ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp2åk1: MVE016 Matematisk analys i en variabel

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-16
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
49 svarande

10 20%
23 46%
13 26%
3 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
49 svarande

2 4%
11 24%
19 42%
13 28%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
49 svarande

3 7%
10 23%
21 50%
8 19%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
49 svarande

3 8%
9 24%
17 45%
8 21%
Vet ej»12

Genomsnitt: 2.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
49 svarande

2 4%
9 18%
17 34%
21 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
49 svarande

0 0%
6 12%
19 38%
24 48%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- InnehÅllet»
- Balansen mellan grupparbetet och föreläsningarna»
- Kursinnehållet och duggorna.»
- Rotationsvolymer»
- Demonstrationsuppgifter under föreläsning.»
- Upplägget med duggor och de väldigt uppskattade vecko-pm. Informationen om matlab på matteföreläsningarna.»
- Inslaget om ekonomiska tillämpningar, det var bra när man såg att man får användning av matten»
- Upplägget med både övning och föreläsningar.»
- veckoplaneringsdokumenten, bra sammanfattning och tydlig. även bra med instuderings-,tränings-, och demonstrationsuppgifter. »
- Bra duggor.»
- Integralberäkning (hur man löser uppgifter som 1a,b,c på tentan)»
- Själva kursinnehållet gott. »
- Jag tycker att upplägget var mycket bra. »
- Innehållet i helhet.»
- Duggorna.»
- Kursen innehåller bra material, det mesta borde behållas.»
- Jag tycker kurslitteraturen fungerade bra och var pedagogisk, även om den ibland var svårförståelig.»
- Duggor och bra vecko-PM»
- Kurslitteraturen»
- Genomgång av tal i vasa A.»
- Kurslitteraturen var bra, Ida var också bra som lärare under övningstillfällena»
- Övningstillfällen.»
- Alla övningstillfällen med en lärare utöver kurskordinatorn»
- Jag tyckte det var bra att Jan Stevens hänvisade till matlab-laborationerna under föreläsningarna: "... och detta kommer vi arbeta med i denna veckas matlab-laboration.". Kopplingen mellan det som gicks igenom på föreläsningarna och matlab-laborationerna var tydlig.»
- - räkneövningarna på tavlan - de individuella räkneövningarna »
- de veckovis Kurs pm »
- Föreläsningar med räkningsexempel samt räknestugor.»
- Veckoplaneringen som gjorde väldigt enkelt att planera och vet vart vi var.»
- Duggorna, bra koll på hur bra man har lärt sig. »
- Föreläsaren Jan Stevens var under all kritik. Han ville väl, men kunde varken förklara på föreläsningarna och ryckte bara på axlarna när han fick en fråga. »
- Duggorna»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Kommer inte på något som skulle kunna förbättra kursen»
- En föreläsare som pratar tydligare och kan språket bättre, förklaringar blir svåra att förstå annars. Elever kan strunta i att fråga under på saker man inte förstår under föreläsningar då svaren kan bli, för att ta i lite, obegripliga.»
- Föreläsningar i MATLAB. Materialet man får ut räcker inte helt för att förstå hur man ska göra.»
- Krävs mer genomgång till matlag. Förslagsvis 20 min inledande genomgång vid matlabtillfällena. »
- Nej, faktiskt inte»
- Pedagogik i föreläsningarna. Det var bitvis väldigt svårt att hänga med i genomgångarna av nytt material. Kändes lite som att Stevens skrev upp sina anteckningar på tavlan för sig själv, och inte för att lära ut.»
- Föreläsningarna var inte tillräckligt givande utan inläsning behövde göras på egen hand. Saknades tydliga föreläsningar där sånt som man föreväntades kunna ingick. Kändes som att en hel del inte hade med kursens mål att göra.»
- matteövningar är aldrig fel»
- 1.Youtube föreläsningar som jag har kollat på var mer pedagogiska än de riktiga föreläsningarna. 2.Vettiga genomgångar i matlab»
- mer baskunskap(inlärning) om de olika momenten»
- Lite mer struktur om hur summor och serier kan lösas och vilka metoder man kan använda sig av. »
- Kursen kan förbättras genom tydligare upplägg på föreläsningarna. Ibland kan det vara lite hoppigt och grundläggande matematik missas innan tyngre uppgifter kommer in i bilden.»
- God undervisning och bra föreläsningar»
