ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Terrester navigation, LNC046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»15 32%
Cirka 20 timmar»16 34%
Cirka 25 timmar»7 15%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»5 10%

Genomsnitt: 2.28

- Har varit på alla föreläsningar och SI-tillfällen. Har gjort att jag inte känt något behov av att plugga så mycket hemma.» (Högst 15 timmar)
- har navigerat en del innan.» (Högst 15 timmar)
- Jag borde ha ägnat mer tid åt eget arbete, men av nybörjarmisstag blev jag lockad av allt annat som hände runt omkring skolan den första tiden.» (Högst 15 timmar)
- Hade läst liknande kurs tidigare därför behövde ja inte lägga ner mkt mer tid än undervisningen. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»4 8%
100%»41 87%

Genomsnitt: 4.82

- kunde ca 50 % sedan innan» (75%)
- Formatet på föreläsningarna passade mig och man lärde sig det mesta genom att vara på föreläsningarna, därför har jag varit på alla.» (100%)
- väldigt bra upplägg, kanske något sega. » (100%)
- Mycket bra med obligatoriska övningar man måste klara av. Borde vara så i fler kurser.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 76%

Genomsnitt: 3.63

- Alla mål skrivna nu för tiden, både i gymnasiet och på högskolan är gammeldags skrivna, ger en hel del utrymme för egen tolkning (inte positivt)och är formulerade på ett svårt sätt. Det skulle vara bra om man kunde modernisera språket i dem så de blir mer lättlästa och lättare att tolka och förstå. Det är ju läraren som gör tentan och sätter betyg, därför vore det bra om det är läraren som själv tolkar och "översätter" kursens mål till eleverna. Ett stort plus hade varit att man lägger en timme på att gå igenom målen bättre än det vi gjorde i början av kursen!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»44 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- finns fler moment att ta med. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Möjligen lite högt ställda till nya elever som inte har varit till sjöss innan » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 10%
Ja, i hög grad»33 71%
Vet ej/har inte examinerats än»8 17%

Genomsnitt: 3.06

- Tycker att det var en bra täckande tentamen(i kursens hela utsträckning).» (Ja, i hög grad)
- Har dock gjort några gamla tentor där jag tyckte att de testade om jag nått målen på ett bra sätt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 17%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»23 48%

Genomsnitt: 3.27

- lärarn svarar inte jättegärna på frågor till uppgifter» (Ganska liten)
- Upplägget har varit bra, först teoretisk genomgång av navigation mm, sedan praktik på vad vi lärt oss. Jag lär mig bra av övning, i stället för att bara sitta på föreläsning. Lärarna var strukturerade i sin utlärning.» (Mycket stor)
- Speciellt övningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»15 32%
Ganska stor»14 30%
Mycket stor»13 28%

Genomsnitt: 2.78

- hade en egen annan bok som förklarade bättre än Navigation 1» (Mycket liten)
- Speciellt övningshäftet» (Ganska stor)
- Att man har en tråkig gammal dassig bok från 1843, Nav 1, är kanske något man borde kolla närmare på. Kan inte tänka mej, som det sas, att det inte skulle finnas en bra, nyare navigationsbok 2010.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»23 48%
Mycket bra»19 40%

Genomsnitt: 3.29

- » (Ganska dåligt)
- dålig förberedelse inför simulatorövningarna. FÖrbereder man eleverna innan går det att få ut mer effektiv tid från simulatorn som redan är hårt bokad» (Ganska dåligt)
- Övningstentan borde dock ha funnits till hands mycket tidigare i kursen. Iallafall övningar med liknande uppgifter (Många moment i samma uppgift).» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»12 25%
Mycket bra»23 48%
Har ej sökt hjälp»9 19%

Genomsnitt: 3.76

- läraren svarade ogärna på frågor om uppgifter. hade önskat att han kunde visa fysiskt hur man gjorde ibland.» (Mycket dåliga)
- Har ej behövt så mycket hjälp. SI-tillfällena däremot bra om man ville ha lite extra hjälp på vissa frågor.» (Ganska bra)
- Har inte varit intresserad av att få hjälp» (Ganska bra)
- SI-lektionerna fungerade mycket bra för att få sina frågor ställda. Även navigationsövningarna var mycket bra.» (Mycket bra)
- för mycket uppgifter på övningstillfällena, för lite "ställa frågor tid"» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»30 63%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.72

- I simulatorn» (Ganska bra)
- plugga med andra har gett mer än lektionstiden.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 12%
Lagom»33 70%
Hög»6 12%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.08

- bara för att ja läst liknande ämne tidigare.» (Låg)
- Det är alltid ovant första terminen. Den höga arbetsbelastningen har både på bristen på förkunskaper och på dålig planering när det gäller mig. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»11 23%
Lagom»27 57%
Hög»9 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- har läst de ämnet innan» (Låg)
- Samma som ovan.» (Hög)
- tre intensiva kurser och tentamenstillfällena låg för nära varandra» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»6 12%
Gott»17 36%
Mycket gott»23 48%

