ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Datorstödd maskinkonstruktion, LMU421

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»11 55%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 1.95

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»16 80%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 40%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- Catia är ett väldigt komplicerat program. Det hade kanske varit bättre att börja med ett lättare program så man lär sig grunderna innan man börjar med Catia.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»8 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.52

- Jag vill dock säga att examinationsuppgiften som sådan är bra, men själva dokumentationen och instruktionerna till den var otroligt dåliga. Jag vet att lärarna "rättade" och försökte fixa uppenbara fel i uppgiften, men det var ändå mycket som inte fungerade som det skulle och man skulle hitta på lösningar. Flertal saker visades inte alls under kursens gång, men som var viktiga för att slutuppgiften skulle gå att lösa, det tycker jag inte är OK! Jag har jobbat med 3D program i ca 5 år, och ändå hade jag svårt att kostruera slutuppgiften på grund av att de bästa sakerna som underlättade arbetet var något vi inte fick lärt oss innan. Skärpning till nästa gång!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»4 20%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 2.75

- sluta använda catia! eller skicka lärarna på kurs. » (Mycket liten)
- Endast fram till slutuppgiften. Vid slutuppgiften tycker jag att utbildningen inte var till stor hjälp. Många moment saknades i utbildningen. Nästa slutuppgift skall vara korrekt och lätt att förstå, den får gärna vara klurig när det gäller att passa in olika delar genom att man utelämmnar mått, men man skall vara konsekvent i sådana fall!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»4 20%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.35

- Det hade varit bra med mer detaljerat kursmaterial. Lämpligtvis en kursbok för Catia. Det kanske däremot blir för kostsamt att ta fram en sådan eller att existerande litteratur är för dyr för varje student att köpa.» (Ganska liten)
- Kursmaterialet i de första delmomenten är bra ! Det var gott om information, man kanske skulle ha haft lite mer förklaringar på de olika funktionerna.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 3.26


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»3 15%
Ganska dåliga»7 35%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»4 20%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- För många elever på för få lärare. » (Mycket dåliga)
- en lärare på ~35 pers är för lite när det tar sådan tid som det gör att hitta fel i cad» (Ganska dåliga)
- Lärarna har svårt med att få tiden att räcka till. De hinner bara hjälpa en bråkdel av dem som behöver under en lektion.» (Ganska dåliga)
- det var för få lärare på stor klass. kanske kan man ta in gamla studenter för att hjälpa till att få ordning på de nybörjarfelen som ofta uppstår och har lätta lösningar.» (Ganska dåliga)
- Väldigt stora grupper medförde att det tar lång tid innan hjälp.» (Ganska bra)
- Sven gjorde ett bra jobb!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 10%
Lagom»11 55%
Hög»5 25%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.15

- För mig som har jobbat dagligen med 3D var belastningen lagom, men de kamrater som fick detta första gången tyckte det var otroligt jobbigt, och de behövde redigt med hjälp, vilket får mig att känna att kursen var lite för svår i slutet.» (Lagom)
- Slutuppgiften var väldigt jobbig och man fick inte hjälp» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»5 25%
Hög»8 40%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 3.75

- Mest på grund av Matematisk analys.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»4 20%
Godkänt»6 30%
Gott»6 30%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lärarna hade inte riktigt koll på kunskaperna! cattia är ett jobbigt och buggit cad program... annars var det skoj! man hittar ju ändå guides på internet hur man gör. » (Dåligt)
- Gör om arbetet med slutuppgiften, se till att den är korrekt, och att de moment man förväntas kunna använda verkligen gås igenom på lektionerna. Stirlingmotorn var ett bra koncept, inget fel på konceptet, men fixa stativet, eller låt eleverna bygga ett stativ helt utifrån ritningar! Detta stativet saknade hänvisningar för det fösta, och sedan var måtten konstiga, när man sedan skulle in och justera måtten var det mycket som inte stämde, då de som gjorde uppgiften hade många hänvisningar som inte längre fanns, jag förbrukade mycket tid på att hitta rätt tvång, helt i onödan, den tiden kunde jag lagt ner på att lära mig fler nya funktioner.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Materialet vi fick till övningarna»
- modelring är rolig grej, gärna fler tillfällen»
- Alla PDF filer som guidade hur man skulle göra. »
- deluppgifter med tydliga intruktioner»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lärare som är kunniga i ämnet till 100%»
- ha alla delar tillgängliga på kurshemsidan då det tog flera försök att få ner parterna som skulle laddas ner från mcmaster. kinematics delen skulle behövas utvecklas, att följa manualen var inga problem då den var bra utformad men man visste knappt vad man höll på med, det man "lärt" sig var borta veckan efter»
- det tog lång tid för att få hjälp, ibland fick man vänta någon timme kanske 2st lärare per halv klass»
- Att ha en introduktions kurs innan som med matematiken.»
- Lättare att få hjälp. »
- Lärare bör ha gått igenom uppgiften själva»
- Fler lärare/mindre grupper»
- Slutuppgiften, den skall vara korrekt, det är det minsta man kan begära.»
- ritteknik bör ändras MYCKET. dessutom lektions tidrena passade inte alls så sena på kvällerna»
- Någon mer föreläsning, som t.ex. beskriver vilka moment man bör lära sig extra noga och som företag ofta efterfrågar, av personer som jobbar med CAD»
- Slutuppgiften hade inte testats innan och lärarna visste inte hur den fungerade ordentligt. Uppstod många problem som de inte kunde lösa. För många elever på en lärare. Mkt svårt att få hjälp då det tog lång tid att hjälpa varje elev.Ibland verkade läraren inte kunna CAD-programmet och kunde inte lösa våra problem. »
- Fler hjälplärare!»

16. Övriga kommentarer

- ritteknik: sättet för undervisning var väldigt dålig tycker jag. Emil står vid tavlan och tuggar en tuggummi samtidigt han unedvisade det känndes obehagligt desutom man fattar inte mycket från hans undervisning. Desutom han påpekade på vissa grejer som man inte skulle plugga och dem grejerna kom på duggan. Jag tycker vist att det är bra att ha någon från arbetsliv som undervisar men man vill fatta va de pratar om. denna kurs kunde vara mycket roligare om man hade en bra lärare. Man skulle kunna använda 3d metrial för att öka förståelse för studenter många hade svårt att se t.rx bild för vyar osv. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.1
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från