ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-4 Kommunikation och ingenjörskompetens, kommunikationsdelen, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Observera att denna enkät endast rör kommunikationsdelen av kursen. Ingenjörskompetensdelen har en separat enkät!

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»23 60%
Cirka 20 timmar»12 31%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.55

- Projektet tog väldigt stor del av veckans tid.» (Högst 15 timmar)
- Då den gled in lite grann i projektkursen så är det lite svårt att uppskatta tiden jag la ner, kan mycket väl varit mer.» (Cirka 20 timmar)
- Större delen av tiden gick till Projektet.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att avväga p.g.a kursens arbete delas med vår IT-Projekt-kurs» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»10 26%
100%»28 73%

Genomsnitt: 4.73

- Blev sjuk och missade 2 veckor men det funkade ändå.» (75%)
- Med tankte på att man inte riktigt fick det klart för sig vilka uppgifter/ föreläsningar som var obligatoriska så fick man se till att befinna sig på plats så ofta som möjligt.» (75%)
- Vad jag minns råkade jag missa en föreläsning, men inte mycket mer än så.» (75%)
- Ungefär.» (100%)
- Ca. 90%, varit sjuk några dagar» (100%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 45%
Jag har inte sett/läst målen»14

Genomsnitt: 2.41

- Väligt difust och svårt att konkret kunna "pricka av" uppfyllda mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen beskriver för visso vad det är som skall uppnås men jag anser inte att lärarna följde dessa mål till fullo» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 10%
Ja, målen verkar rimliga»24 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.92

- Vid många tillfällen kändes det som att man var tillbaka på mellan/högstadiet vilket jag personligen anser vara förolämpande.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kändes som att gå i mellanstadiet ibland då vi övades i att dela upp en text i stycken.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Skulle gärna ha mer ledning i presentationsteknik.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag hade nog lite fel förväntningar, då detta främst är en praktisk färdighetskurs, men jag tycker att lite mer socialpsykologisk och kulturanalytisk kritik kring språk och kommunikation inte hade skadat.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»6 20%
I viss utsträckning»13 44%
Ja, i hög grad»10 34%
Vet ej/har inte examinerats än»3

Genomsnitt: 2.13

- Examinationen testade i större grad hur väl gruppen fungerade och hur bra man var på att skriva i grupp än om man individuellt har lärt sig något. Vidare tror jag det är vanligt att någon i gruppen blir drivande och att inlämningen blir huvudsakligen en eller någras verk än hela gruppens. » (Nej, inte alls)
- Presentationen vi gjorde i slutändan låg till stor grund för vårt slutbetyg, dock hade vi knappt fått någon övning alls i presentationsteknik eller liknande..» (Nej, inte alls)
- Kan vara svårt att se vem som gjort vad eftersom det är mycket grupparbete. Men det fungerar bra tycker jag» (I viss utsträckning)
- Men man fick själv lära sig hur man framförde en bra presentation.» (I viss utsträckning)
- Kursens moment ledde väldigt konkret fram till examinationen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»18 47%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.47

- Mycket känner man igen sen innan men det var bra att få repetition. Kanonbra med att få lite mer koll på hur man bör lägga upp saker när man skriver en text.» (Ganska liten)
- Det kändes inte som att kursen innehöll särskilt mycket nya saker att lära sig, så mitt betyg beror egentligen inte på någon brist i undervisningen.» (Ganska liten)
- Väldigt väldigt liten respons på det vi gjorde - och responsen har varit uppenbar för det mesta. Så liten utvecklingsmöjlighet.» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig hur man använder Harvardsystemet och det är ju bra.» (Ganska liten)
- Det mesta kunde jag redan. Men bra övningar. Föreläsningarna var dock triviala/självklara.» (Ganska liten)
- Praktiska delarna lärde man sig mest av» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kursmaterialet varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»21 55%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»8 21%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.71

- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- Var inte så mycket kursmaterial att tala om.» (Mycket liten)
- Har inte haft något» (Mycket liten)
- Mitt eget fel, jag har helt enkelt inte använt mig av det.» (Mycket liten)
- Fanns ej mkt kursmaterial.» (Mycket liten)
- Endast svaga riktlinjer för hur rapporten skulle skrivas samt väldigt difusa beskrivningar av deluppgifterna. Dock bra med anvisningar ang. storlek på uppgifterna (anta ord).» (Mycket liten)
- Exempel på texter är bra» (Ganska liten)
- Rapportkommentarer från Linda = Guld!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»17 44%
Ganska dåligt»16 42%
Ganska bra»4 10%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 1.71