Genomsnitt: 4.31

- Navigation är ett intressant och roligt ämne helt enkelt. De praktiska övningarna i kursen i simulatorn förgyllde helt klart kursen.» (Gott)
- En väldigt bra och välstrukturerad kurs. Göran är en otroligt pedagogisk lärare som underlättat den här kursen otroligt. » (Gott)
- Allting kändes väldigt klart och tydligt. Man visste vad man skulle göra och hur allting var upplagt.» (Mycket gott)
- Mycket kompetenta och duktiga lärare!» (Mycket gott)
- Tycker denna kurs var klockren!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samma ordning och reda på upplägget och föreläsningarna.»
- lärarens mycket bra pedagogik»
- Föreläsningarna var jätte bra, läraren var sjukt bra på att rita figurer och förklara med hjälp av dem.»
- Kurs-PM var väldigt tydligt med läsanvisningar och information»
- voyage planning innan simulator. Strukturen/upplägget av kursen. »
- att man hade övnings timmar som var obligatoriska så man fick se att man verkligen fattat de som gåtts igenom»
- Småproven vid varje övningstillfälle, mycket bra sätt att veta hur man ligger till kunskapsmässigt.»
- Övningarna och simulatorövningarna.»
- SI-lektionerna»
- Blandningen mellan praktik och teori.»
- bestickstriangelmomentet»
- De tydliga och långsamma föreläsningarna.»
- Göran och hans sätt som lärare med bl.a. användandet av tavlan och ritande (istället för PowerPoints). Övningshäftet.»
- Allt!»
- Övningarna»
- Diagnoserna/duggorna som vi haft längs hela kursen. Simulatorövningarna»
- Göran Larssons sätt att undervisa»
- övningstillfällena! Ju fler desto bättre, i denna kurs hade vi lagom många, det är dessa man kommer frammåt på.»
- Rubbet»
- Obligatoriska övningar»
- Det varierade innehållet, där teori varvades med laborationer och övningsprov. Framför allt övningsproven gav en mycket god bild av hur ens kunskaper förhöll sig till kursmålen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt.»
- Genomgång av Beräkningar för loxodromkurser kunde ha gjorts tidigare än en vecka innan tentamen.»
- Mer simulator! De två tillfällen som vi var där känns inte tillräckligt för att man ska få känna hur det är i verkligeheten.»
- Ett interaktivt verktyg för att lära sig sjömärken och mer interaktiva presentationer som kan läggas ut på Ping-Pong»
- fler anekdoter. »
- »
- - Fler övningar i samband med föreläsningar, t.ex. föreläsning på förmiddagen och övning på eftermiddagen. - Övningar tidigare i kursen, annars blir det lätt att man skjuter fram sitt lärande och sedan får man en chock på övningarna plus att man har glömt en del från tidigare föreläsningar.»
- Trots att facit i vissa uppgifter i "övningshäftet" inte stämde, så påtalades detta och vi rättade facit ihop med lärarna.På det hela taget påverkade inte detta undervisningan, men om man strävar efter att bättra sig så borde övningshäftet uppdateras så att det stämmer med nytryck av sjökort.»
- Kursliteraturen skulle kanske kunna vara mer intresseväckande»
- Tydligare definieringar av vissa begrepp»
- vet ej»
- Fler tillfällen till simulatorövningar.»
- Inget!»
- Inget jag kan komma på»
- Uppdatera Nav 1 boken»
- Undervisnings teknik vid simulator övningarna. Mindre kritik och påpekande av det man inte gjorde rätt. Förslag och tips för bästa agerande skulle ha varit mer uppskattat!»
- bör skriva ut vad som ska tas upp på föreläsningarna, då många kan mycket sedan innan och då kan fokusera den tiden på att läsa hemma när något de redan kan ska tas upp i flera timmar. Bättre förberedelse inför simulatorövningar, pedagogiskt förklarat samt även bättre guidning av läraren vilket skulle effektivisera.»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Nav-simulatorn: Är samma ljusstyrka på skärmen för alla fyrarna, även om avståndet kan skilja sig flertal NM. Något som kanske kan fixas? :) För övrigt så har kursen vart bra!»
- Inget illa menat på något sätt men läraren Björn Larsson behöver verkligen prata högre och inte fullt så monotont. En mick tror jag skulle kunna vara en bra lösning. Anledningen till att jag inte tagit upp detta är för att jag själv har inte haft något stort problem med det då jag inte anser att jag lär mig bra på föreläsningar.»
- All heder åt Lars Markström som hållit utomordentliga SI-lektioner!»
- jag lär mig bäst under praktiska övningar, gärna med gamla tentor så man slipper traggla om i princip samma upppgifter hela tiden iaf jag tröttnar snabbt då, så mer övningstentor säger jag.»
- Mycket bra genomförd kurs. Lätt bästa den läsperioden.»
- Har efter skriven tenta försökt kontakta Göran för funderingar på tentan men fått väldigt dåliga svar, typ inte några alls, han har bara hänvisat till svaren och uträkningarna som ligger på pingpong. Ja jag vet att de ligger där och hur de ser ut, men det är ju just det jag opponerar mig mot. Kännas som att en lärares ord är lag vilket jag absolut inte håller med om, kolla bara på övningshäften gjorde av lärare, de innehåller otaliga fel.»


Kursutvärderingssystem från