ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkters kemi 2009 lp4, KPO055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»10 58%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»3 17%
25%»1 5%
50%»2 11%
75%»8 47%
100%»3 17%

Genomsnitt: 3.41


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 58%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 23%

Genomsnitt: 2

- Bra & Tydliga mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 3.09

- Däremot borde det vara mycket tydligare att alla svar på tentafrågorna inte skulle finnas i kurslitteraturen. Man fick utgå från målen för kursen och förläsningsslides för att få en uppfattning om vad man behövde kunna.» (Ja, i hög grad)
- Jag kan vet inte i vilken utsträckning. Jämförde inte.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.35

- Inte närvarat.» (Mycket liten)
- Redovisningarna var dock bra!» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 2.76

- Bara slides och vetenskapliga artiklar, vore bättre med en lärobok, även om en sådan är svår att hitta.» (Mycket liten)
- Flummigt att inte ha någon kursbok! Pärmen var ibland förvirrande..» (Ganska liten)
- Detta är ett stort problem. Skall kursen baseras på powerpointslides måste slidesen gå att läsa utan att läraren pratar om dem. Det bästa hade såklart varit att ha en kursbok men om det inte är möjligt tycker jag att alla lärarna borde inkludera en artikel som behandlar det som tas upp på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Kurslitteraturern speglade inte vad man var tvungen att kunna för tentan. Vi spenderade mycket tid framför datorn för att googla fram svar på frågeställningar.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.82

- Det tog alldeles för lång tid innan materialet kom upp på studieportalen. » (Mycket dåligt)
- Allt material fanns inte i pärmen, fick hela tiden jämföra vilka föreläsningsanteckningar som fanns i pärmen och vilka som inte gjorde det.» (Ganska dåligt)
- Det blev ganska rörigt med så mycket information på sidan och » (Ganska dåligt)
- Schemat var dock rörigt och någon gång satt hela klassen i salen och få då reda på att föreläsaren inte skulle komma. Det är inte acceptabelt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.47

- projekter var inte klara nog, lärarna förstod inte själv vilken nivå projekten låg på» (Ganska dåliga)
- Både vad gäller projektet och övriga frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»5 29%
Lagom»10 58%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- projekten tog mkt tid då det vara omöjligt att få fram information om ämnena som tillfredställde handledarens nivåkrav» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»3 17%
Lagom»7 41%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Kandidatarbete» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 23%
Godkänt»6 35%
Gott»4 23%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.35

- kursen känndes så meninglöst och tentan var ännu värre, jag tycker att man behöver skriva tenta för denna kurs när man gör projekt.» (Dåligt)
- Jag upplever inte att jag fick några färdigheter som jag kan använda från kursen. Det var mer en korvstoppning av kunskap» (Dåligt)
- Lite flummig... Saknar verkligen riktig kurslitteratur!!» (Dåligt)
- Men på tok för lätt.» (Godkänt)
- Intressant ämne som man även har stor nytta av i vardagssammanhang.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projekten.»
- projekten»
- Göran som kursansvarig»
- Projekten och redovisningarna tyckte jag gav mkt.»
- upplägget med fyra ämnen och flera olika metoder till dem»
- Nivån på tentan. Inte för ingående utan hölls på ett grundläggande plan som ju var tanken med kursen.»
- Konceptet med 4 olika produkter var intressant»
- De bra föreläsarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nivån.»
- ingen tenta, det räcker med bara projekterna.»
- Att Hans är ansvarig för livsmedelsdelen. Att de ansvariga för projekten är snabba på att svara och meddelar alla ändringar de vill att man ska göra när de fått första utkastet av rapporten.»
- föreläsningarna. en del var riktigt dåliga. tyvärr»
- projekten man kan inte anta att alla som läser kursen skriver kandidatarbetet samtidigt och därigenom lär sig hur man ska referera och likande. flera av oss gjorde inte kandidatarbetet samtidigt så som pappersnissen tror»
- Mer seriositet och krav på de egna arbetena. Kunnigare ämnesansvariga (nu var det väldigt svårt att få svar på vissa saker. De som är ansvariga för produkten måste kunna alla områden som det görs arbeten om, tex reologi, NIR osv.) En röd tråd saknas och det är svårt att få en uppfattning om hur saker hänger ihop och vad man ska kunna. Nivån på föreläsningarna var alldeles för hög. För mycket på detaljnivå vilket ju inte är meningen med kursen.»
- Slidesen till FIskdelen, En labb skulle vara trevligt att ha, »
- Kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- bra och lärorik kurs. önskar alla kurser var lika givande!!»
- Pärmar med papper känns slösigt. Det som finns på nätet räcker.»


Kursutvärderingssystem från