- sämsta webbsidan någonsin» (Mycket dåligt)
- Ping Pong är så groteskt dåligt så det liknar ingenting.» (Mycket dåligt)
- Nästan alla inlämningsuppgifter skickades ut för sent. En vecka innan hade kanske varit bättre än de 2-3 dagar innan som många inlämningsuppgifter och dess instruktioner lades ut. PingPong är ett ganska grötigt system och kräver massa arbete runtom, t.ex. att det är omöjligt att läsa PDF-filer utan att ladda ner dem, svårnavigerat, etc. » (Mycket dåligt)
- Det var extremt svårt att få reda på någonting överhuvudtaget. Det började med att det inte verkade finnas en länk till kurshemsidan någonstans, under de första föreläsningarna refererades det till den men ingen länk gavs. När man äntligen fått tillgång till den så blev det inte bättre. Det var flera inlämningar och redovisningar men det var väldigt svårt att få annat än en vag bild av vad som skulle göras och lämnas in. Allmänt otydliga krav. Föreläsningsanteckningar inkompletta och svåra att hitta eftersom de inte alltid var märkta med datum eller vad de innehöll, dessutom inte alltid uppladdade i tid. Det här var en kommunikationskurs, men jag har aldrig varit med om sämre administrativ kommunikation i en kurs förut.» (Mycket dåligt)
- Jag upplevde det hela som väldigt rörigt. Det var svårt att veta vad som skulle göras, när det skulle göras, och hur man skulle göra det, och det var svårt att hitta den viktiga informationen över huvud taget. Uppgifter kunde utan förvarning läggas upp på Ping Pong en kort tid innan deadline, och jag hade antagligen missat dem om jag inte blivit varnad av klasskamrater. Vidare så gick det inte att hitta någon sammanfattad beskrivning av uppgiften att skriva rapporten, de instruktioner vi fick var saker som i förbigående nämndes under föreläsningar, feedback på det vi redan skrivit (och därför redan fått göra antaganden), samt det man hörde från klasskamrater.» (Mycket dåligt)
- Som säkert många andra påpekat, ping pong är kasst. Visst att vi inte använt ping ping jättemycket i andra kurser, men användarvänligheten av systemet har verkligen stora brister. » (Mycket dåligt)
- Pingpong har varit katastrofalt att använda som webbsida, vilket är svårt att avgöra om det beror på de kursansvariga eller på pingpong som sådant. Material har varit svårt att finna på sidan, ofta på grund av att mappstrukturen i Dokument-fliken är kaosartad. Aldrig tidigare har det varit så svårt att hitta föreläsningsmaterial i en kurs. Vissa gånger verkar föreläsaren ha helt glömt av att lägga upp materialet alternativt misslyckats med att göra materialet tillgängligt för samtliga, vilket gör att informationen når oss studenter mycket senare än vad som borde vara acceptabelt. » (Mycket dåligt)
- Väldigt osmidigt att navigera på sidan och hitta det man ville åt.» (Mycket dåligt)
- Jag kanske inte är van vid PingPong, men tyckte det var i allmänhet konstig och jobbig layout för att man lätt ska kunna hitta information på vad som skall göras och vad som skall skickas in. » (Mycket dåligt)
- Sällan som material låg upp när lärare sa det, dåligt organiserade dokument. Varje gång man skulle leta efter något material på pingpong tog det lika lång tid och man hann bli irriterad. Väldig dålig respons vid mailkontakt med lärare.» (Mycket dåligt)
- Pingpong kan vara jättebra om läraren använder den rätt, dock har det varit väldigt rörigt i den här kursen.» (Mycket dåligt)
- Pingpong är konstigt och ointuitivt.» (Ganska dåligt)
- En del förvirring och strul med pingpong.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta till nya saker som hänt. Man måste anteckna ner på föreläsningarna och sedan leta upp specifika uppgifter på webben. Om man går in på ping pong för att kolla "vad som hänt sen sist" så missar man alltid informationen» (Ganska dåligt)
- Ofta har man inte fått så mycket information om saker. Vissa saker har dykt upp. En information fick jag via facebookgruppen vår klass har. Tror inte jag kunde hitta det på hemsidan. Annars har det varit bra att se saker på hemsidan :) Kan vara att man är ovan vid pingpong» (Ganska dåligt)
- Dåligt med info kring deadlines etc. Responsen kom ej i tid.» (Ganska dåligt)
- Ping pong är ett fantastiskt dåligt system» (Ganska dåligt)
- Ping pong är undermåligt och icke intuitivt» (Ganska dåligt)
- Lite dålig kommunikation, det var inte helt tydligt vad som gällde vid alla deadlines, och inte alltid tydligt att vi ens hade en deadline vissa veckor. Visserligen fick vi ett schema vid kursstart, men det hade uppskattats om ni påpekat om deadlines.» (Ganska dåligt)
- Samordningen med resten av programmet borde förbättras, för det är för många första gången de kommer i kontakt med PingPong. Antingen borde mer tid/resurser ägnas åt att bekanta studenterna med systemet, eller så borde det redan tidigare i programmet ges möjlighet att bekanta sig med det.» (Ganska dåligt)
- Pingpong är inte den bästa av möjliga medier att ha sin kurshemsida på.» (Ganska dåligt)
- Ping-Pong var dåligt organiserat, visst material var svårt att hitta (exempelvis mallar för artikeln/rapporten), tog ett tag för sidan att komma upp etc. En hel del strul helt enkelt, men funkade i övrigt okej.» (Ganska dåligt)
- Detta var första kursen som använde ping-pong. Fungerade bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»7 24%
Har ej sökt hjälp»9

