ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Grundläggande sjötransportteknik, LNC088

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»9 40%
Cirka 20 timmar»5 22%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.22

- Alltså ~ tre timmar varje dag i hem/självstudier.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»2 9%
50%»1 4%
75%»3 13%
100%»15 68%

Genomsnitt: 4.31

- Jobbade hemma efter lektorn sade "Klarar ni provet på ping pong, så är det ingen mening att ni går hit"» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 31%

Genomsnitt: 2.72

- Lite väl "luddiga" och generella.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Perfekt att ha detta efter man läst stabilitet och konstruktion» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»12 63%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.94

- För lite räkning på stabilitet och kylning sett till räknetestet vi fick i slutet.» (I viss utsträckning)
- Man hade fyra år på sig enligt utsago.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»6 27%
Mycket stor»8 36%

Genomsnitt: 2.95

- Bra föreläsningar men jag föredrog eget arbete i denna kurs. » (Ganska liten)
- Majoriteten av det som lärdes ut –, även om det var tiktigt intressant –, hade ingenting med hur man löste uppgifterna att göra.» (Ganska liten)
- Det som gett mig mest är lärarledd tid i COS.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»4 18%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.4

- Krångliga och till synes omgenomtänkta instruktioner. Förkortningar och enhetsbetäckningar som hänvisas till finns inte att läsa om någonstans, och stundtals blandas dessa hejvilt. Gärna mer genomarbetad stegvis genomgång av hur man löser alla typer av uppgifter som efterfrågas.» (Ganska liten)
- Bra material på ping pong. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»7 31%

Genomsnitt: 3.22

- Alldeles för plottrig sida på Ping Pong, för mycket material och sårt att hitta.» (Ganska dåligt)
- I en del av materialet som behövs står det "Under konstruktion", så man får leta information på annat håll än skolan.» (Ganska dåligt)
- Men, alldeles för mycket material på PingPong. Det är vårat ansvar att ta till oss kunskap men jag tycker vi kunde fått mer vägledning i vilket materiel på PingPong som är relevant. Kanske hade varit bättre att minska antal PDF-filer och annat och istället bara ha det som vi går igenom på föreläsningarna. Känns som det ligger mycket materiel som vi aldrig berört!?» (Ganska bra)
- En eloge till Frederik att han kommunicerar så snabbt via mail och kurshemsida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»12 54%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.54

- Har inte begripit hur man gör det via Internet. Ville verkligen klara uppgifterna på egen hand, försökt i många timmar med andra lastningen, men arean under GZ-kurvan blir alltid för liten. Om man inte skall taga hänsyn till den, så borde det framgå ytterst tydligt, och dessutom utförligare hur man skall redovisa uppgifterna och vad alla termer egentligen betyder i de instruktionerna.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.81

- Ville inte belasta någon / tillåta någon att åka snålskjuts.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 81%
Hög»3 13%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.22

- Har ingen aning om hur mycket tid man förväntas lägga ned. Skall man verkligen slita sitt hår i timtal bara för att förstå hur de´,har tänkt att man skall lösa uppgifterna innan man kan börja med dem, så är den på tok för hög.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 77%
Hög»5 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Men antagligen adekvat hög.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 54%
Gott»7 31%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.59

- Lite flummigt» (Godkänt)
- Tycker fortfarande det är lite oklart vad vi skulle lära oss. COS var bra men föreläsningarna kändes lite svåra att greppa, att få en förståelse för vad som är "kärnan" i kursen.» (Godkänt)
- Är inte färdig med kursen. Har gjort större delen av räkneprovet. Lastövningarna blir jag antagligen tvunget att erkänna mig besegrad på, och fråga hur de har tänkt att man skall göra.» (Godkänt)
- Lite svårt att få grepp om syftet. Kursen kändes lite spretig och som att man bara han nosa lite på olika moment. Tror inte jag kommer komma ihåg så mycket av detta om ett halvår. Fler lärarledda räkneövningar önskas» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tyckte att kursen kändes flummig men det var ändå bra föreläsningar.»
- COS-simulatorn. »
- Loadline-delen, grupparbetet var kanon.»
- Lärarledd instruktion i EXCEL.»
- Lektorns föreläsningar var riktigt trevliga och intressanta.»
-
- Lastnings- och räkneövningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske vara lite tydligare med vad syftet med kursen är»
- Mer räkning angående allt. För lite sådana genomgångar på tavlan.»
- Delen med regeltest och beräkningstest känndes väldigt tidsödande i förhållande till vad man lärde sig. Beräkningstestet gick inte att lösa om man missade en föreläsning, fanns ingenstans på ping pong eller någon annanstans hur man skulle lösa uppgifterna.»
- Ökad tillgång till COS, mer konkreta lärandemål och mer konkret materiel på PingPong.»
- Ordna fram utförliga instruktioner för alla uppgifter, samt tillvägagångssätt för att lösa dem i provet.»
-
- Komprimera innehållet»
- lite mer tydligt på kursens mål »

16. Övriga kommentarer

- Jag tyckte att lastövningarna i cos-simulatorn var ganska bra men även där lite flummigt bitvis, mestadels på grund av programvarans utformning, t ex att man kan lasta roro fartyget på sätt som skulle vara omöjliga i verkligenheten, känns ju mest som att man sitter och testar tills det blir rätt då istället för att lära sig ett tillvägagångssätt.»
- Kan vara svårt att förstå vissa delar om man inte varit ute och sett hur det ser ut ombord på ett fartyg. Ett studiebesök skulle kunna underlätta förståelsen.»
- om det finns någon möjlighet att kunna beta av grejer för varje vecka så man kan se att man är i fas.»
- Behåll lektorns kraftiga nedgång i ljudvolym i slutet av vissa meningar!»


Kursutvärderingssystem från