skulle kanske passa bättre med en annan sorts examineringsalternativ, exempelvis en hemtenta med lite färre men större frågor.»
- Konstigt upplägg med en massa "gästföreläsningar" och sedan en stor tenta på allt. Svårt att veta vem som var ansvarig för vad. Tycker att tentan borde tas bort och ersättas med tex case eller annan uppsats. Som det ser ut idag är tentan som ett högstadieprov med utantillkunskap om en massa olika system man lär sig utantill och sedan glömmer för att det känns irrelevant och inte speciellt verklighetsanknutet.»
- Vore bra om man kunde arbeta med en kursbok, vilket inte finns för tillfället. »
- LCA bör göras mer intressant (många sov)»

16. Övriga kommentarer

- Kursen är väldigt tråkig.»
- Schemat var ett stort problem. TimeEdit och kurshemsidan var inte synkade. Det är inte hållbart att man ska behöva kolla kurshemsidan dagligen för att veta om man har föreläsning eller inte. »
- Ett förslag är att denna kurs skulle kunna bestå av ett projekt och en mindre tenta.T.ex. göra en egen livscykelanalys på en produkt som projekt och kanske ha tenta på bland annat ekologidelen. Jag tror att fler skulle lära sig något av kursen istället för att trycka in all fakta några dagar före tentan.»
- Det kan vara bra att se över informationen i PM om man använder samma som tidigare år - datum och dylikt ändras något. »
- Jag skulle vilja att man problematiserade miljödebatten ytterligare (som om den inte vore komplex nog ^^). Det pratas mycket om hur dåligt miljön tas om hand och hur viktigt det är att vi skyddar den. Men vilka åtgärder är skäliga att använda? Är det okej att tvingas göra avslag på ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och levnadsstandard för att hjälpa miljön? Mer sådana diskussioner, där miljöåtgärder inte bara är av godo, skulle jag vilja se!»
- Väldigt svårt att få grepp om en kurs när det ej är tydligt vem som är kursansvarig (alltså vi visste men hade mkt få föreläsningar med denna person)»
- lite oklar kurs»


Kursutvärderingssystem från