Genomsnitt: 2.93

- Ställde en fråga till handledare över Ping Pong, fick inget svar förens ett par dagar senare på en föreläsning. Behövde ha svar på frågan för att kunna arbeta vidare med kursen. Inte okej.» (Mycket dåliga)
- Möjligheterna att ställa frågor har absolut funnits, dock är det tråkigt när samma fråga får olika svar hos de båda kursansvariga.» (Ganska dåliga)
- Ofta fick man olika svar av olika lärare. Möjligheten att ställa frågor under övningspass/föreläsningar fanns absolut. Som ovan vad det dålig respons vid mailkommunikation.» (Ganska dåliga)
- Möjligheter att ställa frågor fanns, svaren var ibland inte så konkreta.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet och peer response-arbetet fungerat mellan dig och övriga studenter?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»17 47%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.38

- Överlag bra, men hänger helt på att gruppen man paras ihop med går in för uppgiften.» (Ganska bra)
- Var så bra grej verkligen! Så mycket creds till er som föreslog det :-D» (Mycket bra)
- Peer response-övningen var oerhört givande. Vår grupp samarbetade dessutom med en annan för att ge varandra input på förbättringar som eventuellt kunde missats annars.» (Mycket bra)
- Riktigt bra att kunna få läsa en annans grupps arbete samt ge och få feedback i en dialog. Enkelt att man snöar in om man inte får åsikter utanfrån.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 23%
Lagom»27 71%
Hög»1 2%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.84

- Inte något större problem i och med att projektarbetet som går tar mer tid. » (Låg)
- Ibland fick man reda på inlämningar lite väl sent vilket gjorde arbetsbelastningen periodvis hög.» (Lagom)
- Kanske lite högre i slutet. Skulle kunna uppmana eleverna att börja på rapporten tidigare. Innan uppmuntran kommer bör en genomgång av rapporten ha gjorts alternativt att det ligger uppe material så man faktiskt kan börja jobba med den och inte "treva i tomma luften".» (Lagom)
- Arbetsbelastningen var för hög, inte för att uppgifterna var svåra, men eftersom man spenderade halva tiden med att försöka lista ut vad man skulle göra och vilka krav som gällde.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 63%
Hög»14 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.36