- Jag tycker ibland att föreläsningarna var svåra. Jag tror mer på grundläggande föreläsningar. »
- En bra lärare. Det fungerar inte med en lärare som inte kan SVENSKA! Dessutom saknar Jan S pedagogiska färdigheter. Det är rätt tydligt då det brukade vara ca 10 pers på lektionerna, och att kolla på youtube gav mer.»
- Nej.»
- Jag saknade bättre förklaringar till varför teorin ser ut som den gör.»
- Jag tycker att föreläsningarna var röriga och inte gav speciellt mycket. Det blev bättre när vi kom in på diff. ekvationer. Men innan dess var dessa under all kritik. Rätt saker gicks igenom, men det var ofta svårt att följa med och det var ofta väldigt rörigt på tavlorna. »
- Pedagogiska föreläsningar»
- Grundintroduktion till Matlab. »
- Föreläsningarna var röriga och gav inte särskilt mycket.»
- Bättre pedagogik.»
- Genomgångar på MATLAB»
- Fler övningstillfällen dessutom kändes föreläsarens genomgångar ibland bristfälliga då de var oorganiserade och han hade svårt att besvara frågor»
- Nej»
- Ett litet tips angående tavlorna: Börja alltid med att skriva på den innersta tavlan så att när nästa tavla skjuts upp hamnar den framför, så undviks problemet med att någon inte hunnit anteckna klart. Skriv gärna först på de tre innersta tavlorna innan du skjuter upp tavlorna och sedan på de näst innersta etc. :)»
- - struktur och tydlighet på föreläsningarna - föreläsningarna var inte särskilt pedagogiska, kunde gått att göra så mycket bättre, mer tydliga - viktigt att förklara VAD man gör och VAD MAN SKA HA DET TILL»
- struktur och vettiga förklaringar på föreläsningarna. En kort introduktion varje vecka i matlaben hade varit mycket bra så man lättare förstår vad man ska göra och logiken bakom. »
- En duktig och pedagogisk föreläsare. »
- Föreläsningarna var på en för svår nivå samt kanske inte så pedagogiska »
- En mer tillmötesgående pedagogisk insats från föreläsaren.»
- Mer organiserade föreläsningar i rätt ordning. Känndes som om ordningen som var gjorde det svårare att förså vissa saker.»
- Nej»
- En föreläsare som kunde förklara. »
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Förstår inte riktigt meningen med Matlab... Känns irrelevant för kursen och man lär sig inte mycket på att sitta och skriva av ett papper från nätet... Om det hade varit separata föreläsningar i Matlab med tydliga genomgångar om hur problem skulle lösas hade det varit bättre. En grundkurs i programmering hade inte skadat att ha innan man började med Matlab, då det finns programmeringsinslag. »
- Matlab»
- MATLAB.»
- Tycker att kursen innehöll vad en matematikkurs ska innehålla. Föreläsningar och övningstillfällen.»
- Nej»
- Vi fick visserligen lätta teorigenomgångar ang. Matlab på mattelektionerna, men ytterliggare "föreläsningar" hade behövts på själva övningstillfället. Känns fortfarande som en allt för fristående del.»
- Matlab»
- genomgång av uppgifter som "inte kommer på tentan för de är överkurs"»
- Förkorta lite om beräkningen av area under grafen med hjälp av rektanglar. Sen använder vi oss ändå av integraler.»
- Matlab, ser ingen vits med detta. »
- Läraren»
- Matlab!»
- Som sagt, kursen är vad den är och den innehåller inte mycket som ska bort.»
- Matlaben känns fortfarande inte optimal. Det hade varit mycket bättre med en separat matlab-kurs likt de har på andra sektioner. Nu får vi inga ordentliga föreläsningar och man saknar ganska ofta sammanhang i det man gör. »
- Matlab»
-
- tillfällen då läraren räknar tal på tavlan känns onödiga och slöseri med tid, byt ut dem mot vanlig övning!»
- övningstillfällena vid tavlan»
- Nej»
- Nej, kursinnehållet var intressant och givande.»
- nej det tycker jag inte...»
- Allt som inte är direkt nödvändigt för fortsatta studier inom I-programmet.»
- Nej»
- Vet inte. »
- Då Matlab-inslagen i kursen inte fyller ett syfte bör dessa tas bort. Man kan även betänka att Matlab inte ger en djupare insikt i ämnet, utan fungerar i dag endast som ett moment som tar tid från självstudier. »
- Lite för många olika "småmoment". Det är svårt att lära sig ett sådant brett spektrum.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Den kurslitteratur som Möller själv ligger bakom var högst relevant för kursen och var väldigt användbar. Den andra delen av litteraturen var svår att koppla till kursen då den inte riktigt höll samma stil/tempo som kursen eller Möllers bok. »
