ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Matematik 1, MVE335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»4 11%
Cirka 20 timmar»7 20%
Cirka 25 timmar»9 26%
Cirka 30 timmar»7 20%
Minst 35 timmar»7 20%

Genomsnitt: 3.17

- Med tanke på att kursen ska vara på "halvtid" så är timantalet för stort!» (Cirka 25 timmar)
- mycket hemmaplugg då föreläsningarna tog onödigtmycket tid.» (Minst 35 timmar)
- man var tvungen att plugga ganska mycket utanför lektions tid för att lektionerna gick åt att bevisa förmågorna. Det är dock inte en dålig sak.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»9 26%
100%»22 64%

Genomsnitt: 4.47

- Läste denna kurs utöver mina ordinarie och hade inte möjlighet att gå på lektionerna.» (0%)
- Gick på några föreläsningar i början men jag förstod ingenting så jag fick plugga hemma på egen hand istället.» (25%)
- missat en övning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 21%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 40%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»19 67%
Nej, målen är för högt ställda»8 28%

Genomsnitt: 2.25

- för de som ändast läst mattematik c tror jag målen är lite höga men för de som läst mer anser jag att de är rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om det är ett antal år sedan man läste matte så skulle det varit mer repetition än vad det var. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Come on, allt det på drygt 3,5 veckors heltidsstudier? Räkna med att sista veckan innan tentaveckan skall bara ägnas åt repetition och övning. Det är nästan omöjligt med bara Matte C som förkunskap att lära sig allt det vi skulle kunna för att skriva fullt på tentan. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 42%
Ja, i hög grad»14 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.64

- De frågor som var på tentan var inte alls lika ingående som det som det pratats om på undervisningarna. Där har det gått mer på djupet och vandrat iväg åt alla möjliga håll.» (I viss utsträckning)
- för mycket fokus på komplexa tal på examinationen i jämförelse med lektionstid » (I viss utsträckning)
- jag tycker att tentan missade en del viktiga moment och la för stor vikt vid andra» (I viss utsträckning)
- Har ej fått tentamensresultat.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»12 35%

Genomsnitt: 2.79

- Alldeles för spretigt. Från att det har känts som att man fått ett begrepp om saker och ting så har det efter vidare prat från läraren slutat med att man suttit totalförvirrad.» (Mycket liten)
- Har läst mycket matematik innan på högre nivå» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är inte på rätt nivå och för djupa för vår utbildning och vår framtida användning av mattematiken. När måste jag exempelvis på TVÅ olika sätt bevisa phytagaros sats nere i ett maskinrum på ett fartyg? Varför ägnar ens föreläsaren sig åt att bevisa denna sats?» (Mycket liten)
- Alldeles för högt tempo för att hinna få med sig av det som sägs på föreläsningarna,man hinner knappt processa frågan före innan nästa kommer. För mycket härledningar och för lite praktisk räkning och lösningar» (Ganska liten)
- Han körde bara sitt eget race tyckte jag. Förklara inte mer än han måste. Han har gjort de för många år helt enkelt så de går på "rutin".» (Ganska liten)
- Mycket har man fått via lärare och föreläsningar, de delar man inte riktigt förstått direkt har jag läst ,ig till via bland annat Khan Academy.» (Ganska stor)
- Det var lättare att förstå och ta till sig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»22 64%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.76

- Har läst mycket matematik innan på högre nivå» (Mycket liten)
- Kompendiumet var alldeles för avancerat och djupgående, i mina självstudier hemma använde jag mig av gymnasiböckerna i Matte D och E och därmed utelämnade kompendiumet som vi hade som kurslitteratur. Detta räckte! jag skrev VG på tentan med endast denna litteratur som hjälpmedel!» (Mycket liten)
- Kompendierna för kap 4 och 5 kunde vara svåra att förstå ibland och var därför till lite mindre hjälp än de övriga.» (Ganska stor)
- Mycket att läsa och riktlinjer på fokus hade hjälpt. Dock bra med mycket test tentor.» (Ganska stor)
- övningsuppgifterna var till stor hjälp men literaturen använde jag mig nästan inget av» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»13 39%

Genomsnitt: 3.3

- Förstår inte varför matematiken inte var tillgänglig via pingpong. Det var ofta man fick frågan av vänner efter adressen till matematikhemsidan. » (Ganska dåligt)
- väldigt förvidande med att inte allt ligger på pingpong utan på en separat hemsida.» (Ganska dåligt)
- man hade kunnat göra så Ping pong ser lite mindre plottrigt ut.» (Ganska bra)
- Beröm ska instutionen ha för att dem lägger ut en massa gamla prov på hemsidan! Bra hemsida för övrigt med all information och så. Läraren gav oss bra information också.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 11%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»14 41%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.7