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»11 28%
Godkänt»13 34%
Gott»10 26%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- onödig kurs där man inte lär sig något» (Mycket dåligt)
- För att vara en kommunikationskurs så var just kommunikationen och informationen som delades ut till oss väldigt dålig.» (Dåligt)
- Bra att gå igenom källhänvisningar, men mycket i kursen kändes överflödigt. Nivån skulle kunna höjas lite. » (Dåligt)
- Administrationen drar tyvärr ner betyget en hel del. Dessutom hade jag lite svårt att se en ordentlig röd tråd, det kändes mest som att de olika kursmomenten bara var ihopslängda för att de behövde vara med.» (Dåligt)
- I tillägg till att kursadministrationen var under all kritik har det varit oerhört dålig kommunikation från föreläsare till studenter i kursen, vilket är rätt roande med tanke på att detta är en kurs i just kommunikation. Riktigt dålig information och ibland till och med motsägande information från de olika föreläsarna har gjort det svårt att veta vad som förväntas av oss. Det har förekommit stora oklarheter kring vilka tillfällen som varit obligatoriska under kursens gång. När frågan ställdes om huruvida övningspassen krävde närvaro kom ett undvikande svar som inte sa särskilt mycket alls faktiskt. » (Dåligt)
- Dålig kommunikation ut till eleverna. Då sidan är svår att förstå och navigera vore det bra att få viktig information från kursledarna!» (Dåligt)
- Gillade många av gästföreläsarna. Men mycket av materialet i kommunikationsdelen känns självklart och är bara tråkigt att sitta och lyssna på.» (Dåligt)
- Jag har aldrig varit med om en kurs där kommunikationen mellan lärare och elever varit så dålig vilket är lite skrattretande då detta är en kommunikationskurs. Menar absolut inte att det endast är lärarnas fel. Kan kan känna att under många tillfällen under kursens gång kändes det som att lärare pratade med mellan/högstadieelever vilket fick mig att känna mig förolämpad och på så vis tappade intresse för kursen och samtidigt inte tog till mig all information.» (Dåligt)
- Det var inte en speciellt rolig kurs och rapporten tog bort välbehövt fokus från projektet.» (Godkänt)
- Har haft höga förväntningar på kursen i allmänhet.» (Godkänt)
- Även om PingPong drog ned på betyget, så tyckte jag ändå i allmänhet att det gått bra. Bra uppgifter och lagom tempo.» (Godkänt)
- Jag tycker det är bra att den finns, men var inte helt nöjd med föreläsarna, och ibland kändes innehållet irrelevant. » (Godkänt)
- Det var väldigt stimulerande att kontrastera våra tekniska kurser med den här språkkursen, men på grund av bristande administration försämrades min upplevelse.» (Godkänt)
- Mycket givande kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- Delen av kursen som Anette höll i.»
- Peer response, mycket givande.»
- Tycker uppgifterna var vettiga och låg rätt i tiden så att säga. Även bra att kursen sammanföll såpass mycket med projektet då arbetsbelastningen annars hade kunnat bli alldeles för hög.»
- Peer responsen »
- Onsdagslektionerna var bra utformade.»
- Undervisning gällande källhantering, samarbetet med projektkursen. »
- Presentations- och skrivtipsen som trotsallt var bra.»
- Peer-responsen och när vi delade upp i ABC-grupperna på onsdagar.»
- Bra med samarbete med Projektkursen.»
- Det fanns en hel del moment som inte betygsattes utan bara var med för att man skulle kunna få feedback och tänka på det när man sedan gjorde de momenten som faktiskt är betygsgrundande. Detta tycker jag personligen är ett väldigt bra system så länge tiden räcker till.»
- Rapportkommentarer av Linda eller annan lärare/föreläsare.»
- Peer response-övningen. Gav mer än förväntat.»
- Fia.»
- Tydligare instruktioner, vore bra att gå igenom vissa saker INNAN det är meningen att man skall börja jobba med dem...»
- Samarbetet mellan projektkursen»
- Gästföreläsningarna. Studiebesöket var också bra»
- Samarbetet med projektkursen. Jobba i samma grupper osv. »
- peer-response. Det gav mycket att se hur andra grupper uppfattat anvisningarna och under dialog med dom kunde två grupper tillsammans förtydliga uppgifterna för varandra. »
-
- Peer response var väldigt bra. Väldigt bra idé att få skriva rapport i samband med projektkurs.»
- De pedagogiska elementen och uppgifterna var alla bra, tyckte jag.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ta bort kursen»
