ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Miljö- och energiteknik, LMS893

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»6 13%
Cirka 20 timmar»16 37%
Cirka 25 timmar»10 23%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»6 13%

Genomsnitt: 2.74

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»15 34%
100%»23 53%

Genomsnitt: 4.34

- Har läst kursen tidigare» (25%)
- Sjuk» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 4%
Målen är svåra att förstå»4 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 47%

Genomsnitt: 3.28

- Väldigt många kursmål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Speciellt i delen med Den teoretiska miljödelen där gamla mål står i vissa dokument på pingpong där man känner att man knappt gått igenom saker som ISO standard.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 85%
Nej, målen är för högt ställda»6 14%

Genomsnitt: 2.14

- Förutom Kapitel 7 och 8 . Jag tror att de borde inte vara med målen p.g.a vi har läst de i termodynamik kursen .» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är för mycket teori och sedan har man mycket räkneuppgifter också. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var många olika moment i kursen och det var extremt mycket information som var utantillkunskap och det gjorde att arbetsbelastningen blev för hög!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Va väldigt många kursmål i både miljön och energin, vilket gjorde det till väldigt många tillsammans.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»13 31%
Ja, i hög grad»24 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.7

- Jag har inte läst målen men tentan var jättebra och följde föreläsningarna och det vi lärt oss jättebra.» (?)
- Tentan var svår.» (I viss utsträckning)
- Breda mål men inte utrymme nog på tentan för att testa det.» (I viss utsträckning)
- Väldigt bred kurs. Svårt att examinera allt.» (I viss utsträckning)
- Tycker nog att "hållbar utveckling"-delen skulle må bra att examineras i form av en hemtenta eller i form av ett längre individuellt arbete. » (I viss utsträckning)
- Miljödelen i tentan var väldigt basic och inte lika omfattande som kunskapsmålen.» (I viss utsträckning)
- Energi delen något tunn i utformandet, kunde varit ytterligare frågor och lite högre svårighetsgrad.» (I viss utsträckning)
- Kursen innehåller väldigt mycket teori, vilket är bra, men kan blir därefter lite svårt att tenta allting då de skulle bli en enorm tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»16 37%
Mycket stor»17 39%

Genomsnitt: 3.09

- för många föreläsare gör att det är svårt att koppla samman det som lärs ut » (Mycket liten)
- Engagerade föreläsningar, men jag tappar ändå koncentrationen efter ett tag. Hade nog gått mycket bättre om jag varit lite påläst innan föreläsningarna. Bra att stanna upp ibland, räkna några exempel/diskutera eller skriva ner sina tankar.» (Ganska liten)
- Energidelen var föreläsningarna väldigt användbara, men miljödelen var mindre användbara pga av att de inte följde kunskapsmålen så jätte bra» (Ganska stor)
- I denna kurs har vi haft två oerhört duktiga undervisare. Katarina och Karin har gjort ett jättebra jobb!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»18 41%
Mycket stor»14 32%

Genomsnitt: 2.97

- Det är svårt när boken är på engelska och man göra räkneuppgifter på svenska på tentan.» (Ganska liten)
- Miljöboken hade behövt ett MYCKET bättre index, nu var det väldigt svårt att söka uppförklaringar på vissa begrepp man glömt eller inte hört tidigare.» (Ganska stor)
- Tycker boken Hållbar Utveckling har varit bra.» (Ganska stor)
- Den engelska boken gör det lite förvirrande att frågorna på tentan är på svenska. Hade vart bättre med en svensk bok för alla termer osv.» (Ganska stor)
- Jag gillar båda böckerna (cengel O gröndahl) skarpt! Gröndahl är lättläst, bra layout och intressant. Gillar även layouten och de många exemplen i Cengel.» (Mycket stor)
- Massor av material och anteckningar delades ut av föreläsarna vilket gjorde instuderingen mycket enklare!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»26 60%

