ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Styr- och reglersystem, LEU743

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»3 8%
Cirka 20 timmar»10 28%
Cirka 25 timmar»10 28%
Cirka 30 timmar»7 20%
Minst 35 timmar»5 14%

Genomsnitt: 3.02

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»11 31%
100%»23 65%

Genomsnitt: 4.62

- Gick på de flesta föreläsningarna i början men slutade efterhand, då det kändes som att föreläsningarna var rätt illa synkade med projektet. Det som gicks igenom var ofta sådant som man redan hade blivit tvungen att lära sig för att komma vidare i projektet.» (75%)
- Har varit på alla obligatoriska labbar men missat några föreläsningar.» (75%)
- Föreläsningarna var väldigt tråkiga och långdragna. Mer effektiva och "roligare" skulle gett mer.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 8%
Målen är svåra att förstå»4 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 23%

Genomsnitt: 2.94

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 66%
Nej, målen är för högt ställda»11 33%

Genomsnitt: 2.33

- Hade dock varit bra med andra projektinriktade kurser som den här för att öva på det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att målen satta för projektet var rimliga. Själva PLC programmeringen är inte speciellt avancerad, det kanske tar lite tid att skriva bara. Att ansluta fältbussarna var inte häller speciellt svårt även om tiden var knapp på slutet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock behövs det mer hjälp till läraren på labbar . Va längesen vi arbetade med detta så mycket tid gick åt att lära sig program därför va det svårt att nå alla mål» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen på projektet var för högt ställda under rådande omständigheter. Hade det funnits bättre möjligheter att få hjälp under labtillfällena hade det kanske kunnat se annorlunda ut.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Krävde mycket repetition» (Nej, målen är för högt ställda)
- mycket att hinna med på kort tid» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»18 54%
Ja, i hög grad»14 42%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.39

- Helt meningslös tenta som inte prövade ens kunskaper över huvud taget. Projektet något vettigare, men själva examinationsdelen av det känns fortfarande väldigt oklar.» (Nej, inte alls)
- Var en väldigt enkel tentamen.» (I viss utsträckning)
- Att göra en tenta med frågor där svaren har getts ut tidigare, och att säga det är dessa frågor som kommer.. Testar inte mina kunskaper, utan mitt minne. Kan ej påstå att jag förstått alla svar jag skrev på tenta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»11 31%
Ganska stor»17 48%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.71

- Undervisningen var för tråkig, se ovan» (Ganska stor)
- Tydliga PPT med information som var relivant» (Ganska stor)
- pingpong hade allt jag sökte» (Mycket stor)
- Robert är en mycket bra föreläsare som gör det roligt och intressant. så man har i stort sett lärt sig allt under föreläsningstid» (Mycket stor)
- Vår förkunskaper är lite bgränsade därför väldigt viktigt med lärarledd labbtid.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»15 44%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.44

- har knappt tittat i något kursmaterial.» (Mycket liten)
- Fanns ingen» (Mycket liten)
- uppladdat material på pingpong har varit användbart.» (Ganska stor)
- dvs. det som finns på pingpong» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»21 60%

Genomsnitt: 3.57

- Pingpong fungerar som alltid ganska halvdant, men fugnerar gör det i alla fall.» (Ganska bra)
- det som skulle finnas fanns där.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 14%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»13 37%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.28

- Tveklöst den största bristen i kursen. Hade behövts åtminstone en handledare till vid lab-tillfällena, som det är nu bromsas man väldigt av att behöva vänta för att kunna ställa en liten fråga innan man kan komma vidare.» (Ganska dåliga)
- Hade kunnat ha en hjälplärare vid laboration för att avlasta Morgan.» (Ganska bra)
- lite svårt att få tag i morgan på labben pga att alla andra också hade frågor/behövde hjälp» (Ganska bra)
- Blev lite mycket för läraren att göra ibland, men man fick hjälp. » (Ganska bra)
- Under laborationerna hade en extra handledare varit bra.» (Ganska bra)
- vid laboration är det viktigt att endast den grupp som har labb får hjälp av handledare. det det vissa gånger var flera andra grupper från andra labbdagar som "tog" tid från den grupp som hade labb. » (Ganska bra)
- Stundtals mycket att göra för Morgan, kanske utöka med en lektor till?» (Ganska bra)
- Morgan behövde hjälp på labbar . Hade blivit mycket bättre» (Ganska bra)
- Kunde vara bra att till nästa år ha med en till lärare på labbpassen, då det var lite svårt att få hjälp» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»26 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Kul med projektjobb!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»15 42%
Hög»14 40%
För hög»5 14%