- Åter igen,för stor klass i förhållande till kunskaperna vi besitter,hinner man inte med så kräver alla hjälp från läraren» (Ganska dåliga)
- Fick det bra och enkelt förklarat och fr.a. svar på det man frågade om.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»16 47%
Hög»10 29%
För hög»7 20%

Genomsnitt: 3.67

- Det var inte mycke tid man fick på varje kapitel...om det nu var så att man inte kom ihåg ett skit från gymnasiet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»21 63%
Hög»8 24%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.39

- Kan inte ge ett rättvist svar på detta eftersom jag har läst 9 poäng utöver de 15 ordinarie så för mig har arbetsbelastningen naturligtvis varit för hög.» (?)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»5 14%
Godkänt»9 26%
Gott»10 29%
Mycket gott»9 26%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inte mycket förkunskaper om ämnet men känner att jag förstår det mesta fuktionsmässigt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- klassrumstimmarna med lärare då man kunde få hjälp»
- lägger tempo»
- De häften man fick.»
- Bra föreläsningar»
-
- Föreläsningar och extralektion.»
- Förutom lagom undervisningstid och övningstid samt bra takt i undervisningen så skulle jag vilja ha kvar bevisning och härledningar av formler och räknemetoder. Dessa gav (om man hade hängt med bra tidigare) en bättre förståelse för matematiken i helhet.»
- kurs materialet»
- räknestugan, tillgång på kurshemsidan»
- Snabbrepetition av förra föreläsningen i början av varje föreläsning - mycket bra.»
-
- Kurslitteraturen då den var väldigt bra»
- Duggorna. Det var bra att veta hur man låg till veckovis.»
- Ingenting, ta ut delar ur gymnasieböckerna för Matte D och E som kurslitteratur och se till att förenkla allt! Föreläsningarna måste vara mer pedagogiska och absolut vara mer enkla och inte insnöade på en massa bevis som ingen kommer ihåg ändå. »
- Övningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lägg mindre tid på föreläsningar för helklass, ändra till delad klass med lärare och mer räknetimmar.»
- Förklaringar och exempel i häftena för kap 4 och 5 kunde gärna utvecklats lite.»
- En mer pedagogisk lärare som inte gör utsvävningar utan dess like så att man sitter där totalförvirrad och undrar vad han pratar om och hur det kunde gå från att man förstod till att fatta noll.»
- Kursmaterialet bör blir mer pedagogiskt»
-
- Duggor bör inte komma samma vecka, eller till och med samma dag, som man avslutat en del. Hade man gjort duggorna med åtminstone 5-7 dagars förskjutning så tror jag att många hade hunnit smälta kunskaperna kunnat visa en mer rättvis kunskapsnivå.»
- inget»
- Kurslitteraturen är bristfällig i sin pedagogik i vissa delar.»
-
- Inget»
- Inlärnings sättet, Sven har haft kursen för länge så han gör allt på rutin och förväntar sig att alla ska kunna de. Under genom gångrna har vi frågat och då får vi korta svar tillbaka som inte är så bra förklaring enligt mig.»
- jag tycker att det gick lite för fort.»
- lägga utt upp alla övnigstentor och häften på pingpong i stället»
- Pedagogiken och enkelheten! Alltså, föreläsningarna skall förenklas och rensas upp till det absolut nödvändiga som behöver läras ut till Fartygsmaskinister. Kurslitteraturen kan slängas och hänvisas istället till Gymnasiets böcker i E och D matten.»
- Att läraren ser oss alla som nybörjare och inte gör 5 förenklingar i huvudet då det är svårt för oss studenter som inte läst matte på lång tid att förstå/komma ihåg hur han/man gör.»
- Skulle kunna lägga upp uppgifterna på ett annat sätt. Jämför med Högskola Väst. Där hade dom supper bra övningsuppgifter som fick en att utvecklas i steg. Uppgift för uppgift. Dessa var designade som gruppuppgifter. Som konsekvens lärde sig alla fort och fick en djup kunskap. Utöver formler, man förstod varför.»

16. Övriga kommentarer

-
- läraren är bra. särskil med duggarna»
- Bra upplägg med duggor och bonuspoäng, ger bra motivation till att plugga hela studieperioden.»
- Föreläsarna och kurslitteraturen måste komma ner till elevernas nivå, jag pratade med många elever som inte förstod något vid föreläsningarna, vissa slutade gå och studerade hemma istället. Så här ska det inte vara! I andra kurser håller man enkelheten och går inte in på mer avancerade saker än nödvändigt men i Matten ska man givetvis komplicera till allting så mycket som möjligt... Matteföreläsarna borde ta lärdom från andra maskinkurser exempelvis.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.61
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från