Genomsnitt: 3.51

- Föredrar mer tillgänglighet på webbsidan» (Ganska dåligt)
- Det behövs fler lösningar till de rekommenderade uppgifterna i termoboken,det fanns bara till var tredje uppgift ungefär. Det räcker inte!» (Ganska bra)
- Punktligt och lätt att förstå.» (Mycket bra)
- Bra organiserat och tydligt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»14 32%
Mycket bra»22 51%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 3.76

- På ping pong finns det en frågelåda som jag tycker ni ska rekommendera. Tycker annars det har känts välkommet att ställa frågor på föreläsningar och övningar, men det är inte alltid man vågar ställa en "enkel" fråga. » (Ganska bra)
- Hade gärna haft fler övningae» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»30 69%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 3.88

- En kille i labbgruppen gled bara med och gjorde inte ett piss. Jag och en student till gjorde allt jobb med beräkningar mm. Vi kunde inte med att säga till läraren om vår lata kollega tyvärr som också blev godkänd.» (Ganska dåligt)
- inga konstigheter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»22 51%
Hög»11 25%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 3.44

- Högre arbetsbelastning på energidelen än på miljödelen.» (Lagom)
- I detta utförande är kursen bra, med studiebesök, laboration och en mindre inlämning.» (Lagom)
- Jobbigt med laborationsrapport. Räck med en demonstrationslaboration som visar och beskriver hur det fungerar.» (Hög)
- Det här borde definitivt vara två kurser. Om jag förstått det hela rätt så har åtgärder vidtagits för att minska belastningen på kursen, och det är ju bra, men det blir nästan oväsentligt när det fortfarande är två väldigt separata delar som man ska sätta sig in i. Framför allt då termo-delen är ganska svår i sig.» (För hög)
- För många kunskapsmål vilket gjort att man har fått lagt ner väldigt mycket tid» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»19 44%
Hög»14 32%
För hög»7 16%