Genomsnitt: 3.65

- Kul men svårt eftersom tidigare kurser inte varit i närheten av en liknande projekt» (Lagom)
- Kraven var högt ställda, och tiden var svår att räcka till då massa "frågor" dök upp, fanns inte läraren till handa, FLER LÄRARE UNDER LABB» (Lagom)
- Kanske var lite väl tilltaget i uppgifter att genomföra...» (Hög)
- Lite väl stort och omfattande projekt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»20 57%
Hög»11 31%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.37

- Se #11» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 14%
Godkänt»14 40%
Gott»12 34%
Mycket gott»4 11%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer labb tid behövs! Kursen är bra men det är otillfredställande när man inte kan bli färdig» (Dåligt)
- Rörigt, oklart vad som ska uppnås och i vilken ordning saker ska göras. Dålig synkning mellan projektet och de vanliga föreläsningarna. » (Dåligt)
- Eftersom kursen krävde för hög arbetbelastning, då syftar jag på att det var både tentemen och ett stort projekt samt individuella arbeten för att kunna bli godkänd. Dessutom räckte det inte med att bli godkänd på alla delar, man skulle även komma upp till en viss procent sammanlagt för att kunna bli godkänd. Det är alldeles för mycket olika arbeten för en kurs, då även man måste skriva en tentamen, och sedan även måste man sammanlagt nå en viss poäng för att kunna bli godkänd på kursen.» (Dåligt)
- Finns en del att ändra på till nästa år. skulle nog inte skada att ha några föreläsningar innan labbarna börjar så folk förstår mer hur saker och ting fungerar, PLC-programeringen var lite rostig i början. » (Godkänt)
- Bra att jobba i projekt men mer fokus på grundläggande funktioner och repitioner i början så att man kan komma igång med projektet mer direkt.» (Godkänt)
- För att vara första gången hölls får jag säga att det var intressant och roligt och den genomfördes helt klart Ok» (Godkänt)
- Det är bra med labbtillfällena men vissa delar av uppgiften kunde varit lite tydligare initialt.» (Gott)
- Det jag lärt mig anser jag kommer vara jätte viktigt i mina framtida yrkesroller så egentligen mycket gott om inte målen var lagda mycket för högt.» (Gott)
- Första gången kursen går med allt vad det innebär. Syftet är bra men behöver filas till. Kanske var projektet för omfattande? Det löstes iallafall ganska bra under tiden.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- upplägget är i stort bra jag har lärt mig mycket på kursen. Upplägget med projekt modellen är bra.»
- Trots att det varit väldigt rörigt har själva PLC-delen av projektet varit synnerligen nyttig, känner mig säkrare nu än innan.»
- kul projekt att genomföra»
- Programmeringen med PLC är väldigt bra.»
- Laborations-uppgiften gav ett bra intryck då det innebär att man gör något praktiskt.»
- Att kursen innehåller ett projekt på riktigt»
- Riktigt kul att få jobba i projektform. Känns lite som att jobba på riktigt»
- Det var väldigt bra att vi hade tillgång till labbsalen även på fritiden. Hade detta inte varit möjligt hade min grupp inte hunnit färdigt med projektet»
- Robert Severin bör bevaras till nästa år, han är en mycket duktig och bra föreläsare. den bästa i har haft under de fyra åren jag gått här. Han ger sig inte heller förrän man har förstått om man frågar, ovanligt när det gäller lärare. mycket bra. »
- labben»
- Projektet»
- Projectformen(mycket viktig),fältbussarna(info kommer vara common knowledge i framtiden)»
- Morgan!»
- Upplägget med projektet som en del och tentamen som en»
- Projektet i sig var nyttigt, och man lärde sig väldigt mycket plc-programmering. Men att lägga så mycket tid på att fylla i mallar kändes rätt onödigt, med tanke på hur lite sånt som förekommer ute till sjöss. Hade varit bättre om de enbart var ett projekt som kunde varit lite större då istället och lagt all tid på programmering och lära sig mer om de.»
