ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-2 Ång- och kylanläggningar, SJO061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»7 30%
Cirka 20 timmar»7 30%
Cirka 25 timmar»5 21%
Cirka 30 timmar»4 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»7 30%
100%»15 65%

Genomsnitt: 4.56

- Deltagit på i stort sett alla föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 86%

Genomsnitt: 3.69

- Det står inte exakta mål på kurs-PM men det framgick klart och tydligt vad vi skulle lära oss och jag antar att det är det som menas med mål. Vad jag sett från andra kurser så brukar målen vara bara vara underförstådda formuleringar om vad kursen handlar om. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»19 90%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»14 60%

Genomsnitt: 3.43

- Föreläsningarna var mycket bra.» (Ganska stor)
- Bra föreläsare. Även gästföreläsare var mkt bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 2.86

- Energiboken del två är dålig då den mer handlar om teori alltså matematik tal, det hade varit bra om man hade kunnat kompletterat med en mer praktiskt bok också.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»19 82%

Genomsnitt: 3.65

- Detta är den i särklass sämsta kursen jag har läst när det gäller till att lägga ut material på kurshemsidan. Dokuments som läggs ut väldigt sent, övningstentor som saknar svar. Det verkar som det är ren lathet som ligger bakom detta, vilket är helt förkastligt då alla studenter som läser kursen blir drabbade. » (Mycket dåligt)
- Istället för att föreläsning anteckningar kommer upp på pingpong en timma innan, så hade det varit bättre om det kom upp dagen innan, eller att förra årets föreläsning ligger uppe och att du har något om att de ändras men att man kan läsa de gamla för att ha ett hum om vad lektionen handlar om.» (Mycket dåligt)
- Mycket bra organiserat med kurs material och instuderingsfrågor på ping pong. Strukturerat.» (Mycket bra)
- Bra och användbara powerpoint fanns på Ping-pong» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.82

- De gånger jag har kontaktat läraren och bett om svar till övningsuppgifter på kurshemsidan. Så har dessa ej erhållits utan har bara fått till svar, dessa har vi gått igenom på lektionen. Detta är också helt förkastligt då man av någon anledning kanske har missat just den lektionen, så måste man kunna komma åt dessa svar och dokument. Vilket inte verkar vara en självklarhet som det har varit i tidigare kurser.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»21 91%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»20 86%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 13%
Lagom»16 69%
Hög»3 13%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.08

- Mycket små inlämningar och labbar gjorde så att man blev stressad och mådde dåligt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»0 0%
Gott»9 39%
Mycket gott»12 52%

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att kursen och läraren har gett ett lojt intryck. » (Mycket dåligt)
- Bra och intressant kurs.» (Mycket gott)
- Har inget att klaga på. Föreläsningarna var lagom mycket räkna/fakta. Mer maskinrums labb hade varit bra. » (Mycket gott)
- Bra kurs med bra lärare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och gästföreläsningarna»
- Gästföreläsarna! »
- upplägget och läraren»
- labbarna samt gästföreläsningarna! Fler kanske?»
- Allt praktiskt fungerade jättebra. Det var aldrig något oklart. Föreläsningarna var tydliga och högst relevanta. Bra powerpoints. Gästföreläsningarna var fantastiska. »
- Kurshemsidan»
- Lättförstått och välstrukturerat upplägg, lätt att hänga med och mkt bra powerpoints för repetiotion! Bra med hemuppgifter som man kan räkna på i egen takt, hjälper inlärningen och utan deadline kan man ta sig tiden att verkligen förstå vad man sysslar med.»
- Laborationerna »
- Kyl labb var mycket bra att man var runt sex stycken detta var förmodligen den bästa labben jag har haft än så länge.»
- Föreläsningarna var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett kylcertifikat bör ingå i kursen»
- dokument bör laddas upp i god tid så att man kan läsa på inför föreläsningar etc.»
- Hade varit bra med lite mer uppstart, avstängning och skötsel av pannor.»
- mer praktiska moment»
-
- En av labb-grupperna (min) fick det utan tvekan minst fördelaktiga schemat. Gruppindelningen användes även i kursen i Engelska som gick parallellt. Detta var i och för sig mest tydligt i engelskakursen där det var fler tillfällen då klassen var uppdelad. Naturligtvis kommer den här kommentaren även med på den kursutvärderingen också. »
- Tidigarelägga laborationerna»
- Föreläsnings anteckningar dagen unna. Så man kan läsa på innan föreläsningen.»
- hade varit bra med någon räknestuga mitt i kursen. alltså särskilt avsatt tid till detta och inte i slutet av en föreläsning. »
- Ytterligare en kyllabb så man får arbeta lite mer praktiskt.»

16. Övriga kommentarer

- Labbgrupperna var perfekta, bra antal elever och två lärare gjorde att alla fick den hjälp man behövde så att man förstod allt!»
- Detta var en 7,5 poängs kurs. Om man jämför denna med Mats Jarlros Strömningslära och Termondynamik så borde Mats kurs varit på 15p lätt. Stor skillnad, här (ånga) hade man chans att hinna lära sig och förstå allt.»
- Väldigt bra kurs! Bra med laborationer vi hade!»
- Det var en mycket lärorik kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.3
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från