Genomsnitt: 3.58

- Jag gillar kurserna, men när man har två kurser och båda kurserna är uppdelade ganska markant i minst två separata delar så blir det ju som att läsa fyra kurser. Även om man inte går in lika noggrannt på varje del så gör det belastningen högre än nödvändigt.» (Hög)
- Med två kurser som båda var bestående av flera sammanslagna kurser gjorde det stundtals svårt att bibehålla en röd tråd under läsperioden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 9%
Godkänt»9 20%
Gott»18 41%
Mycket gott»11 25%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för många föreläsare, dålig kursmaterial» (Mycket dåligt)
- Halvintressant... Lite rörigt med alla delar som inte riktigt hör ihop.» (Dåligt)
- Bra, Mkt engagerade och bra lärare har vägt upp ev brister i kursen. » (Gott)
- Karin är alltid bra, men även Katarina var väldigt bra! De har båda två mycket bra föreläsningar och tar undervisningen personligt på ett inspirerande sett. » (Gott)
- Det borde igentligen vara 2 kurser.. en 4poäng och en 3,5poäng.» (Gott)
- Två jättebra föreläsare! Tummen upp :9» (Gott)
- En så kallad matnyttig kurs :)» (Gott)
- Denna kurs var verkligen jättebra! både intressant och lärorik vilket få kurser annars är. Den har fått ett rejält uppsving när Katarina hade den istället för Hans.» (Mycket gott)
- Rolig och inspirerande! Bra föreläsningar.» (Mycket gott)
- Både Karin och Katarina är toppenföreläsare!» (Mycket gott)
- Bra kurs som väver samman miljö och energi på ett inspirerande sätt. Stor plus till Karin och Katarina deras undervisningsstrategi.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken»
- Lärarna.»
- övningstillfällen»
- Katarina!»
- Litteraturen»
- Karin & Katarina»
- Tycker seminariet med förändringsuppgiften var intressant.»
- Det är jättebra att vi läser hållbar utveckling»
- Labben»
- Katarina och Karin .»
- studiebesöken och gästföreläsning»
- Kul sammanfattning på miljön»
- Energidelen av kursen var väldigt bra på alla sätt. Miljödelen var väldigt intressant, men svårt att studera till tentamen då det mest handlar om att kunna en massa onödiga begrepp.»
- Samma föreläsare och samma bok, framför allt i den teoretiska miljödelen. Instuderingsfrågorna som är allt du i princip behöver kunna för tentan.»
- Engagemanget och böckerna. Den individuella förändringsuppgiften var skoj och jag gillade redovisningsformen. Studiebesöken. »
- Katarina gjorde sin del mycket bra! Alltid kul med relevanta studiebesök. »
- Tyngden på teoretisk förståelse i de båda delarna var väldigt lärorikt och omväxlande. »
- Karin och Katarina som är toppen.»
- Karin och Katarina!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationen. Ta bort den helt eller minska ner rapporten. Egentligen tycker jag att ni kan ta bort hela energidelen och lägga all kraft på miljön istället, blir mer som en riktig kurs då och man kanske kan lära sig något nytt inom miljö istället för att bara upprepa samma trötta mantran som man hört så många gånger tidigare.»
- Kursen borde delas upp i två separata delar med 3,5 poäng vardera, lägga den teoretiska grejen som en hemtenta och räknedelen som salstenta.»
- Det kändes som två stora kurser, bättre om det är mer sammanhållning i dem delarna (miljön och energitekniken). Det borde vara teori på miljö delen och inte på räknedele.»
- Kanske lägga miljö-delen som en hemtenta istället. Det var en tanke jag delade med Katarina och hon var även positiv till detta.»
- Mer info på webbsidan.»
- Miljödelen/hållbar utveckling borde ta upp mer om vad vi som blivande ingenjörer kan göra när vi kommer ut i arbetslivet. Mer diskussioner om vad en ingenjör kan göra och påverka istället för vad man som individ kan göra.»
- Synka undervisningen bättre för att minska andelen utantillinformation och därmed arbetsbelastningen. »
- Kursen borde delas upp på samma vis som maskinprojektet, där de har två separata tentor som skrivs samtidigt. En för miljö och en för energiteknik.»
- Tycker att studiebesöket på Ekocentrum skulle kunna bytas ut mot en gästföreläsning om hur man arbetar med miljöarbetet på något företag, tex Volvo, SKF.»
- Man borde dela kursen i 2 kurser.»
- Ta bort förändringsuppgiften, den känns onödig och bidrar inte till lärandet.»
- Miljö delen måste innehålla fler ingenjörsverktyg. »
- Att försöka få studenterna att arbeta och leva miljömedvetet och få in dem i ett "miljötänk" och fokusera mindre på att man ska kunna vad olika förkortningar, protokoll och begrepp står för och betyder»
- ta fram en standard formelsamling för kursens alla områden»
- Istället för att låta studenterna gå igenom sammanfattningen av den teoretiska miljödelen så går föreläsaren igenom den istället så vet man exakt vad som är viktigt som sammanfattning. »
- Duggor bör införas, en för miljö och en för energiteknik.»
- Möjligheten att ställa frågor, tex via ping pong. Ev. annan examinationsform i hållbar utveckling, men bibehåll lagom arbetsbelastning. »
- Termoboken Gillade inte lektionen med gruppgenomhång av alla rekommenderade frågor på Katarinas del.»
- Fler lösningar till räkneuppgifterna.»

16. Övriga kommentarer

- Karin förväntade sig att vissa grejer var självklara som vi redan hade läst i termodynamiken, men nästan alla hade glömt det så hade varit bättre om hon repeterade dem delarna lite extra för att komma ihåg dem.»
- Över lag en bra kurs, miljödelen var lite sisådär. Hade hellre sett att större delen kretsade kring energin men annars var den godkänd!»
- bland de mest intressanta kurser som jag har läst hittills . Både Katarina och Karin är två Underbara föreläsare. vi har märk att Katarina och Karin älskar det de gör och det ger en väldigt positiv stämning i klassen. Tack för allt »
- Ändra poängfördelningen på kursen till 5HP energi och 2.5HP hållbar utveckling.»
- Tycker att det extra besöket uppe på "förbränningsavdelningen" på Johanneberg kan bli obligatoriskt eller återkommande moment i kursen då det var en väldigt bra inblick i vad Chalmers gör och framtida möjligheter.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.79
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från