- Morgan är bra och kunnig. Labbsalarna var fina, toppen att de bara var bokade för oss »
- Själva projektet men det skulle varit mer styrt av Morgan så man kunde tagit del av viktiga steg i utbildningen/kursen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen bör ligga närmare styrteknikskursen så att PLC-kunskaperna är färskare.»
- Ta bort tentan den käns överflödig och öka labb tiden istället.»
- Släpp "projekt"-biten av projektet, med alla olika dokument som ska göras o. dyl. Känns mest tramsigt och lekskolemässigt att "leka projekt", och förkunskaperna ligger inte på en sådan nivå att man klarar av att göra en rimlig tidsplan m.m. Bättre att fokusera på det som faktiskt är lärorikt och användbart.»
- Projektet är fel tänkt.»
- lite mindre omfattande uppgift eller börja med sfc så att fler elever inte bygger upp hela strukturen i funktionblock»
- Försöka få en bättre sammanhängande kurs som inte består av allt för många delar med allt fr höga krav.»
- Det skulle vara bra med fler labb-tillfällen eftersom tiden knappt räckte till samt möjlighet till extra lärarassistans vid dessa tillfällen, speciellt mot slutet. Annars bör det övervägas om alla delar ska vara med för att hinna få ett givande resultat utan att stressa.»
- Föreläsningarna mer fokuserade på projektets moment, alltså till mer nytta för det man pysslar med i projektet.»
- Mer förberedning på hur projektet ska genomföras. Mallarna kan utvecklas en aning för att passa kursen bättre.»
- Detta är en bra kurs för att väva ihop styrteknik & reglerkursen. Dom måste ligga mycket närmare inpå varandra, max 1/2år mellan dom. Inte som nu, när vi läste styrtekniken för 3år sedan. Går åt för mycket tid till att repetera basgrejerna.»
- Gärna lite bättre information i början av av undervisningen och kanske ändrad ordningsföljd på föreläsningarna så att folk kan sätta igång och börja programmera så fort som möjligt»
- Fler lärare under labb, och roligare lärare»
- kanske lite mer föreläsningstid, eftersom vissa bitar gick snabbt och klassen hade många många frågor att ställa, vilket i sig bara var bra för inlärande för att man själv fick svar och bättre förståelse kring det hela.»
- Gå igenom SFC mer grundläggande i början.»
- tentan var onödig. 60 frågor att plugga in och 20 av dem kom på tentan känns inte så genomtänkt.»
- Större relevans sökes»
- Projektet var alldeles för stort!»
- Kurs målet, mer lärarledd labbtid, kanske ladda fler datorer med mer programvara(utanför labbsalen).»
- Fler labbar»
- Föreläsningar i början bör fokusera väldigt mycket på att få igång programeringstänket för att man skall kunna komma vidare i "hissprojektet" »
- Som sagt ovan, lite mindre vikt vid att fylla i mallar för ett projekt, kändes orelevant. Bättre göra själva uppgiften större så vi kan lägga mer tid på de och kanske skippa tentan helt. Ett stort programmeringsprojekt bara istället.»
- En del föreläsningar tenderade att bli lite långrandiga»
- Stödlärare till labbarna. Samt mer tid i labbarna»

16. Övriga kommentarer

- minska belastningen så man kan fördjupasig och göra färdigt istället för att försöka få in allt i kursen.»
- Väldigt bra lärare, dock lite förvirrad och man är inte riktigt säker på om han har tillräckligt höga kunskaper för att kunna lära ut, kanske beror på att läraren ställer för höga krav som han själv kanske inte riktigt kan uppnå till.»
- Toppenkurs! Riktigt skoj att göra det i projektform och att få öva på ett sådant genomförande.»
- kanske skulle varit en valbar kurs?»
- Vi skulle ha haft mer tid i labbet, då man inte kunde gå vidare i labben utan programmet i labbsalen... Sedan hade vi behövt fler lärare, då alla behövde hjälp hela tiden, så man blev sittandes utan att kunna göra något i väntan på hjälp.»
- Bra kurs gav mig mycket.»
- Rolig kurs, bra med mycket praktiskt»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.42
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från