- www.patrickjmt.com är en jättebra sida, men många elever (inkl. jag själv) har kollat videos där och haft föreläsningar som eventuellt komplement. Det ska ju givetvis vara tvärtom, att föreläsningar är den preliminära källan för undervisning, och videotutorials ska vara en källa för komplementering och repetition. Kontenta: föreläsning/föreläsare behöver en drastisk uppdatering. »
- "Tillfällen för kritik" tolkar jag som feedback på inlämningsarbete, vilket inte ingick i kursen.»
- Jan Stevens vill väl och försöker. De första föreläsningarna förklarade han väldigt bra och noggrant vad vi gick igenom, väldigt imponerande. Men när det blev svårare moment i kursen är jag rädd att även om han försöker så är det inte speciellt pedagogisk, kanske skulle det underlätta om han fick förklara på engelska? men det kanske går emot något mål om att ha föreläsningar på svenska? jag vet inte. Föreläsningarna under senare halvan av kursen gav inprincip ingenting tyvärr.»
- Youtube va det mest givande för att klara kursen»
- Tyvärr var föreläsningarna inte alltid så strukturerade, det var svårt att följa den röda tråden. »
- MatLab är ett, rent ut sagt, värdelöst inslag i kursen. Mycket få elever gör faktiskt uppgifterna, de flesta kopierar av varandra. Om Matlab anses vara ett viktigt inslag i vår utbildning anser jag att den ska ligga som enskild kurs med kurslitteratur, inte pdf-filer utan sammanhang. Totalt irrelevant inslag i utbildningen.»
- Läraren skulle kunna föreläsa på engelska vilket skulle underlätta för hela klassen eller öva på sin pedagogik.»
- Även duggorna var givande, de gav en bra indikation på vad jag skulle läsa in.»
- Man kan rekommendera eleverna att kolla matematiksidor som Patric JMD han förklarar allt bäst !»
- jag lärde mig mest när jag satt och arbetade själv, eller genom att titta på videoklipp på nätet, inte genom förekäsningarna... och det är ju synd»
- efter ett par veckor började jag läsa kursen med hjälp av youtube och egenarbete då ja tyckte det andra inte gav något. »
- Tavlorna användes inte på mest effektiva sätt (enligt mig) under föreläsningarna, det hände ofta att det som nyss hade skrivits blev dolt av tavlan över då tavlan under flyttades upp. Så det tycker jag är värt att fundera på. Ibland hade jag svårt att tyda föreläsarens handstil på tavlan. »
- Bra hjälp av hjälpläraren, Ida, vid övningar. Men mycket svårare att förstå och få hjälp av Stevens.»

Att få hjälp och svar på frågor
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 8%
Lärorikt»20 43%
Mindre lärorikt»22 47%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.39

Föreläsningar
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 6%
Lärorikt»12 25%
Mindre lärorikt»32 68%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.61

Övningar
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 24%
Lärorikt»26 57%
Mindre lärorikt»8 17%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.93

Projektarbete
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»42

Genomsnitt: 1.5

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 23%
Mindre lärorikt»10 76%
Ingick inte i kursen»30

Genomsnitt: 2.76

Studiebesök
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»42

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 1

Kurslitteratur
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 27%
Lärorikt»24 54%
Mindre lärorikt»8 18%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.9

Självverksamhet
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»37 84%
Lärorikt»6 13%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.18

Tentamen
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 23%
Lärorikt»22 52%
Mindre lärorikt»10 23%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»7 43%
Mindre lärorikt»8 50%
Ingick inte i kursen»26

Genomsnitt: 2.43

Matlab
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»8 18%
Mindre lärorikt»36 81%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.81

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.88


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.88
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från