- Bör ej vara obligatorisk närvaro.»
- Webbanalysen var otroligt krystad. Det måste finnas andra sätt att utforma den muntliga presentationen på.»
- Bättre med information om saker och ting, bättre användande och uppdaterande av kurshemsidan.»
- Inlämningsuppgifter som artikeln skulle kunna vara individuella istället för gruppvis»
- Det var mycket kommunikationsproblem i kursen, se till att de löses.»
- Hemsidan och informationen bör ges bättre.»
- Kommunikation från lärare till elev om de uppgifter som skall göras och information om dem»
- Nivån borde höjas en aning, pingpong borde kunna förbättras, fler övningar i stället för/under föreläsningarna. »
- ALLT förutom det grundläggande innehållet.»
- Mer tydlighet på hemsidan. Antalet ord i rapporten var oklart.»
- Bättre kommunikation. Tydligare instruktioner om vad som ska göras och vad som förväntas av oss, det är helt okej om man vill lämna en uppgift lite mer öppen, men då hade jag helst sett att man också talade om detta i skriftlig form.»
- Känns som att den kommunikation och rapporter man kommer att skriva i arbetslivet kommer att vara på engelska så kanske hade det hade varit mer lärorikt? Om ping pong måste användas hade det nog i alla fall varit bra att nämna alla inlämingar på en föreläsning eller skicka mail om dessa. I gruppen missade vi alla till exempel den personligen utvärderingen av rapportarbetet. »
- Strukturen! Var konsekventa med informationen, lägg upp dokument i tid och informera om att det ligger uppe. Om inte föreläsarna kan få bättre instruktion kring hur pingpong används kanske en "vanlig" kurshemsida är att föredra? Om ni vill ta närvaro på en föreläsning, var snäll och gör det effektivare än att ta upprop. »
- Mer fokus på presentationsteknik. Gärna exempel på rapporter.»
- Mer konstruktiv respons bör ges så att vi lär oss ngt. samt att deadlines borde vara tydligare.»
- Uppgifterna under föreläsningarna, de fungerande inte så bra. För många människor så det blev bara rörigt.»
- Ta kommunikationsdelen till en högra nivå.»
- Bättre kommunikation om vad som gäller. Exempelvis skulle det funnits tydligt på kurshemsidan hur många ord som var rekommenderat för rapporten. Då menar jag att det inte ska läggas upp ca 3 dagar innan den ska vara inlämnad. Hade varit bra om man kunde få se en exempelrapport. Examinatorerna måste vara ense om vad rapporten ska innehålla. Vi fick olika feedback på det vi gjort vilket var förvirrande. »
- Mycket tydligare anvisningar kring vilka delar av kursen som är obligatorisk. Det skall vara lätt att se någon stans på kurshemsidan och presenteras tydligt i början av kursen. Någon sorts struktur blad de uppladdade dokumenten på pingpong. Kanske indelade efter läsvecka? Jobba på kommunikationen! Behandla inte folk som är mellan 20 och 35 år som fjortonåringar. Vi känner oss förolämpande och blir arga.»
- Kommunikationen mellan lärare och elever»
- Tydliggöra hur man skriver/lägger upp en teknisk rapport. Gå igenom skillnaderna mellan andra raporter och tekniska rapporter, ge ut exempel på tekniska rapporter (i samma storlek som våra egna) så att man tydligt ser vad det är man ska göra. Att bara få vaga beskrivningar gör en mest förvirrad. Den populärvetenskapliga artikeln var rätt jobbig att skriva i grupp, lite för lite text för att dela upp på fyra pers. Hade varit roligare om man hade fått skriva lite mindre texter individuellt. »
- Se till att alla studenter känner sig säkra på PingPong, och försök även själva använda det så prydligt som möjligt. Kanske fler små uppgifter där studenterna får vägledning i att analysera varandras texter.»

16. Övriga kommentarer

- Att vid varje föreläsning ta närvaro med namnupprop tog onödigt mycket tid från undervisningen. Detta hände inte mot slutet så förhoppningsvis har det redan inletts.»
- Så kul att ni kan så mycket! Grymt intressant att ha fått lära sig mer om kommunikation! :-D»
- Det vore uppskattat om man höll tiderna som står på schemat, och dessutom uppdaterade time-edit och inte enbart schemat på pingpong.»
- Lärare var bra och duktiga. Men överlag tråkig kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.86

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.86
Beräknat jämförelseindex: 0.46


Kursutvärderingssystem från